Kto siAi?? boi HFT? | LifeWays | world famous money ideas

Kto siAi?? boi HFT?

High Frequency Trading (HFT) oznacza zawieranie transakcji gieAi??dowych z bardzo wysokAi?? czAi??stotliwoAi??ciAi??. Ta wysoka czAi??stotliwoAi??Ai?? moA?e okazaAi?? siAi?? dla indywidualnego klienta biura maklerskiego wrAi??cz niewyobraA?alnie duA?a. Co za tym idzie, rA?wnieA? okres utrzymywania w portfelu inwestycyjnym zakupionych w ramach HFT instrumentA?w finansowych zdecydowanie odbiega od analogicznego parametru u inwestorA?w indywidualnych. Jest niezwykle krA?tki.

HFT polega na wykorzystaniu najszybszych komputerA?w. PiszAi??cy algorytmy matematycy i statystycy tworzAi?? oprogramowanie dokonujAi??ce transakcji na gieAi??dzie bez udziaAi??u czynnika ludzkiego. PodstawowAi?? bazAi?? do tych algorytmA?w nie sAi?? dane makroekonomiczne, czy cykle koniunkturalne w gospodarce, ale zachowanie cen poszczegA?lnych instrumentA?w finansowych. Nawet jeAi??li te ceny sAi?? mocno oderwane od rzeczywistej ekonomicznej wartoAi??ci praw do okreAi??lonego rodzaju majAi??tku. W HFT najwaA?niejsze jest wykorzystanie krA?tkoterminowych trendA?w przewagi popytu lub podaA?y i uprzedzenie konkurencji. A walka idzie juA? o tysiAi??czne, a nawet milionowe czAi??Ai??ci sekundy. W takiej sytuacji instrumentom finansowym, ktA?re wykorzystuje siAi?? przy HFT stawia siAi?? jedno podstawowe wymaganie ai??i?? obrA?t nimi musi byAi?? bardzo pAi??ynny, tj. skala wymiany gieAi??dowej danym walorem musi byAi?? odpowiednio duA?a.

Taki sposA?b handlowania instrumentami finansowymi oznacza raczej dAi??A?enie do perfekcji w samym zawieraniu transakcji (chodzi o szybkoAi??Ai?? reakcji) niA? odpowiednim doborze instrumentA?w finansowych ze wzglAi??du na rzeczywistAi?? wartoAi??Ai?? praw, jakie zapewniajAi?? one ich posiadaczowi. Jednak szacuje siAi??, A?e na najwiAi??kszych gieAi??dach HFT generuje juA? wiAi??kszoAi??Ai?? obrotu. Ku radoAi??ci samych gieAi??d, ktA?re osiAi??gajAi?? wiAi??ksze zyski z opAi??at gieAi??dowych oraz opAi??at za udostAi??pnienie specjalnych superszybkich Ai??Ai??czy dla podmiotA?w stosujAi??cych HFT.

Jednak jest i ciemna strona takiego stanu rzeczy. Najlepiej obrazujAi?? to wydarzenia z 6 maja 2010 r. na nowojorskiej gieAi??dzie. Przed godz. 15.00 tego dnia rozpoczAi??Ai?? siAi??, trwajAi??cy zaledwie kilka minut, bardzo silny ruch cen akcji najwiAi??kszych spA?Ai??ek w dA?Ai??. Indeks Dow Jones straciAi?? w tak krA?tkim czasie ok. 900 pkt. (9 proc.), co byAi??o najwiAi??kszym dziennym spadkiem w historii tego indeksu. Jednak juA? 15 minut pA?A?niej wiAi??kszoAi??Ai?? kursA?w wrA?ciAi??a do poziomA?w przed tak gwaAi??townAi?? wyprzedaA?Ai??. To wydarzenie nazwano Flash Crash, a jego przyczynAi?? byAi??o wAi??aAi??nie zadziaAi??anie jednoczeAi??nie wielu systemA?w HFT. Te systemy zadziaAi??aAi??y tego dnia wyjAi??tkowo zgodnie co do momentu zawierania transakcji i kierunku (podaA?/popyt). Flash Crash jest od tej pory sztandarowym przykAi??adem zagroA?enia, jakie stanowi HFT dla normalnego funkcjonowania gieAi??d papierA?w wartoAi??ciowych. Mimo to niewiele wskazuje na szanse delegalizacji takich systemA?w inwestycyjnych, poniewaA? przynoszAi?? one spore korzyAi??ci i gieAi??dom, i wielkim instytucjom finansowym, ktA?re zainwestowaAi??y duA?e pieniAi??dze w HFT.

Czy HFT zagraA?a dAi??ugoterminowym strategiom inwestycyjnym i portfelom inwestorA?w powierzajAi??cym swoje kapitaAi??y funduszom inwestycyjnym? Wiele wskazuje na minimalny negatywny wpAi??yw takich systemA?w zawierania transakcji na wyniki inwestycji dAi??ugoterminowych inwestorA?w, nawet gdyby zdarzenia typu Flash Crash miaAi??y siAi?? jeszcze powtarzaAi??. Jednak warunkiem minimalizacji negatywnego wpAi??ywu jest konsekwentne trzymanie siAi?? kilku podstawowych zasad dAi??ugoterminowego inwestowania:
ai??? opieranie siAi?? na danych makroekonomicznych, cyklach koniunkturalnych i dAi??ugoterminowych trendach gieAi??dowych a nie na krA?tkotrwaAi??ych impulsach w notowaniach akcji, czy indeksA?w gieAi??dowych;
ai??? odpowiednio duA?a dywersyfikacja portfela na poziomie instrumentA?w alokowanych do funduszu inwestycyjnego;
ai??? wysoki poziom dywersyfikacji portfela na poziomie wyboru poszczegA?lnych funduszy inwestycyjnych, zrA?A?nicowanie geograficzne, rA?A?norodnoAi??Ai?? gieAi??d, na ktA?rych notowane sAi?? instrumenty finansowe;
ai??? dywersyfikacja rodzajA?w instrumentA?w finansowych w portfelu (instrumenty dAi??uA?ne, udziaAi??owe, hybrydowe, inne).

Wszystkie te czynniki powodujAi?? znaczAi??ce zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego w dAi??uA?szym okresie. Wprawdzie stanowi to rA?wnieA? pewien element ograniczajAi??cy zyski, tym niemniej warto poAi??wiAi??ciAi?? nieco potencjaAi??u krA?tkoterminowego zysku, aby w dAi??uA?szym terminie odnieAi??Ai?? korzyAi??ci z sukcesywnego powiAi??kszania kapitaAi??u przy unikaniu powaA?niejszych strat jednostkowych. WA?wczas i HFT, i Flash Crash nie bAi??dAi?? straszne nawet dla mniej wprawnych inwestorA?w.

Alfred Adamiec

buy tadalafil cheap.

GAi??A?wny Ekonomista LifeWays