Masz problem z najemcAi??? | LifeWays | world famous money ideas

Masz problem z najemcAi???

where to mail order cialis from india.

Przeczytaj!

WAi??aAi??ciciel nieruchomoAi??ci, ktA?ry zdecyduje siAi?? przystAi??piAi?? do nieAi??atwego zajAi??cia pt. ai??zWynajemai???, musi czasem przejAi??Ai?? trudnAi?? drogAi?? do swoich pieniAi??dzy. Zazwyczaj wynajmuje prawnika, by ten stworzyAi?? umowAi?? skutecznie chroniAi??cAi?? go w sytuacjach kryzysowych, np. utratAi?? czynszu. Problem powstaje, gdy do transakcji dochodzi poprzez agenta nieruchomoAi??ci lub najemcAi??, ktA?ry negocjuje skrA?cenie umowy i usuniAi??cie niewygodnych zapisA?w. JeA?eli wAi??aAi??ciciel ulegnie, nie bAi??dzie tragedii, poniewaA? w prawie polskim mamy bardzo przydatny zapis ai??i?? zastaw na rzeczach ruchomych najemcy, powstajAi??cy z mocy samej ustawy, bAi??dAi??cy dodatkowym Ai??rodkiem zabezpieczajAi??cym interesy wAi??aAi??ciciela nieruchomoAi??ci.

To oznacza, A?e z patowej sytuacji niepAi??acAi??cego lokatora moA?na wyjAi??Ai?? obronnAi?? rAi??kAi??. Wystarczy, A?e speAi??nione zostanAi?? przesAi??anki okreAi??lone w kodeksie cywilnym, ktA?ry precyzyjnie okreAi??la ten dodatkowy Ai??rodek ochrony wynajmujAi??cego.

Foter.com

Zastaw na rzeczach ruchomych najemcy powstaje od razu, tj. z chwilAi?? wniesienia ich do przedmiotu najmu ai??i?? mieszkania. OczywiAi??cie jest warunek: rzeczy te muszAi?? byAi?? wAi??asnoAi??ciAi?? najemcy. Zastawem obciAi??A?one mogAi?? zostaAi?? rA?wnieA? przedmioty, ktA?rych najemca jest tylko wspA?Ai??wAi??aAi??cicielem.

Rzeczami wedAi??ug kodeksu cywilnego mogAi?? byAi?? tylko i wyAi??Ai??cznie przedmioty materialne. WaA?nym jest, A?e pod pojAi??ciem rzeczy ruchomej rozumiane sAi?? takA?e pieniAi??dze. One rA?wnieA? mogAi?? podlegaAi?? zajAi??ciu.

NiektA?re jednak rzeczy nie mogAi?? zostaAi?? obciAi??A?one zastawem. WyAi??Ai??czone sAi?? rzeczy, ktA?re sAi?? wyszczegA?lnione w katalogu kodeksu postAi??powania cywilnego i naleA?Ai?? do nich m.in.:
ai??? przedmioty urzAi??dzenia domowego, poAi??ciel, bielizna i ubranie codzienne, niezbAi??dne dla dAi??uA?nika i bAi??dAi??cych na jego utrzymaniu czAi??onkA?w jego rodziny, a takA?e ubranie niezbAi??dne do peAi??nienia sAi??uA?by lub wykonywania zawodu,
ai??? narzAi??dzia i inne przedmioty niezbAi??dne do osobistej pracy zarobkowej dAi??uA?nika oraz surowce niezbAi??dne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyAi??Ai??czeniem pojazdA?w mechanicznych,
ai??? przedmioty niezbAi??dne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty sAi??uA?Ai??ce do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego uA?ytku, ktA?re mogAi?? byAi?? sprzedane tylko znacznie poniA?ej ich wartoAi??ci, a dla dAi??uA?nika majAi?? znacznAi?? wartoAi??Ai?? uA?ytkowAi??.

Foter.com

WaA?ne jest jeszcze jedno. WedAi??ug kodeksu cywilnego dla zabezpieczenia czynszu oraz Ai??wiadczeAi?? dodatkowych z tego prawa moA?na skorzystaAi?? dopiero wtedy, gdy nabywca zalega z opAi??atami dAi??uA?ej niA? rok.
Doprecyzowania wymaga tutaj pojAi??cie ai??zAi??wiadczeAi?? dodatkowychai???. W tym przypadku chodzi o opAi??aty, ktA?re nie wchodzAi?? w skAi??ad czynszu, ale sAi?? przypisane do nieruchomoAi??ci ai??i?? opAi??aty za prAi??d, gaz, wodAi??, telefon, internet.

OczywiAi??cie sprawa nie zaAi??atwi siAi?? sama i na pewno nie wyglAi??da to tak, A?e moA?emy wejAi??Ai?? i zabraAi?? komuAi?? lodA?wkAi??. Realizacja prawa zastawu polega na wszczAi??ciu przez wynajmujAi??cego sAi??dowego postAi??powania egzekucyjnego przeciwko najemcy. Innymi sAi??owy, w pierwszej kolejnoAi??ci naleA?y poczekaAi?? cierpliwie i uzyskaAi?? prawny tytuAi?? egzekucyjny, z ktA?rym udajemy siAi?? do komornika sAi??dowego.
WAi??aAi??cicielowi nieruchomoAi??ci przysAi??uguje prawo zaspokojenia siAi?? z pieniAi??dzy uzyskanych ze sprzedaA?y rzeczy objAi??tych zastawem, przed wszystkimi innymi wierzycielami osobistymi najemcy. Kwota wypAi??acana na podstawie wyroku sAi??dowego zazwyczaj obejmuje rA?wnieA? odsetki za zwAi??okAi??.

Foter.com

Ochrona i wygaAi??niAi??cie prawa zastawu

Prawo do zastawu przysAi??uguje w czasie pozostawania przedmiotA?w w wynajmowanym lokalu. JeAi??li zostanAi?? z niego wyniesione prowadzi to do wygaAi??niAi??cia tego zastawu. Jako wAi??aAi??ciciele moA?emy przeciwdziaAi??aAi?? wygaAi??niAi??ciu tego prawa. Oznacza to, A?e wynajmujAi??cy moA?e, pomimo oporu najemcy, uniemoA?liwiAi?? wyniesienie takich rzeczy ze swojego lokalu. Na takich zatrzymanych przedmiotach owo prawo nadal obowiAi??zuje. Jednak naleA?y pamiAi??taAi??, A?e decydujAi??c siAi?? na taki krok, ciAi??A?y na nas obowiAi??zek przechowania tych rzeczy i czuwania nad zachowaniem ich w stanie niepogorszonym. Niestety opAi??aty z tym zwiAi??zane musi ponieAi??Ai?? poszkodowany czyli wynajmujAi??cy.

Korzystanie z prawa zastawu powinno byAi?? ostatecznoAi??ciAi?? z kilku powodA?w. Zazwyczaj towarzyszAi?? temu nerwy i stres, ktA?re sAi?? zwiAi??zane z czasochAi??onnym postAi??powaniem egzekucyjnym. Dodatkowo na koAi??cu moA?e siAi?? okazaAi??, A?e zajAi??te rzeczy straciAi??y mocno na wartoAi??ci. Taka sytuacja daje z kolei najemcy prawo do roszczenia o odszkodowanie za powstaAi??e straty. PrzykAi??adem takich przedmiotA?w mogAi?? byAi??: maszyny, urzAi??dzenia, sprzAi??t RTV i AGD oraz sprzAi??t komputerowy itp.

Przed koniecznoAi??ciAi?? skorzystania z prawa do zastawu uchroni nas dobra umowa podpisana przez najemcAi??, oraz szereg kryteriA?w formalno-spoAi??ecznych, ktA?re musi speAi??niAi?? najemca nim dojdzie do podpisania umowy najmu.

Sabina Rogowska

ZespA?Ai?? ProduktA?w Hipotecznych i Inwestycji w NieruchomoAi??ci