Bank vs. Fundusz Inwestycyjny-caAi??a prawda o bezpieczeAi??stwie naszych pieniAi??dzy. | LifeWays | world famous money ideas

Bank vs. Fundusz Inwestycyjny-caAi??a prawda o bezpieczeAi??stwie naszych pieniAi??dzy.

Ai??ai??zPieniAi??dze nie sAi?? w A?yciu najwaA?niejsze, ale na liAi??cie rzeczy niezbAi??dnych do A?ycia znajdujAi?? siAi?? niebezpiecznie blisko tlenuai???1. Dlatego tak waA?ne sAi?? rozmowy, na tematy dotyczAi??ce pieniAi??dzy, a wAi??rA?d tych tematA?w merytoryczna odpowiedA? na nastAi??pujAi??ce pytania:

Dlaczego wkAi??adajAi??c pieniAi??dze do Funduszu Inwestycyjnego (FI), ten pobiera opAi??aty, podczas gdy Bank za deponowanie pieniAi??dzy na lokatach, nie pobiera opAi??at?

Kto moA?e zbankrutowaAi??: Bank czy FI?

OdpowiedA?, na pierwsze pytanie kryje siAi?? w wytAi??umaczeniu tego, na czym zarabia Bank, a co jest A?rA?dAi??em przychodA?w FI.

Czym jest lokata dla Banku, a czym sAi?? odsetki dla Klienta? WkAi??adajAi??c pieniAi??dze na lokatAi?? do Banku, udzielamy jemu poA?yczki, w zamian za to, jak kaA?dy poA?yczkodawca otrzymujemy odsetki2. Oprocentowanie lokaty to nic innego, jak odsetki, jakie otrzymujemy w zamian za udzielenie poA?yczki Bankowi. A lokata to nic innego, jak poA?yczka, za ktA?rAi?? Bank pAi??aci odsetki.Ai??

W przypadku FI3 jest inaczej, poniewaA? wkAi??adajAi??c pieniAi??dze do FI on zobowiAi??zuje siAi?? do inwestowania powierzonych pieniAi??dzy w naszym imieniu. FI zatrudnia profesjonalistA?w, ktA?rzy zarzAi??dzajAi?? naszymi pieniAi??dzmi tak, aby wypracowaAi?? dla nas jak najwyA?sze zyski. W zamian za wykonywanAi?? dla nas usAi??ugAi??, jak kaA?dy usAi??ugodawca, pobiera opAi??atAi??. Jest to tzw. opAi??ata za zarzAi??dzanie (waA?nAi?? informacjAi?? jest fakt, A?e wyniki FI pokazywane sAi??, juA? po odliczeniu opAi??aty za zarzAi??dzanie).

PodsumowujAi??c, Bank nie pobiera opAi??at za deponowanie pieniAi??dzy na lokatach, poniewaA? zarabia na dalszym inwestowaniu poA?yczonych od KlientA?w pieniAi??dzy np. poprzez udzielanie kredytA?w. Stare przysAi??owie: ai??zKasyno zawsze wygrywaai??? sprawdza siAi?? i w tym wypadku, poniewaA? gdy przychodzimy do Banku po kredyt, to pAi??acimy za niego o wiele wiAi??cej, niA? Bank zapAi??aci za poA?yczkAi??, ktA?rej udzieliliAi??my mu w postaci lokaty. Skoro, dziAi??ki pieniAi??dzom KlientA?w Bank zarabia na dodatkowych operacjach, to czy wAi??aAi??ciwe byAi??oby gryA?Ai?? rAi??kAi??, ktA?ra go karmi, poprzez ustanowienie opAi??aty za prowadzenie lokat?

kamagra reviews uk.

W przeciwieAi??stwie do Banku, FI moA?e jedynie zarzAi??dzaAi?? naszymi pieniAi??dzmi i za to pobiera opAi??aty. FI dostaje jedynie procent od kapitaAi??u za wykonywanAi?? usAi??ugAi??, tak samo jak Klienci Banku dostajAi?? procent za to, A?e wAi??oA?Ai?? pieniAi??dze na lokatAi??.

Nie ulega wAi??tpliwoAi??ci, A?e obie instytucje Bank i FI dziaAi??ajAi?? po to, aby zarabiaAi?? dla swoich wAi??aAi??cicieli. Powstaje tylko pytanie, ktA?ra z tych instytucji zarobi wiAi??cej dla swoich KlientA?w?

OdpowiedA? na drugie pytanie: ai??zKto moA?e zbankrutowaAi?? Bank czy FI?ai???, kryje siAi?? w konstrukcji prawnej obu omawianych podmiotA?w rynku finansowego.

Banki to nie tylko instytucje komercyjne, ale rA?wnieA? instytucje zaufania publicznego. Sytuacja, w ktA?rej ktA?ryAi?? z BankA?w bankrutuje i przepadajAi?? depozyty KlientA?w, powodowaAi??aby utratAi?? zaufania ludzi do caAi??ego systemu bankowego i masowego wycofywania gotA?wki z BankA?w, co z pewnoAi??ciAi?? przeAi??oA?yAi??oby siAi?? na rozregulowanie funkcjonowania gospodarki. Funkcjonowanie BankA?w jest Ai??ciAi??le kontrolowane, dlatego powiedzenie, A?e ai??zBank Ai??atwiej obrabowaAi?? niA? zaAi??oA?yAi??ai??? znajduje swoje uzasadnienie.

Mimo wszystko Bank moA?e zbankrutowaAi??. W przypadku upadAi??oAi??ci Banku, pieniAi??dze wAi??oA?one na lokatAi?? wchodzAi?? w jego masAi?? upadAi??oAi??ciowAi??. NaleA?y w tym miejscu podkreAi??liAi??, A?e pieniAi??dze w Banku do 100.000 EUR podlegajAi?? ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od daty wejAi??cia w A?ycie Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tj. od 17 lutego 1995 roku, zbankrutowaAi??y juA? 94 Banki, w tym 5 komercyjnych i 89 spA?Ai??dzielczych4.

W przeciwieAi??stwie do Banku, Fundusz Inwestycyjny w praktyce nie moA?e zbankrutowaAi??, gdyA? nie posiada zdolnoAi??ci upadAi??oAi??ciowej. FI podzielony jest na jednostki uczestnictwa, ktA?rych wAi??aAi??cicielami sAi?? Klienci5. BezpieczeAi??stwo funkcjonowania FI opiera siAi?? na kilku okreAi??lonych ustawowo filarach, a mianowicie:

- Podmiotem, ktA?ry zarzAi??dza FI6 jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). TFI jako spA?Ai??ka zarzAi??dzajAi??ca FI moA?e upaAi??Ai??. SzczegA?lnie waA?ny jest fakt, A?e dla bezpieczeAi??stwa KlientA?w wpAi??aty do FI nie mogAi?? byAi?? przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko TFI i nie wchodzAi?? do masy upadAi??oAi??ci TFI oraz nie mogAi?? byAi?? objAi??te postAi??powaniem naprawczym7. Wydzielenie aktywA?w FI z aktywA?w spA?Ai??ki zarzAi??dzajAi??cej (TFI) ma na celu wzmocnienie bezpieczeAi??stwa KlientA?w, bowiem ewentualna niekorzystna sytuacja finansowa TFI nie ma bezpoAi??redniego wpAi??ywu na wyniki FI, a tym samym na sytuacjAi?? KlientA?w.

- DodatkowAi?? gwarancjAi?? bezpieczeAi??stwa aktywA?w FI jest wprowadzenie instytucji Banku Depozytariusza, gdzie przechowywane sAi?? pieniAi??dze KlientA?w. Ustawa o FI okreAi??la wymogi jakie musi speAi??niaAi?? Bank, aby mA?gAi?? peAi??niAi?? funkcjAi?? Depozytariusza8. Depozytariusz i TFI dziaAi??ajAi?? niezaleA?nie i w interesie FI9.

W przypadku upadAi??oAi??ci TFI, pieniAi??dza KlientA?w sAi?? bezpieczne, poniewaA? nie wchodzAi?? w masAi?? upadAi??oAi??ciowAi?? TFI10Ai??oraz przechowywane sAi?? w Banku Depozytariuszu. Gdy TFI upada Komisja Nadzoru Finansowego oraz Depozytariusz czuwajAi?? nad tym, aby zarzAi??dzanie FI przejAi??Ai??o inne TFI. W przypadku, gdy nie znajdzie siAi?? podmiot przejmujAi??cy, nastAi??puje likwidacja funduszu, a jego aktywa sAi?? spieniAi??A?ane i przydzielane uczestnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych jednostek uczestnictwa.

WracajAi??c do opAi??at za zarzAi??dzanie pobieranych przez FI, naleA?y poddaAi?? pod dyskusjAi?? nastAi??pujAi??cAi?? opiniAi??: ai??zFI sAi?? niesprawiedliwe, poniewaA? pobierajAi?? opAi??aty za zarzAi??dzanie zawsze, niezaleA?nie od tego, czy tracAi??, czy zarabiajAi??.ai??? A gdyby tak postawiAi?? tezAi??: Fundusze Inwestycyjne zarabiajAi??, jedynie Klienci nie potrafiAi?? wykorzystaAi?? ich wszystkich moA?liwoAi??ci? Obrona tej tezy zostanie podjAi??ta w kolejnym artykule pt. ai??zKup drogo, sprzedaj tanio ai??i?? jak zrobiAi?? milion inwestujAi??c w fundusze inwestycyjneai???.

_____

1Ai??Autor sAi??A?w: Zig Ziglar
2Ai??WiAi??cej na temat systemu bankowego: http://www.nbportal.pl/pl/np/animacje/prezentacje/system_bankowy
3Ai??WiAi??cej na temat FI: http://www.nbportal.pl/pl/np/animacje/prezentacje/rynek_kapitalowy/fundusze-inwestycyjne
4Ai??A?rA?dAi??o: http://www.bfg.pl/dotychczasowe-doswiadczenia
5Ai??Art. 5 Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych
6Ai??Art. 4 Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych
7Ai??Art. 28 pkt. 4 Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych
8Ai??Art. 9 Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych oraz art. 71 okreAi??lajAi??ce szczegA?lne wymogi wzglAi??dem Depozytariusza
9Ai??Art.10 Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych
10Ai??Art. 28 pkt. 4 Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych

 

Katarzyna Wilkowska

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych