Cookies | LifeWays | world famous money ideas

Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposA?b automatyczny A?adnych informacji, z wyjA�tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. a�zciasteczkaa�?) stanowiA� dane informatyczne, w szczegA?lnoA�ci pliki tekstowe, ktA?re przechowywane sA� w urzA�dzeniu koA�cowym UA?ytkownika Serwisu i przeznaczone sA� do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierajA� nazwA� strony internetowej, z ktA?rej pochodzA�, czas przechowywania ich na urzA�dzeniu koA�cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczajA�cym na urzA�dzeniu koA�cowym UA?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujA�cym do nich dostA�p jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane sA� w celu:
  • dostosowania zawartoA�ci stron internetowych Serwisu do preferencji UA?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczegA?lnoA�ci pliki te pozwalajA� rozpoznaA� urzA�dzenie UA?ytkownika Serwisu i odpowiednio wyA�wietliA� stronA� internetowA�, dostosowanA� do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, ktA?re pomagajA� zrozumieA�, w jaki sposA?b UA?ytkownicy Serwisu korzystajA� ze stron internetowych, co umoA?liwia ulepszanie ich struktury i zawartoA�ci;
  • utrzymanie sesji UA?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziA�ki ktA?rej UA?ytkownik nie musi na kaA?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywaA� loginu i hasA�a;
 5. W ramach Serwisu stosowane sA� dwa zasadnicze rodzaje plikA?w cookies: a�zsesyjnea�? (session cookies) oraz a�zstaA�ea�? (persistent cookies). Cookies a�zsesyjnea�? sA� plikami tymczasowymi, ktA?re przechowywane sA� w urzA�dzeniu koA�cowym UA?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyA�A�czenia oprogramowania (przeglA�darki internetowej). a�zStaA�ea�? pliki cookies przechowywane sA� w urzA�dzeniu koA�cowym UA?ytkownika przez czas okreA�lony w parametrach plikA?w cookies lub do czasu ich usuniA�cia przez UA?ytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane sA� nastA�pujA�ce rodzaje plikA?w cookies:
  • a�zniezbA�dnea�? pliki cookies, umoA?liwiajA�ce korzystanie z usA�ug dostA�pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniajA�ce pliki cookies wykorzystywane do usA�ug wymagajA�cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies sA�uA?A�ce do zapewnienia bezpieczeA�stwa, np. wykorzystywane do wykrywania naduA?yA� w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • a�zwydajnoA�ciowea�? pliki cookies, umoA?liwiajA�ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • a�zfunkcjonalnea�? pliki cookies, umoA?liwiajA�ce a�zzapamiA�taniea�? wybranych przez UA?ytkownika ustawieA� i personalizacjA� interfejsu UA?ytkownika, np. w zakresie wybranego jA�zyka lub regionu, z ktA?rego pochodzi UA?ytkownik, rozmiaru czcionki, wyglA�du strony internetowej itp.;
  • a�zreklamowea�? pliki cookies, umoA?liwiajA�ce dostarczanie UA?ytkownikom treA�ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowaA�.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie sA�uA?A�ce do przeglA�dania stron internetowych (przeglA�darka internetowa) domyA�lnie dopuszcza przechowywanie plikA?w cookies w urzA�dzeniu koA�cowym UA?ytkownika. UA?ytkownicy Serwisu mogA� dokonaA� w kaA?dym czasie zmiany ustawieA� dotyczA�cych plikA?w cookies. Ustawienia te mogA� zostaA� zmienione w szczegA?lnoA�ci w taki sposA?b, aby blokowaA� automatycznA� obsA�ugA� plikA?w cookies w ustawieniach przeglA�darki internetowej bA�dA? informowaA� o ich kaA?dorazowym zamieszczeniu w urzA�dzeniu UA?ytkownika Serwisu. SzczegA?A�owe informacje o moA?liwoA�ci i sposobach obsA�ugi plikA?w cookies dostA�pne sA� w ustawieniach oprogramowania (przeglA�darki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, A?e ograniczenia stosowania plikA?w cookies mogA� wpA�ynA�A� na niektA?re funkcjonalnoA�ci dostA�pne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urzA�dzeniu koA�cowym UA?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mogA� byA� rA?wnieA? przez wspA?A�pracujA�cych z operatorem Serwisu reklamodawcA?w oraz partnerA?w.
 10. Serwis nie zbiera w sposA?b automatyczny A?adnych informacji, z wyjA�tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 11. Dane uA?ytkownika sA� caA�kowicie anonimowe (nie sA� zbierane dane osobowe) i nie sA� one dalej sprzedawane. Zbierane informacje sA�uA?A� tylko i wyA�A�cznie ocenie efektywnoA�ci dziaA�aA� marketingowych oraz dostosowaniu serwisu pod potrzeby uA?ytkownikA?w.
 12. WiA�cej informacji na temat plikA?w cookies dostA�pnych jest w sekcji a�zPomoca�? w menu przeglA�darki internetowej.