bizLess | LifeWays | world famous money ideas

bizLess

 

MNIEJ FIRMY, WIA?CEJ Z FIRMY

ai??zbizLessai??? rzuca wyzwanie tradycyjnemu pojmowaniu biznesu, ktA?re czAi??sto okrada nas z radoAi??ci tworzenia czegoAi??, co waA?ne i ponadczasowe. Mniej firmy, wiAi??cej:

1. przeAi??omowych produktA?w i usAi??ug, ktA?re zmieniajAi?? oblicze branA?;
2. strategicznych posuniAi??Ai??, ktA?re czyniAi?? konkurencjAi?? nieistotnAi??;
3. miejsc pracy, ktA?re zachAi??cajAi?? ludzi do dawania z siebie tego, co najlepsze.

_______________

Ai??

 

MIT PRZEDSIA?BIORCZOAsCI

Prawdziwe powody tego, A?e ludzie zakAi??adajAi?? wAi??asne biznesy, majAi?? niewiele wspA?lnego z przedsiAi??biorczoAi??ciAi??. Chodzi w gAi??A?wnej mierze o chAi??Ai?? bycia swoim wAi??asnym szefem, dziaAi??ania na wAi??asnAi?? rAi??kAi?? i fatalne zaAi??oA?enie, A?e pojmowanie pracy technicznej automatycznie oznacza patent na zbudowanie firmy, ktA?ra bAi??dzie siAi?? tym zajmowaAi??.Ai??Typowy wAi??aAi??ciciel maAi??ego biznesu jest przedsiAi??biorcAi?? jedynie w 10 procentach, menedA?erem w 20 procentach, a specjalistAi?? technicznym w 70 procentach. Problem leA?y nie w tym, A?e zakAi??adajAi??cy firmy nie pracujAi??, ale w tym, A?e wykonujAi?? niewAi??aAi??ciwAi?? pracAi??, co ostatecznie koAi??czy siAi?? poraA?kAi??.

_______________

Ai??

Ai??

OD CZA?OWIEKA ORKIESTRY DO SUWERENNEJ ORGANIZACJI

Firmy ostatecznie stajAi?? siAi?? wielkie, wegetujAi?? albo znikajAi?? z rynku. JeA?eli firma nie zmienia reguAi?? gry w swojej branA?y, to moA?e mieAi?? pewnoAi??Ai??, A?e wyrAi??czy jAi?? w tym ktoAi?? inny. Przytomne przechodzenie przez kolejne etapy rozwoju jest tym, co zwiAi??kszy szanse kaA?dego biznesu na przetrwanie i na stanie siAi?? suwerennAi?? organizacjAi??. Suwerenna organizacja to taka, ktA?ra dziaAi??a bez wAi??aAi??ciciela, a nie dziAi??ki niemu. Tym samym gAi??A?wnym zadaniem wAi??aAi??ciciela biznesu powinno pozostawaAi?? nieustanne przygotowywanie siebie i swojej firmy na zaplanowany wzrost.

_______________

Ai??

Ai??

POMYSA? I REALIZACJA

Ai??yjemy w czasach, kiedy ludzie cierpiAi?? na dolegliwoAi??Ai?? pt. biegunka pomysAi??A?w. Z kimkolwiek siAi?? nie rozmawia, kaA?dy ma niecodzienny pomysAi??, jak poprawiAi?? A?ycie swoje i innych dookoAi??a. Niestety tylko nieliczni majAi?? w pobliA?u konstruktywnego krytyka, ktA?ry doskonale wie, A?e sama oryginalnoAi??Ai?? rzadko przesAi??dza o sukcesie produktu lub usAi??ugi. Na ten sukces skAi??ada siAi?? wiele czynnikA?w, ktA?re sAi?? zazwyczaj lekcewaA?one przez przedsiAi??biorcAi?? zakochanego w swoim pomyAi??le. A wszystkie one Ai??Ai??czAi?? siAi?? z tym, co niezbAi??dne, by osiAi??gaAi?? zamierzone rezultaty.

_______________

Ai??

Ai??

KAPITAA? I KNOW-HOW

Nie ma takich pieniAi??dzy, ktA?rych nie moA?na byAi??oby wydaAi??. NajczAi??Ai??ciej artykuAi??owanAi?? potrzebAi?? przez przedsiAi??biorcA?w jest zapotrzebowanie na kapitaAi??, ktA?ry sfinansowaAi??by przeAi??omowy dla firmy projekt lub pozwoliAi??by zatrudniAi?? dodatkowych pracownikA?w. Nie byAi??oby w tym niczego zAi??ego, gdyby nie realna obawa, A?e zainwestowane pieniAi??dze bAi??dAi?? dalej wydawane w sposA?b, ktA?ry doprowadziAi?? firmAi?? do bieA?Ai??cej sytuacji. By wstawiAi?? biznes na wAi??aAi??ciwe tory potrzeba czegoAi?? wiAi??cej niA? samych pieniAi??dzy. Potrzeba wdroA?enia sprawdzonego procesu rozwoju biznesu, ktA?ry zmieni maAi??Ai?? firmAi?? w efektywnAi?? organizacjAi??.Ai??

_______________

Ai??

Ai??

LUDZIE I PRZYWAi??DZTWO

To ludzie przesAi??dzajAi?? o sukcesie lub poraA?ce biznesu. Zatrudnienie niewAi??aAi??ciwej osoby okazuje siAi?? ostatecznie gorsze niA? niezatrudnienie nikogo. Lecz duch firmy rodzi siAi?? w jej ai??zgAi??owieai???. IntegralnoAi??Ai?? i spA?jnoAi??Ai?? lidera sAi?? tym, co pozwala uwalniaAi?? potencjaAi?? pracownikA?w, a brak tych cech potrafi zniechAi??ciAi?? najwartoAi??ciowsze osoby. KaA?dy lider powinien byAi?? przykAi??adem, ktA?ry inni chcAi?? naAi??ladowaAi??. WAi??aAi??ciciel biznesu, ktA?ry koncentruje siAi?? przede wszystkim na sobie i na swoim interesie, jest na najlepszej drodze do klAi??ski. Pracownicy, ktA?rzy za takAi?? osobAi?? podAi??A?ajAi??, niczego ponadprzeciAi??tnego nie osiAi??gnAi??.

_______________

Ai??

Ai??

BIZNESY, KTAi??RE UWALNIAJAi??Ai??

JeA?eli zakAi??adasz firmAi??, by wiAi??cej pracowaAi??, to na pewno siAi?? nie zawiedziesz. Bycie zajAi??tym to najAi??atwiejsza rzecz pod sAi??oAi??cem, a wokA?Ai?? siebie widzimy wielu, ktA?rzy doszli w tym do mistrzostwa. Biznes zakAi??ada siAi?? po to, by uwolniAi?? siAi?? od pracy w firmie i tworzyAi?? fantastyczne miejsca pracy dla innych ludzi. JeA?eli naprawdAi?? chcesz pracowaAi?? w firmie, to lepiej zatrudnij siAi?? u kogoAi?? innego. Unikniesz w ten sposA?b wykonywania pracy strategicznej, ktA?ra pozwala zaspokajaAi?? potrzeby KlientA?w w sposA?b, w ktA?ry nikt tego jeszcze nie zrobiAi??. Unikniesz tym samym okazji, by zbudowaAi?? biznes, ktA?ry moA?e daAi?? Tobie wolnoAi??Ai?? od pracy.

_______________
Ai??

JeAi??li chcesz poznaAi?? prawdziwe przyczyny tego, dlaczego 98 procent nowozakAi??adanych firm zmierza w kierunku nieuchronnej poraA?ki i chcesz siAi?? dowiedzieAi??, co konkretnie zrobiAi??, by temu zapobiec, juA? dzisiaj dopisz siAi?? do listy osA?b zainteresowanych warsztatem ai??zWhy98ai???, ktA?ry zostanie zorganizowany w pierwszym kwartale 2014. Szybko odkryjesz, A?e mistrzostwo biznesowe wcale nie polega na byciu kimAi?? mAi??drzejszym i bardziej utalentowanym od innych.