bizLess | LifeWays | world famous money ideas

bizLess

 

MNIEJ FIRMY, WIA?CEJ Z FIRMY

a�zbizLessa�? rzuca wyzwanie tradycyjnemu pojmowaniu biznesu, ktA?re czA�sto okrada nas z radoA�ci tworzenia czegoA�, co waA?ne i ponadczasowe. Mniej firmy, wiA�cej:

1. przeA�omowych produktA?w i usA�ug, ktA?re zmieniajA� oblicze branA?;
2. strategicznych posuniA�A�, ktA?re czyniA� konkurencjA� nieistotnA�;
3. miejsc pracy, ktA?re zachA�cajA� ludzi do dawania z siebie tego, co najlepsze.

_______________

A�

 

MIT PRZEDSIA?BIORCZOAsCI

Prawdziwe powody tego, A?e ludzie zakA�adajA� wA�asne biznesy, majA� niewiele wspA?lnego z przedsiA�biorczoA�ciA�. Chodzi w gA�A?wnej mierze o chA�A� bycia swoim wA�asnym szefem, dziaA�ania na wA�asnA� rA�kA� i fatalne zaA�oA?enie, A?e pojmowanie pracy technicznej automatycznie oznacza patent na zbudowanie firmy, ktA?ra bA�dzie siA� tym zajmowaA�.A�Typowy wA�aA�ciciel maA�ego biznesu jest przedsiA�biorcA� jedynie w 10 procentach, menedA?erem w 20 procentach, a specjalistA� technicznym w 70 procentach. Problem leA?y nie w tym, A?e zakA�adajA�cy firmy nie pracujA�, ale w tym, A?e wykonujA� niewA�aA�ciwA� pracA�, co ostatecznie koA�czy siA� poraA?kA�.

_______________

A�

A�

OD CZA?OWIEKA ORKIESTRY DO SUWERENNEJ ORGANIZACJI

Firmy ostatecznie stajA� siA� wielkie, wegetujA� albo znikajA� z rynku. JeA?eli firma nie zmienia reguA� gry w swojej branA?y, to moA?e mieA� pewnoA�A�, A?e wyrA�czy jA� w tym ktoA� inny. Przytomne przechodzenie przez kolejne etapy rozwoju jest tym, co zwiA�kszy szanse kaA?dego biznesu na przetrwanie i na stanie siA� suwerennA� organizacjA�. Suwerenna organizacja to taka, ktA?ra dziaA�a bez wA�aA�ciciela, a nie dziA�ki niemu. Tym samym gA�A?wnym zadaniem wA�aA�ciciela biznesu powinno pozostawaA� nieustanne przygotowywanie siebie i swojej firmy na zaplanowany wzrost.

_______________

A�

A�

POMYSA? I REALIZACJA

A�yjemy w czasach, kiedy ludzie cierpiA� na dolegliwoA�A� pt. biegunka pomysA�A?w. Z kimkolwiek siA� nie rozmawia, kaA?dy ma niecodzienny pomysA�, jak poprawiA� A?ycie swoje i innych dookoA�a. Niestety tylko nieliczni majA� w pobliA?u konstruktywnego krytyka, ktA?ry doskonale wie, A?e sama oryginalnoA�A� rzadko przesA�dza o sukcesie produktu lub usA�ugi. Na ten sukces skA�ada siA� wiele czynnikA?w, ktA?re sA� zazwyczaj lekcewaA?one przez przedsiA�biorcA� zakochanego w swoim pomyA�le. A wszystkie one A�A�czA� siA� z tym, co niezbA�dne, by osiA�gaA� zamierzone rezultaty.

_______________

A�

A�

KAPITAA? I KNOW-HOW

Nie ma takich pieniA�dzy, ktA?rych nie moA?na byA�oby wydaA�. NajczA�A�ciej artykuA�owanA� potrzebA� przez przedsiA�biorcA?w jest zapotrzebowanie na kapitaA�, ktA?ry sfinansowaA�by przeA�omowy dla firmy projekt lub pozwoliA�by zatrudniA� dodatkowych pracownikA?w. Nie byA�oby w tym niczego zA�ego, gdyby nie realna obawa, A?e zainwestowane pieniA�dze bA�dA� dalej wydawane w sposA?b, ktA?ry doprowadziA� firmA� do bieA?A�cej sytuacji. By wstawiA� biznes na wA�aA�ciwe tory potrzeba czegoA� wiA�cej niA? samych pieniA�dzy. Potrzeba wdroA?enia sprawdzonego procesu rozwoju biznesu, ktA?ry zmieni maA�A� firmA� w efektywnA� organizacjA�.A�

_______________

A�

A�

LUDZIE I PRZYWA�DZTWO

To ludzie przesA�dzajA� o sukcesie lub poraA?ce biznesu. Zatrudnienie niewA�aA�ciwej osoby okazuje siA� ostatecznie gorsze niA? niezatrudnienie nikogo. Lecz duch firmy rodzi siA� w jej a�zgA�owiea�?. IntegralnoA�A� i spA?jnoA�A� lidera sA� tym, co pozwala uwalniaA� potencjaA� pracownikA?w, a brak tych cech potrafi zniechA�ciA� najwartoA�ciowsze osoby. KaA?dy lider powinien byA� przykA�adem, ktA?ry inni chcA� naA�ladowaA�. WA�aA�ciciel biznesu, ktA?ry koncentruje siA� przede wszystkim na sobie i na swoim interesie, jest na najlepszej drodze do klA�ski. Pracownicy, ktA?rzy za takA� osobA� podA�A?ajA�, niczego ponadprzeciA�tnego nie osiA�gnA�.

_______________

A�

A�

BIZNESY, KTA�RE UWALNIAJA�A�

JeA?eli zakA�adasz firmA�, by wiA�cej pracowaA�, to na pewno siA� nie zawiedziesz. Bycie zajA�tym to najA�atwiejsza rzecz pod sA�oA�cem, a wokA?A� siebie widzimy wielu, ktA?rzy doszli w tym do mistrzostwa. Biznes zakA�ada siA� po to, by uwolniA� siA� od pracy w firmie i tworzyA� fantastyczne miejsca pracy dla innych ludzi. JeA?eli naprawdA� chcesz pracowaA� w firmie, to lepiej zatrudnij siA� u kogoA� innego. Unikniesz w ten sposA?b wykonywania pracy strategicznej, ktA?ra pozwala zaspokajaA� potrzeby KlientA?w w sposA?b, w ktA?ry nikt tego jeszcze nie zrobiA�. Unikniesz tym samym okazji, by zbudowaA� biznes, ktA?ry moA?e daA� Tobie wolnoA�A� od pracy.

_______________
A�

JeA�li chcesz poznaA� prawdziwe przyczyny tego, dlaczego 98 procent nowozakA�adanych firm zmierza w kierunku nieuchronnej poraA?ki i chcesz siA� dowiedzieA�, co konkretnie zrobiA�, by temu zapobiec, juA? dzisiaj dopisz siA� do listy osA?b zainteresowanych warsztatem a�zWhy98a�?, ktA?ry zostanie zorganizowany w pierwszym kwartale 2014. Szybko odkryjesz, A?e mistrzostwo biznesowe wcale nie polega na byciu kimA� mA�drzejszym i bardziej utalentowanym od innych.