Finansopedia | LifeWays | world famous money ideas

Finansopedia

  A

 • Architekt finansowy

  Architekt Finansowy to po prostu więcej wiedzący, częściej myślący, merytoryczniej rozmawiający, uważniej słuchający, gustowniej ubrany i rzetelniej pracujący przedstawiciel branży finansowej, która przeżywa poważny kryzys zaufania ze strony Klientów na całym świecie. Motto zawodowe zwykłego przedstawiciela branży finansowej: Sprzedaję to, co mam, temu, kto się nawinie, za tyle, za ile wlezie. Motto zawodowe Architekta Finansowego: Kupują ode mnie to, co ma sens, ci, którzy rozumieją, za tyle, za ile warto. Architektem Finansowym może zostać absolwent każdej uczelni wyższej i niższej. Liczy się człowiek, jego wartości, potencjał i pragnienie rozwoju. Wszystko inne to przeszłość.
  (Żródło: Lifeways-Sięgarnia)

 • Aktywa

  Środki gospodarcze, aktywa – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Czytaj więcej>>>
  (Źródło: Wikipedia)

 • ———–

  D

 • dochód pasywny

  Oznacza okresowy (np. comiesięczny) dochód bez stałego angażowania własnej pracy. Osoby osiągające dochód pasywny bez wkładu własnej pracy nazywamy rentierami.Dochód pasywny otrzymywany jest wtedy, gdy raz wykonana praca (akcja, działanie) przynosi ciągłe zyski. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • dyskonto rzeczywiste proste

  to wartość o jaką należy pomniejszyć kwotę przyszłą (FV), aby otrzymać bieżącą kwotę (PV) (przy założeniu oprocentowania prostego). Dyskontowanie proste jest działaniem odwrotnym do oprocentowania prostego. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • dyskonto rzeczywiste składane

  to wartość o jaką należy pomniejszyć przyszłą wartość FV, aby otrzymać obecną wartość PV (przy założeniu oprocentowania składanego).Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • doradca finansowy

  zawód (według dyrektywy Unii Europejskiej na temat pośrednictwa finansowego) wykonywany przez niezależnych, nie związanych z żadną konkretną instytucją finansową profesjonalistów, których rolą jest przede wszystkim przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majątku. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • ———–

  E

 • EONIA

  (ang.) Euro Overnight Index Average – referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N (z dnia na dzień) na rynku pieniężnym strefy euro.
  Oblicza się ją na podstawie faktycznych transakcji, zawartych przez największe banki komercyjne działające na rynku pieniężnym strefy euro.Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • emerytura

  (zwana dawniej rentą starczą) – świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako pracownicy, przedsiębiorcy, rolnicy i in.) albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • emerytura prywatna

  W EDYCJI

 • emerytura I filar

  Emerytura z I filaru, do której uprawnienia nabyto do końca 2008r opierała się wyłącznie na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • emerytura II filar

  W tzw. II filarze wybieramy fundusz emerytalny inwestujący środki przekazywane co miesiąc przez ZUS ze składki na I filar emerytalny (19,52%) w wysokości 3,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • emerytura III filar

  Tzw. III filar systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Mianem III filaru określa się także wszelkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • EURIBOR

  (ang. Euro Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro – ustalane przez FBE – Federation Bancaire de L’Union Europeenne w Brukseli.Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • ———–

  F

 • fundusz inwestycyjny

  forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach możliwe są wpłaty w postaci np. papierów wartościowych) wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe) oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • ———–

  G

 • giełda

  to organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których sprzedawane są ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • ———–

  H

 • hipoteka

  ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • horyzont inwestycyjny

  W EDYCJI

 • ———–

  I

 • inflacja

  wzrost ogólnego poziomu cen. W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco inaczej wpływa na kondycję gospodarki. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • inwalidztwo

  czyli niepełnosprawność – jest to długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • inwestycje alternatywne

  W EDYCJI

 • ———–

  K

 • karencja

  okres obowiązywania umowy ubezpieczenia, w czasie którego ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona lub jeszcze w ogóle się na rozpoczęła. W pierwszej z tych sytuacji zakład ubezpieczeń może pobierać składkę za okres karencji wyłącznie proporcjonalnie do zapewnianej ochrony, a w drugiej – w ogóle. Jednakże płatność składki, której wysokość została skalkulowana zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, może być rozłożona w czasie tak, że zapłata niektórych rat będzie przypadała w okresie karencji i wszystkie raty będą w równej wysokości. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • karta kredytowa

  to karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ciężar limitu. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • karta pre-paidowa

  (ang. pre – przed, paid – opłacony), sprzedaż przedpłacona, sprzedaż określonych towarów lub usług na zasadach przedpłaty. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • kredyt bankowy

  umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • kredyt hipoteczny

  długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • kredyt refinansowanie

  jest to operacja pieniężna, polegająca na wykorzystaniu zewnętrznych funduszy pieniężnych w celu zastąpienia środków pierwotnie wydatkowanych na jakiś cel. W rezultacie te pierwotnie wydatkowane środki pieniężne mogą być znowu użyte do finansowania takich samych jak poprzednio czy też odmiennych działań. W gospodarce rynkowej największą skalę i znaczenie mają operacje refinansowania przeprowadzane wewnątrz systemu bankowego. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • Komisja Nadzoru Finansowego

  centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • ———–

  L

 • LIBOR

  (ang. London Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez cztery główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Jest ustalana o godzinie 11:00 GMT. Stanowi bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym oraz kredytów typu „roll-over”.Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • lokata pieniężna

  oprocentowany dochód z odrębnego konta-lokaty pieniężnej, polegający na często krótkoterminowym „zamrożeniu” określonej kwoty pieniężnej celem osiągnięcia zysku po upływie tego terminu (zysk powyżej stopnia inflacji). Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • ———–

  O

 • obligacje

  papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery masowego obrotu, występują więc w seriach. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • obligacje korporacyjne

  W EDYCJI

 • ———–

  P

 • pasywa

  termin księgowy oznaczający źródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • PKB

  (ang. gross domestic product, GDP) – pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • plan emerytalny

  W EDYCJI

 • plan finansowy

  W EDYCJI

 • planowanie finansowe

  W EDYCJI

 • podatek od nieruchomości

  podatek, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości. Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Regulują go przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • podatek od zysków kapitałowych

  (potocznie nazywany podatkiem Belki) – rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który regulują art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • polisa ubezpieczeniowa

  tradycyjny dokument, którym ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia (art. 809 § 1 KC.). Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • program emerytalny

  W EDYCJI

 • pożyczka

  operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony (Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę – art. 723 kc). Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • procent prosty

  sposób oprocentowania wkładu pieniężnego, polegający na tym, że dochód w postaci odsetek nie jest doliczany do wkładu (nie podlega kapitalizacji) – nie procentuje więc wraz z nim w następnym okresie rozliczeniowym. Odsetki są tu płatne z dołu – po zakończeniu okresu.Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • procent składany

  sposób oprocentowania wkładu pieniężnego, polegający na tym, że odsetki są doliczane do wkładu (podlegają kapitalizacji) i procentują wraz z nim w okresie następnym. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • ———–

  R

 • rachunek bankowy

  zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem. Zamiennie używa się nazwy konto. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • ropa naftowa

  W EDYCJI

 • ryzyko ubezpieczeniowe

  W EDYCJI

 • ———–

  S

 • stop loss

  (enG. stop loss) – stałe zlecenie giełdowe automatycznej sprzedaży wskazanego papieru wartościowego, waluty lub towaru w momencie gdy cena osiągnie określoną, niską wartość. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • stopa bezrobocia

  wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji.Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia oblicza się różnie, w zależności od przyjętej definicji osoby bezrobotnej. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • stopa depozytowa

  określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • stopa dyskontowa rzeczywista

  jest odzwierciedleniem rzeczywistego, skumulowanego zysku jaki osiągniemy po umieszczeniu pieniędzy w banku. Pojęcie rzeczywistej stopy procentowej zostało wprowadzone po to, aby uniezależnić obliczenia od wpływu inflacji.Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • stopa lombardowa

  określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 85% (tzw. haircut wynosi 15%) papierów wartościowych obciążonych zastawem.Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • stopa oprocentowania rzeczywista roczna

  (RRSO, ang. Annual percentage rate) – stopa procentowa wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715). RRSO pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert banków, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje).Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • stopa procentowa

  miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • stopy procentowe NBP

  są jednymi z narzędzi polityki monetarnej banku centralnego. Przy ich pomocy NBP wpływa na wysokość stóp procentowych rynku międzybankowego, a tym samym na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnychCzytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • stopa redyskontowa

  (stopa redyskontowa weksli, s.r.w.) określa cenę, po jakiej bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym (kupuje weksle od banków komercyjnych).Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • stopa referencyjna

  (stopa interwencyjna, repo) – określa minimalną cenę, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku międzybankowego polegające na zakupie (repo) bądź sprzedaży (reverse repo) przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku.Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • stopa rezerw obowiązkowych

  miernik kwoty rezerw obowiązkowych, jaką banki komercyjne są zobowiązane wpłacić do banku centralnego (w Polsce jest nim NBP) w celu zabezpieczenia ich wypłacalności (banków komercyjnych).Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • średnia krocząca

  (średnia ruchoma, ang. moving average – MA) – metoda statystyczna używana do analizy szeregów czasowych. Znajduje zastosowanie w finansach, szczególnie w analizie technicznej. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • ———–

  U

 • ubezpieczający

  W EDYCJI

 • ubezpieczony

  W EDYCJI

 • ubezpieczenia majątkowe

  wyodrębniony w systemie prawnym dział ubezpieczeń gospodarczych, które mogą dotyczyć wyłącznie mienia i odpowiedzialności cywilnejCzytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • ubezpieczenia na życie

  W EDYCJI

 • ubezpieczenia osobowe

  termin prawny i ekonomiczny, jednak tylko w pierwszym ma doniosłe znaczenie. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jest to dział ubezpieczeń gospodarczych, odrębnie uregulowany w art. 829 do art. 834 kc. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • ubezpieczenia zdrowotne

  W EDYCJI

 • unit-linked

  W EDYCJI

 • uposażony

  osoba imiennie oznaczona przez ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia jako uprawniona do otrzymania od ubezpieczyciela świadczenia z tej umowy na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Jest to akademicki przykład osoby trzeciej, na korzyść której zostaje zawarta umowa. (Źródło: Wikipedia)

 • uszczerbek na zdrowiu trwały

  W EDYCJI

 • ———–

  W

 • wartość wykupu

  W EDYCJI

 • WIBOR

  (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym.Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • WIBID

  (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) – roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest codziennie o godz. 11:00.Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)

 • wzrost gospodarczy

  W EDYCJI

 • ———–

  Z

 • złoto

  W EDYCJI

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Czytaj więcej>>> (Źródło: Wikipedia)