Finansopedia | LifeWays | world famous money ideas

Finansopedia

  A

 • Architekt finansowy

  Architekt Finansowy to po prostu wiAi??cej wiedzAi??cy, czAi??Ai??ciej myAi??lAi??cy, merytoryczniej rozmawiajAi??cy, uwaA?niej sAi??uchajAi??cy, gustowniej ubrany i rzetelniej pracujAi??cy przedstawiciel branA?y finansowej, ktA?ra przeA?ywa powaA?ny kryzys zaufania ze strony KlientA?w na caAi??ym Ai??wiecie. Motto zawodowe zwykAi??ego przedstawiciela branA?y finansowej: SprzedajAi?? to, co mam, temu, kto siAi?? nawinie, za tyle, za ile wlezie. Motto zawodowe Architekta Finansowego: KupujAi?? ode mnie to, co ma sens, ci, ktA?rzy rozumiejAi??, za tyle, za ile warto. Architektem Finansowym moA?e zostaAi?? absolwent kaA?dej uczelni wyA?szej i niA?szej. Liczy siAi?? czAi??owiek, jego wartoAi??ci, potencjaAi?? i pragnienie rozwoju. Wszystko inne to przeszAi??oAi??Ai??.
  (Ai??rA?dAi??o: Lifeways-SiAi??garnia)

 • Aktywa

  Asrodki gospodarcze, aktywa – kontrolowane przez jednostkAi?? gospodarczAi?? zasoby majAi??tkowe o wiarygodnie okreAi??lonej wartoAi??ci, uzyskane w wyniku przeszAi??ych zdarzeAi??, ktA?re spowodujAi?? w przyszAi??oAi??ci wpAi??yw do jednostki korzyAi??ci ekonomicznych. Czytaj wiAi??cej>>>
  (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • ———–

  D

 • dochA?d pasywny

  Oznacza okresowy (np. comiesiAi??czny) dochA?d bez staAi??ego angaA?owania wAi??asnej pracy. Osoby osiAi??gajAi??ce dochA?d pasywny bez wkAi??adu wAi??asnej pracy nazywamy rentierami.DochA?d pasywny otrzymywany jest wtedy, gdy raz wykonana praca (akcja, dziaAi??anie) przynosi ciAi??gAi??e zyski. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • dyskonto rzeczywiste proste

  to wartoAi??Ai?? o jakAi?? naleA?y pomniejszyAi?? kwotAi?? przyszAi??Ai?? (FV), aby otrzymaAi?? bieA?Ai??cAi?? kwotAi?? (PV) (przy zaAi??oA?eniu oprocentowania prostego). Dyskontowanie proste jest dziaAi??aniem odwrotnym do oprocentowania prostego. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • dyskonto rzeczywiste skAi??adane

  to wartoAi??Ai?? o jakAi?? naleA?y pomniejszyAi?? przyszAi??Ai?? wartoAi??Ai?? FV, aby otrzymaAi?? obecnAi?? wartoAi??Ai?? PV (przy zaAi??oA?eniu oprocentowania skAi??adanego).Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • doradca finansowy

  zawA?d (wedAi??ug dyrektywy Unii Europejskiej na temat poAi??rednictwa finansowego) wykonywany przez niezaleA?nych, nie zwiAi??zanych z A?adnAi?? konkretnAi?? instytucjAi?? finansowAi?? profesjonalistA?w, ktA?rych rolAi?? jest przede wszystkim przekazanie klientowi merytorycznej wiedzy na temat ochrony jego majAi??tku. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • ———–

  E

 • EONIA

  (ang.) Euro Overnight Index Average ai??i?? referencyjna stopa miAi??dzybankowych operacji depozytowych typu O/N (z dnia na dzieAi??) na rynku pieniAi??A?nym strefy euro.
  Oblicza siAi?? jAi?? na podstawie faktycznych transakcji, zawartych przez najwiAi??ksze banki komercyjne dziaAi??ajAi??ce na rynku pieniAi??A?nym strefy euro.Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • emerytura

  (zwana dawniej rentAi?? starczAi??) ai??i?? Ai??wiadczenie pieniAi??A?ne majAi??ce sAi??uA?yAi?? jako zabezpieczenie bytu na staroAi??Ai?? dla osA?b, ktA?re ze wzglAi??du na wiek nie posiadajAi?? juA? zdolnoAi??ci do pracy zarobkowej (jako pracownicy, przedsiAi??biorcy, rolnicy i in.) albo utraciAi??y jAi?? w znacznym stopniu oraz nie dysponujAi?? innymi A?rA?dAi??ami dochodu gwarantujAi??cymi moA?liwoAi??Ai?? utrzymania siAi??. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • emerytura prywatna

  W red 7 second pill. EDYCJI

 • emerytura I filar

  Emerytura z I filaru, do ktA?rej uprawnienia nabyto do koAi??ca 2008r opieraAi??a siAi?? wyAi??Ai??cznie na systemie repartycyjnym, ktA?ry ma charakter umowy pokoleniowej. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • emerytura II filar

  W tzw. II filarze wybieramy fundusz emerytalny inwestujAi??cy Ai??rodki przekazywane co miesiAi??c przez ZUS ze skAi??adki na I filar emerytalny (19,52%) w wysokoAi??ci 3,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • emerytura III filar

  Tzw. III filar systemu ubezpieczeAi?? spoAi??ecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Mianem III filaru okreAi??la siAi?? takA?e wszelkie inne dobrowolne formy oszczAi??dzania na emeryturAi??. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • EURIBOR

  (ang. Euro Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytA?w w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to Ai??rednie notowanie z 57 najwiAi??kszych bankA?w strefy euro – ustalane przez FBE – Federation Bancaire de L’Union Europeenne w Brukseli.Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • ———–

  F

 • fundusz inwestycyjny

  forma wspA?lnego inwestowania polegajAi??ca na zbiorowym lokowaniu Ai??rodkA?w pieniAi??A?nych (w bardziej skomplikowanych rozwiAi??zaniach moA?liwe sAi?? wpAi??aty w postaci np. papierA?w wartoAi??ciowych) wpAi??aconych przez uczestnikA?w funduszu. Uczestnikami mogAi?? byAi?? zarA?wno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiAi??biorstwa, miasta, gminy, zwiAi??zki wyznaniowe) oraz podmioty nie posiadajAi??ce osobowoAi??ci prawnej. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • ———–

  G

 • gieAi??da

  to organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na ktA?rych sprzedawane sAi?? Ai??ciAi??le okreAi??lone towary po cenach ogAi??oszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na gieAi??dach zawierane sAi?? zgodnie z obowiAi??zujAi??cym regulaminem, miAi??dzy czAi??onkami gieAi??dy poAi??redniczAi??cymi w zawieraniu transakcji. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • ———–

  H

 • hipoteka

  ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomoAi??ci oraz na wybranych prawach (wAi??asnoAi??ciowe spA?Ai??dzielcze prawo do lokalu, wierzytelnoAi??Ai?? zabezpieczona hipotecznie), sAi??uA?Ai??ce zabezpieczeniu wierzytelnoAi??ci wynikajAi??cej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy ktA?rego wierzyciel moA?e dochodziAi?? zaspokojenia z nieruchomoAi??ci, z pierwszeAi??stwem przed wierzycielami osobistymi kaA?doczesnego wAi??aAi??ciciela nieruchomoAi??ci. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • horyzont inwestycyjny

  W EDYCJI

 • ———–

  I

 • inflacja

  wzrost ogA?lnego poziomu cen. W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niA? inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco inaczej wpAi??ywa na kondycjAi?? gospodarki. PrzeciwieAi??stwem inflacji jest deflacja. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • inwalidztwo

  czyli niepeAi??nosprawnoAi??Ai?? – jest to dAi??ugotrwaAi??y stan wystAi??powania pewnych ograniczeAi?? w prawidAi??owym funkcjonowaniu czAi??owieka. Ograniczenia te spowodowane sAi?? na skutek obniA?enia sprawnoAi??ci funkcji fizycznych, psychicznych bAi??dA? umysAi??owych. Jest to takA?e uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta moA?e byAi?? caAi??kowita, czAi??Ai??ciowa, trwaAi??a lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • inwestycje alternatywne

  W EDYCJI

 • ———–

  K

 • karencja

  okres obowiAi??zywania umowy ubezpieczenia, w czasie ktA?rego ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona lub jeszcze w ogA?le siAi?? na rozpoczAi??Ai??a. W pierwszej z tych sytuacji zakAi??ad ubezpieczeAi?? moA?e pobieraAi?? skAi??adkAi?? za okres karencji wyAi??Ai??cznie proporcjonalnie do zapewnianej ochrony, a w drugiej ai??i?? w ogA?le. JednakA?e pAi??atnoAi??Ai?? skAi??adki, ktA?rej wysokoAi??Ai?? zostaAi??a skalkulowana zgodnie ze zdaniem poprzedzajAi??cym, moA?e byAi?? rozAi??oA?ona w czasie tak, A?e zapAi??ata niektA?rych rat bAi??dzie przypadaAi??a w okresie karencji i wszystkie raty bAi??dAi?? w rA?wnej wysokoAi??ci. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • karta kredytowa

  to karta pAi??atnicza, ktA?rej wydanie jest zwiAi??zane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane sAi?? w ciAi??A?ar limitu. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • karta pre-paidowa

  (ang. pre – przed, paid – opAi??acony), sprzedaA? przedpAi??acona, sprzedaA? okreAi??lonych towarA?w lub usAi??ug na zasadach przedpAi??aty. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • kredyt bankowy

  umowa zawarta w formie pisemnej pomiAi??dzy bankiem, a kredytobiorcAi??. Bank zobowiAi??zuje siAi?? udostAi??pniAi?? okreAi??lonAi?? kwotAi?? na okreAi??lony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiAi??zuje siAi?? wykorzystaAi?? kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrA?ciAi?? pobranAi?? kwotAi?? wraz z naleA?nym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunkA?w zobowiAi??zaniowych, ktA?rego wyrA?A?niajAi??cymi cechami sAi??: zwrotnoAi??Ai??, terminowoAi??Ai?? i oprocentowanie.Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • kredyt hipoteczny

  dAi??ugoterminowy kredyt bankowy, ktA?rego zabezpieczeniem jest hipoteka. Udzielany najczAi??Ai??ciej na budowAi?? lub zakup nieruchomoAi??ci. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • kredyt refinansowanie

  jest to operacja pieniAi??A?na, polegajAi??ca na wykorzystaniu zewnAi??trznych funduszy pieniAi??A?nych w celu zastAi??pienia Ai??rodkA?w pierwotnie wydatkowanych na jakiAi?? cel. W rezultacie te pierwotnie wydatkowane Ai??rodki pieniAi??A?ne mogAi?? byAi?? znowu uA?yte do finansowania takich samych jak poprzednio czy teA? odmiennych dziaAi??aAi??. W gospodarce rynkowej najwiAi??kszAi?? skalAi?? i znaczenie majAi?? operacje refinansowania przeprowadzane wewnAi??trz systemu bankowego. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • Komisja Nadzoru Finansowego

  centralny organ administracji paAi??stwowej sprawujAi??cy nadzA?r nad rynkiem finansowym w Polsce. PowoAi??any na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. NadzA?r nad dziaAi??alnoAi??ciAi?? Komisji sprawuje Prezes Rady MinistrA?w. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • ———–

  L

 • LIBOR

  (ang. London Interbank Offered Rate) – stopa procentowa kredytA?w oferowanych na rynku miAi??dzybankowym w Londynie przez cztery gAi??A?wne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Jest ustalana o godzinie 11:00 GMT. Stanowi bazowAi?? stopAi?? procentowAi?? dla ustalania oprocentowania kredytA?w i depozytA?w na rynku miAi??dzybankowym oraz kredytA?w typu „roll-over”.Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • lokata pieniAi??A?na

  oprocentowany dochA?d z odrAi??bnego konta-lokaty pieniAi??A?nej, polegajAi??cy na czAi??sto krA?tkoterminowym „zamroA?eniu” okreAi??lonej kwoty pieniAi??A?nej celem osiAi??gniAi??cia zysku po upAi??ywie tego terminu (zysk powyA?ej stopnia inflacji). Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • ———–

  O

 • obligacje

  papier wartoAi??ciowy emitowany w serii, w ktA?rym emitent stwierdza, A?e jest dAi??uA?nikiem obligatariusza i zobowiAi??zuje siAi?? wobec niego do speAi??nienia okreAi??lonego Ai??wiadczenia. SAi?? to papiery masowego obrotu, wystAi??pujAi?? wiAi??c w seriach. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • obligacje korporacyjne

  W EDYCJI

 • ———–

  P

 • pasywa

  termin ksiAi??gowy oznaczajAi??cy A?rA?dAi??o pokrycia majAi??tku przedsiAi??biorstwa. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • PKB

  (ang. gross domestic product, GDP) ai??i?? pojAi??cie ekonomiczne oznaczajAi??ce jeden z podstawowych miernikA?w dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowanAi?? wartoAi??Ai?? dA?br i usAi??ug finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w okreAi??lonej jednostce czasu (najczAi??Ai??ciej w ciAi??gu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygajAi??ce. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitaAi??u, wAi??asnoAi??Ai?? przedsiAi??biorstw itp. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • plan emerytalny

  W EDYCJI

 • plan finansowy

  W EDYCJI

 • planowanie finansowe

  W EDYCJI

 • podatek od nieruchomoAi??ci

  podatek, w ktA?rym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomoAi??ci. Podatek od nieruchomoAi??ci w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorzAi??dy gminne. RegulujAi?? go przepisy Ustawy o podatkach i opAi??atach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • podatek od zyskA?w kapitaAi??owych

  (potocznie nazywany podatkiem Belki) ai??i?? rodzaj zryczaAi??towanego podatku dochodowego od osA?b fizycznych, ktA?ry regulujAi?? art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osA?b fizycznych. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • polisa ubezpieczeniowa

  tradycyjny dokument, ktA?rym ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia (art. 809 Ai?? 1 KC.). Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • program emerytalny

  W EDYCJI

 • poA?yczka

  operacja polegajAi??ca na udzieleniu przez osobAi?? fizycznAi?? lub instytucjAi?? okreAi??lonej kwoty Ai??rodkA?w pieniAi??A?nych lub okreAi??lonych przedmiotA?w do dyspozycji poA?yczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony (JeA?eli termin zwrotu poA?yczki nie jest oznaczony, dAi??uA?nik obowiAi??zany jest zwrA?ciAi?? poA?yczkAi?? w ciAi??gu szeAi??ciu tygodni po wypowiedzeniu przez dajAi??cego poA?yczkAi?? – art. 723 kc). Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • procent prosty

  sposA?b oprocentowania wkAi??adu pieniAi??A?nego, polegajAi??cy na tym, A?e dochA?d w postaci odsetek nie jest doliczany do wkAi??adu (nie podlega kapitalizacji) – nie procentuje wiAi??c wraz z nim w nastAi??pnym okresie rozliczeniowym. Odsetki sAi?? tu pAi??atne z doAi??u – po zakoAi??czeniu okresu.Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • procent skAi??adany

  sposA?b oprocentowania wkAi??adu pieniAi??A?nego, polegajAi??cy na tym, A?e odsetki sAi?? doliczane do wkAi??adu (podlegajAi?? kapitalizacji) i procentujAi?? wraz z nim w okresie nastAi??pnym. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • ———–

  R

 • rachunek bankowy

  zapis stanu naleA?noAi??ci miAi??dzy dwoma podmiotami, z ktA?rych jeden jest bankiem. Zamiennie uA?ywa siAi?? nazwy konto. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • ropa naftowa

  W EDYCJI

 • ryzyko ubezpieczeniowe

  W EDYCJI

 • ———–

  S

 • stop loss

  (enG. stop loss) – staAi??e zlecenie gieAi??dowe automatycznej sprzedaA?y wskazanego papieru wartoAi??ciowego, waluty lub towaru w momencie gdy cena osiAi??gnie okreAi??lonAi??, niskAi?? wartoAi??Ai??. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • stopa bezrobocia

  wielkoAi??Ai?? statystyczna opisujAi??ca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji.NajczAi??Ai??ciej definiuje siAi?? stopAi?? bezrobocia jako stosunek liczby osA?b bezrobotnych do liczby ludnoAi??ci aktywnej ekonomicznie (zasobu siAi??y roboczej danej populacji). Tak zdefiniowanAi?? stopAi?? bezrobocia oblicza siAi?? rA?A?nie, w zaleA?noAi??ci od przyjAi??tej definicji osoby bezrobotnej. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • stopa depozytowa

  okreAi??la oprocentowanie jednodniowych depozytA?w skAi??adanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • stopa dyskontowa rzeczywista

  jest odzwierciedleniem rzeczywistego, skumulowanego zysku jaki osiAi??gniemy po umieszczeniu pieniAi??dzy w banku. PojAi??cie rzeczywistej stopy procentowej zostaAi??o wprowadzone po to, aby uniezaleA?niAi?? obliczenia od wpAi??ywu inflacji.Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • stopa lombardowa

  okreAi??la cenAi??, po ktA?rej bank centralny udziela bankom komercyjnym poA?yczek pod zastaw papierA?w wartoAi??ciowych. Kwota kredytu nie moA?e przekroczyAi?? rA?wnowartoAi??ci 85% (tzw. haircut wynosi 15%) papierA?w wartoAi??ciowych obciAi??A?onych zastawem.Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • stopa oprocentowania rzeczywista roczna

  (RRSO, ang. Annual percentage rate) ai??i?? stopa procentowa wyliczona zgodnie z ustawAi?? z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715). RRSO pozwala klientowi na Ai??atwiejsze porA?wnanie ofert bankA?w, poniewaA? oprA?cz oprocentowania uwzglAi??dnia ona takA?e pozostaAi??e koszty kredytu (np. prowizje).Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • stopa procentowa

  miernik przychodu, jaki przysAi??uguje posiadaczowi kapitaAi??u z racji udostAi??pnienia go innym. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • stopy procentowe NBP

  sAi?? jednymi z narzAi??dzi polityki monetarnej banku centralnego. Przy ich pomocy NBP wpAi??ywa na wysokoAi??Ai?? stA?p procentowych rynku miAi??dzybankowego, a tym samym na oprocentowanie kredytA?w i depozytA?w w bankach komercyjnychCzytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • stopa redyskontowa

  (stopa redyskontowa weksli, s.r.w.) okreAi??la cenAi??, po jakiej bank centralny udziela kredytA?w bankom komercyjnym (kupuje weksle od bankA?w komercyjnych).Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • stopa referencyjna

  (stopa interwencyjna, repo) ai??i?? okreAi??la minimalnAi?? cenAi??, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku miAi??dzybankowego polegajAi??ce na zakupie (repo) bAi??dA? sprzedaA?y (reverse repo) przez bank centralny krA?tkoterminowych papierA?w wartoAi??ciowych w celu przywrA?cenia rA?wnowagi na rynku.Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • stopa rezerw obowiAi??zkowych

  miernik kwoty rezerw obowiAi??zkowych, jakAi?? banki komercyjne sAi?? zobowiAi??zane wpAi??aciAi?? do banku centralnego (w Polsce jest nim NBP) w celu zabezpieczenia ich wypAi??acalnoAi??ci (bankA?w komercyjnych).Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • Ai??rednia kroczAi??ca

  (Ai??rednia ruchoma, ang. moving average – MA) – metoda statystyczna uA?ywana do analizy szeregA?w czasowych. Znajduje zastosowanie w finansach, szczegA?lnie w analizie technicznej. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • ———–

  U

 • ubezpieczajAi??cy

  W EDYCJI

 • ubezpieczony

  W EDYCJI

 • ubezpieczenia majAi??tkowe

  wyodrAi??bniony w systemie prawnym dziaAi?? ubezpieczeAi?? gospodarczych, ktA?re mogAi?? dotyczyAi?? wyAi??Ai??cznie mienia i odpowiedzialnoAi??ci cywilnejCzytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • ubezpieczenia na A?ycie

  W EDYCJI

 • ubezpieczenia osobowe

  termin prawny i ekonomiczny, jednak tylko w pierwszym ma doniosAi??e znaczenie. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jest to dziaAi?? ubezpieczeAi?? gospodarczych, odrAi??bnie uregulowany w art. 829 do art. 834 kc. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • ubezpieczenia zdrowotne

  W EDYCJI

 • unit-linked

  W EDYCJI

 • uposaA?ony

  osoba imiennie oznaczona przez ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia jako uprawniona do otrzymania od ubezpieczyciela Ai??wiadczenia z tej umowy na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Jest to akademicki przykAi??ad osoby trzeciej, na korzyAi??Ai?? ktA?rej zostaje zawarta umowa. (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • uszczerbek na zdrowiu trwaAi??y

  W EDYCJI

 • ———–

  W

 • wartoAi??Ai?? wykupu

  W EDYCJI

 • WIBOR

  (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) ai??i?? wysokoAi??Ai?? oprocentowania kredytA?w na polskim rynku miAi??dzybankowym.Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • WIBID

  (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) – roczna stopa procentowa, jakAi?? pAi??acAi?? banki za Ai??rodki przyjAi??te w depozyt od innych bankA?w. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest codziennie o godz. 11:00.Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)

 • wzrost gospodarczy

  W EDYCJI

 • ———–

  Z

 • zAi??oto

  W EDYCJI

 • ZakAi??ad UbezpieczeAi?? SpoAi??ecznych

  paAi??stwowa instytucja publicznoprawna realizujAi??ca zadania z zakresu ubezpieczeAi?? spoAi??ecznych w Polsce. Czytaj wiAi??cej>>> (A?rA?dAi??o: Wikipedia)