Kup drogo, sprzedaj tanio ai??i?? jak zrobiAi?? milion inwestujAi??c w fundusze inwestycyjne? | LifeWays | world famous money ideas

Kup drogo, sprzedaj tanio ai??i?? jak zrobiAi?? milion inwestujAi??c w fundusze inwestycyjne?

Opinia z jakAi?? moA?na siAi?? spotkaAi??: ai??zFundusze Inwestycyjne sAi?? niesprawiedliwe, poniewaA? pobierajAi?? opAi??aty za zarzAi??dzanie zawsze, niezaleA?nie od tego, czy tracAi??, czy zarabiajAi??.ai??? Celem poniA?szego artykuAi??u jest obrona tezy: Fundusze Inwestycyjne (FI) zarabiajAi??, jedynie Klienci nie potrafiAi?? wykorzystaAi?? ich wszystkich moA?liwoAi??ci.

Zgodnie z art. 18 pkt. 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, kaA?dy fundusz w swoim statucie musi okreAi??liAi?? cel inwestycyjny oraz politykAi?? inwestycyjnAi??, ktA?ra ma zrealizowaAi?? wyznaczony cel. Pod wzglAi??dem celu inwestycyjnego, moA?na wyrA?A?niAi?? trzy bardzo podstawowe rodzaje FI: akcji, obligacji i pieniAi??A?ne. JeA?eli celem funduszu jest ochrona wartoAi??ci realnej aktywA?w, to fundusz w swojej polityce inwestycyjnej zapisze, A?e bAi??dzie inwestowaAi?? w instrumenty rynku pieniAi??A?nego (bezpieczne), bAi??dzie to tzw. fundusz pieniAi??A?ny. JeA?eli celem innego FI bAi??dzie znaczny wzrost wartoAi??ci aktywA?w, powyA?ej lokat bankowych, to w polityce inwestycyjnej bAi??dAi?? zapisy o inwestowaniu w instrumenty o wyA?szym stopniu ryzyka, takie jak np. akcje, i bAi??dzie to tzw. fundusz akcyjny.

Klienci w ramach jednego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych majAi?? do wyboru rA?A?nego rodzaju fundusze, czyli akcji, obligacji, pieniAi??A?ne i mieszane. PrzykAi??adowo FI akcyjny, zgodnie ze swoim statutem, bAi??dzie inwestowaAi?? w akcje, niezaleA?enie od tego, czy na gieAi??dzie panuje hossa czy bessa. DziAi??ki tzw. funduszom parasolowym Klient ma moA?liwoAi??Ai?? ai??zprzenosiAi?? siAi??ai??? miAi??dzy funduszami akcji, obligacji i rynku pieniAi??A?nego beA? A?adnych opAi??at i podatkA?w. Aby wykorzystywaAi?? w peAi??ni moA?liwoAi??ci FI nie wystarczy do nich wpAi??acaAi??, ale zalecane jest, aby przenosiAi?? siAi?? miAi??dzy funduszami w zaleA?noAi??ci od fazy cyklu koniunkturalnego. Nie chodzi tu o codzienne dokonywanie zmian na funduszach, a jedynie dokonywanie odpowiednich ruchA?w w newralgicznych momentach cyklu koniunkturalnego.

Ai??Niestety niewielu KlientA?w wykorzystuje peAi??ne spektrum moA?liwoAi??ci inwestowania w FI. Bardzo czAi??sto jest tak, A?e niezaleA?nie od tego, co siAi?? dzieje na gieAi??dzie, Klienci ai??zprzesiadujAi??ai??? caAi??y czas w tym samym funduszu. Co gorsza, wchodzAi?? w FI akcji w najmniej odpowiednim momencie. ai??zKup drogo, sprzedaj tanioai??? wydaje siAi?? byAi?? schematem postAi??powania wielu KlientA?w, ktA?rzy rozpoczynajAi?? swojAi?? przygodAi?? z funduszami. PoniA?ej dowody tej absurdalnej, lecz autentycznej strategii inwestycyjnej.

 

Ai??

A?rA?dAi??o: buy stendra 200 mg. MateriaAi??y ze szkolenia z DoradcAi?? Inwestycyjnym: Alfred Adamiec nr licencji 138,

W supermarketach najchAi??tniej kupujemy na wyprzedaA?ach. W handlu stosujemy zAi??otAi?? zasadAi?? ai??zkup tanio, sprzedaj drogoai???. Jak to jest, A?e podczas kupowania akcji, robimy dokAi??adnie odwrotnie i stosujemy zasadAi?? ai??zKup drogo, sprzedaj tanioai???? AnalizujAi??c powyA?szy wykres widaAi??, A?e najwiAi??cej jednostek funduszy akcyjnych byAi??o zakupionych w momencie, gdy ceny akcji byAi??y najwyA?sze (lipiec 2007). Natomiast najwiAi??cej jednostek funduszy akcyjnych zostaAi??o umorzonych po najniA?szych cenach (koniec roku 2008). Gdy po kryzysie internetowym w 2001 roku akcje byAi??y tanie, zbytniego zainteresowania nim nie widaAi??. Saldo wpAi??at w okresie 2001 ai??i?? 2003 jest bliskie zeru lub zerowe. Natomiast, gdy rozpoczAi??Ai??y siAi?? reklamy funduszy, informujAi??ce KlientA?w, A?e przykAi??adowo: od maja 2002 r. do maja 2006 r. fundusze zarobiAi??y dla swoich KlientA?w ok. 200 % (podczas, gdy na funduszach obligacyjnych moA?na byAi??o zarobiAi?? okoAi??o 35%), to nagle rozpoczAi??Ai??y siAi?? masowe wpAi??aty do funduszy akcji. Saldo wpAi??at do funduszy akcji zaczyna byAi?? dodatnie i caAi??y czas roAi??nie.

Zarabianie na akcjach polega na kupowaniu ich tanio, a potem sprzedawaniu droA?ej. JeA?eli kupujemy akcje, kiedy juA? sAi?? drogie, a potem kieruje nami chciwoAi??Ai?? i czekamy w nieskoAi??czonoAi??Ai?? myAi??lAi??c, a moA?e jeszcze trochAi?? urosnAi??, to wynik moA?e byAi?? tylko jeden ai??i?? stracimy. NaleA?y patrzeAi?? na to, w jaki fundusz i w jakim momencie wpAi??acamy pieniAi??dze. A nie beztrosko wpAi??acaAi?? pieniAi??dze do funduszy akcyjnych, w momencie, gdy akcje sAi?? bardzo drogie.

OczywiAi??cie duA?o rolAi?? odgrywajAi?? tu media, ktA?re w okresie hossy podsycajAi?? naszAi?? chciwoAi??Ai??, zaAi?? w czasach kryzysu potAi??gujAi?? nasz strach. Jak tu myAi??leAi?? racjonalnie, gdy dookoAi??a tyle szumu, a my pochAi??oniAi??ci swoimi obowiAi??zkami zawodowymi i rodzinnymi nie mam czasu na chwilAi?? finansowej zadumy.

W obliczu takich decyzji, na koAi??cu i tak za fatalny wyniki naszej inwestycji obwiniamy fundusz – ai??znie doAi??Ai??, A?e straciliAi??my, to jeszcze pobraAi?? opAi??atyai???. O tym, A?e zawAi??adnAi??Ai??a nami rzAi??dza zyskA?w i odebraAi??a nam zdrowy rozsAi??dek, szybko zapominamy.
Teraz, kiedy warto kupowaAi??, znowu jest cisza. Za kilka lat, gdy ceny akcji pA?jdAi?? w gA?rAi??, ponownie rozpocznAi?? siAi?? masowe wpAi??aty do funduszy akcji.

A?rA?dAi??o: opracowanie wAi??asne na podstawie: raportA?w Izby ZarzAi??dzajAi??cych Funduszami i Aktywami.

To, A?e saldo w sierpniu 2011 roku byAi??o ujemne i wynosiAi??o -1.585 mln zAi?? (raport Izby ZarzAi??dzajAi??cych Funduszami i Aktywami: http://www.izfa.pl/pl/index.php?id=10094), nie oznacza, A?e nikt wtedy nie kupowaAi??. Wprost przeciwnie – do funduszA?w akcji tego miesiAi??ca wpAi??ynAi??Ai??o: 2.437mln zAi??, jednakA?e z drugiej strony wypAi??ynAi??Ai??o: 4.022 mln, co daAi??o ujemne saldo: -1.585 mln zAi??.

Dla przykAi??adu przeanalizujmy wyniki jednego z najbardziej znanych funduszy akcji – Arka BZ WBK Akcji. JeA?eli ktoAi?? 10 lat temu zainwestowaAi?? w ArkAi?? Akcji, to zarobiAi?? 228,63%, co daje Ai??redniorocznie zysk w wysokoAi??ci: 12,65% (wyniki funduszy pokazywane sAi?? po uwzglAi??dnieniu opAi??at za zarzAi??dzanie pobieranych przez fundusz). W tym samy czasie na instrumentach bezpiecznych moA?na byAi??o zarobiAi?? okoAi??o 5 – 6%.

JeA?eli ktoAi?? zainwestowaAi?? w ArkAi?? Akcji w lipcu 2007 (najwyA?sze saldo wpAi??at i umorzeAi?? do funduszy akcji), a zakoAi??czyAi?? inwestycje w we wrzeAi??niu 2008 (najniA?sze saldo: ai??i?? 500 mln) to straciAi??: -39,74%.

Wyniki wybranych FI za ostatnie 10 lat (12.2002 ai??i?? 12.2012)

Wyniki wybranych funduszy za okres lipiec 2007r. ai??i?? wrzesieAi?? 2008r.

Ten sam fundusz akcji, tylko dwie rA?A?ne osoby, ktA?re wpAi??aciAi??y i wypAi??aciAi??y kapitaAi?? w dwA?ch rA?A?nych momentach. Czy aby zadoAi??Ai?? uczyniAi?? tym, ktA?rzy mA?wiAi??: ai??znie doAi??Ai??, A?e straciAi??em o jeszcze pobrali opAi??atyai???, Arka Akcji w pierwszym przypadku powinna pobraAi?? opAi??aty, a w drugim przypadku nie? Czy moA?e jednak to jest tak, A?e fundusze zarabiajAi??, tylko niektA?rzy wpAi??acajAi?? do nieodpowiednich funduszy w nieodpowiednich momentach?

Zapewne wielu czytelnikA?w, myAi??li: SkAi??d mam wiedzieAi??, w ktA?rym momencie i w co inwestowaAi??? SkAi??d mam wiedzieAi??, w ktA?rej fazie cyklu koniunkturalnego obecnie jesteAi??my?
MoA?na Ai??ledziAi?? wskaA?niki makroekonomiczne, takie jak: bilans obrotA?w bieA?Ai??cych, PKB, inflacja, koniunktura w budownictwie, Pengab, produkcja budowano- montaA?owa, sprzedaA? nowych aut, wskaA?nik bezrobocia, wskaA?nik optymizmu konsumentA?w, przeciAi??tne wynagrodzenie. Pozostaje jedynie pytanie, czy mamy czas na to, aby byAi?? ekspertem w kaA?dej dziedzinie? Goethe powiedziaAi??: kaA?dy z nas ma w dobie dokAi??adnie tyle samo czasu i kaA?dy sam decyduje, na co ten czas przeznaczy. Leonardo da Vinci z kolei jest autorem zdania: ai??zDoAi??wiadczenie dowiodAi??o, A?e kto nigdy nie ufa, bAi??dzie oszukanyai???. MoA?e jednak warto wykorzystywaAi?? wiedzAi?? i czas innych osA?b do tego, aby zarabiaAi??.

Problem jest w tym, A?e zamiast korzystaAi?? z wiedzy i czasu prawdziwych specjalistA?w, ktA?rzy majAi?? licencje na doradzanie (http://www.knf.gov.pl/Images/DI_lista_13_12_2012_tcm75-11751.pdf), korzystamy z rad znajomych, telewizji i pseudo-doradcA?w. Skoro mamy ograniczonAi?? iloAi??Ai?? czasu w dobie, to czy przypadkiem swojego czasu nie powinniAi??my przeznaczyAi?? na to, aby staAi?? siAi?? ekspertem w swojej dziedzinie, tak aby zarabiaAi?? jeszcze wiAi??cej i mieAi?? co inwestowaAi???

PodsumowujAi??c, aby zarabiaAi?? na funduszach naleA?y przenosiAi?? siAi?? w odpowiednich momentach miedzy rA?A?nymi klasami aktywA?w ai??i?? skoro mamy takie moA?liwoAi??ci, to trzeba je wykorzystywaAi??. Po drugie, poniewaA? nie mamy wystarczajAi??co duA?o czasu, aby zgAi??Ai??biaAi?? temat rynkA?w kapitaAi??owych, to czy nie naleA?aAi??oby raczej korzystaAi?? z czasu i wiedzy tych ekspertA?w, ktA?rzy znajAi?? siAi?? na rzeczy?

Jak zrobiAi?? milion inwestujAi??c w fundusze inwestycyjne zgodnie z zasadAi?? ai??zKup drogo, sprzedaj tanioai???? To proste, wystarczy zainwestowaAi?? dwa miliony swoich oszczAi??dnoAi??ci ai??i?? i straciAi?? milion.

Ai??

Katarzyna Wilkowska

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych