Matematyka produktA?w strukturyzowanych | LifeWays | world famous money ideas

Matematyka produktA?w strukturyzowanych

W jaki sposA?b, wykorzystujAi??c obliczenia matematyczne i dynamicznAi?? strukturAi?? portfela inwestycyjnego, zarobiAi?? wiAi??cej niA? na lokacie bankowej, nie ryzykujAi??c najmniejszAi?? utratAi?? kapitaAi??u.

Ai??

Czy moA?na juA? opuszczaAi?? „lokatowe schrony” i wybraAi?? siAi?? w podrA?A? po wiAi??ksze zyski?

A?rA?dAi??o: www.Money.pl / Indeks WIG20 lata: 2001 ai??i?? 2013

Zgodnie z ksiAi??A?kowAi?? wiedzAi??, ktA?rAi?? ilustruje poniA?szy rysunek, pieniAi??dze na lokatach powinniAi??my trzymaAi?? przy wysokim PKB i duA?ej inflacji. W takich czasach przegrzanie gospodarki zwiastuje ryzyko spadku ceny akcji, a wysoka inflacja jest powodem dla RPP do podniesienia stA?p procentowych, czego skutkiem jest wzrost oprocentowania lokat bankowych.

A?rA?dAi??o: opracowanie wAi??asne.

PatrzAi??c na dzisiejszy poziom inflacji i PKB daleko nam do wysokiej inflacji i przegrzanej gospodarki. Jest to raczej czas niskiej inflacji i spadku wzrostu gospodarczego, co mogAi??oby wskazywaAi?? na dobry moment, w ktA?rym naleA?aAi??oby regularnie zaczAi??Ai?? kupowaAi?? akcje.

 

Ai??

JednakA?e, podczas gdy w Polsce daleko dzisiaj do historycznej wartoAi??ci Indeksu GieAi??dy Warszawskiej z 2007 roku, Indeks Dow Jones GieAi??dy Nowojorskiej przebija wartoAi??ci z 2007 roku.

A?rA?dAi??o:Ai??www.Money.plAi??/ Indeks Dow Jones Industrial lata: 2001 ai??i?? 2013.

——————–

Indeks Dow Jones na rekordowym poziomie. Efekt drukowania dolarA?w?

ai??zai??i?? wpompowanie dodatkowych pieniAi??dzy na rynek przez amerykaAi??ski Bank Centralny. Mamy wiAi??kszAi?? pAi??ynnoAi??Ai??, czyli wiAi??cej gotA?wki. Problem w tym, A?e towarA?w, czyli akcji, nie przybyAi??o, a pieniAi??dzy – tak. Efektem musiaAi?? byAi?? wzrost cenai??i??ai???

Alfred Adamiec GAi??A?wny Ekonomista LifeWays.

Przeczytaj wiAi??cej >>>

——————–

CzekajAi??c na idealny moment, moA?e okazaAi?? siAi??, A?e przebudzimy siAi??, gdy najwiAi??ksze wzrosty bAi??dAi?? juA? za nami. Metoda ai??zkup drogo, sprzedaj tanioai??? juA? nie raz zebraAi??a krwawe A?niwa wAi??rA?d inwestorA?w. WiAi??cej na ten temat w artykule pt. ai??zKup drogo, sprzedaj tanio. Jak zrobiAi?? milion na Funduszach Inwestycyjnychai???:Ai??http://lifeways.pl/publikacje/kup-drogo-sprzedaj-tanio-jak-zrobic-milion-inwestujac-w-fundusze-inwestycyjne/

Zgodnie z raportem Analiz Online obecnie najwiAi??cej oszczAi??dnoAi??ci Polacy posiadajAi?? na lokatach bankowych, ktA?re sAi?? niezastAi??pionym miejscem lokowania pieniAi??dzy w krA?tkim okresie. Natomiast w dAi??uA?szej perspektywie czasu lokaty bankowe nie sAi?? w stanie obroniAi?? zgromadzonych Ai??rodkA?w pieniAi??A?nych przed inflacjAi??, co wyklucza je jako formAi?? dAi??ugoterminowego oszczAi??dzania. Z doAi??wiadczeAi?? historycznych moA?na wywnioskowaAi??, A?e w dAi??uA?szym okresie lokata bankowa nie daje szans na przeciwdziaAi??anie inflacji, co zostaAi??o udowodnione w artykule pt. ai??zOszczAi??dzanie pieniAi??dzy na lokacieai???: http://lifeways.pl/publikacje/oszczedzanie-pieniedzy-na-lokacie/.

 

Jak zarobiAi?? wiAi??cej niA? na lokacie, nie ryzykujAi??c najmniejszAi?? utratAi?? kapitaAi??u?

Wielu klientA?w zraA?onych do inwestowania w jednostki funduszy inwestycyjnych po spadkach w latach 2007-2008, spojrzaAi??o przychylnym okiem na produkty strukturyzowane.

Produkty strukturyzowane to instrumenty o charakterze inwestycyjnym, skAi??adajAi??ce siAi?? z czAi??Ai??ci ai??zbezpiecznejai??? i ai??zryzykownejai???. DziAi??ki specyficznej konstrukcji zapewniajAi?? one ochronAi?? kapitaAi??u i jednoczeAi??nie dajAi?? moA?liwoAi??Ai?? (choAi?? nie pewnoAi??Ai??) uzyskania dochodu. Podobnie jak w przypadku innych produktA?w inwestycyjnych stopa zwrotu jest znana ex post. PoniA?sza ilustracja przedstawia konstrukcjAi?? produktu strukturyzowanego:

A?rA?dAi??o: opracowanie wAi??asne

Istota produktu strukturyzowanego polega na uzyskaniu w dniu zapadalnoAi??ci produktu zysku z czAi??Ai??ci bezpiecznej o wartoAi??ci pozwalajAi??cej na wypAi??atAi?? co najmniej rA?wnowartoAi??ci wpAi??aconych Ai??rodkA?w pieniAi??A?nych, nawet w przypadku straty na instrumencie ryzykownym i po uwzglAi??dnieniu opAi??at.

Raport Komisji Nadzoru Finansowego przekonuje, A?e ai??zstrukturyai??? gwarantujAi?? kapitaAi??,Ai?? ale bez satysfakcjonujAi??cych zyskA?w. Podsumowanie wynikA?w produktA?w strukturyzowanych za lata 2000 ai??i?? 2010 dowodzi, A?e zdecydowana wiAi??kszoAi??Ai?? produktA?w daAi??a stopAi?? zwrotu na poziomie 0%, czyli na poziomie stopy gwarantowanej.

Ai??

A?rA?dAi??o: www.knf.gov.pl ai??zProdukty strukturyzowane w Polsce w latach: 2000 ai??i?? 2010.ai???

Jak za pomocAi?? Funduszy Inwestycyjnych stworzyAi?? portfel inwestycyjny z duA?ym potencjaAi??em zysku i gwarancjAi?? wpAi??aconego kapitaAi??u?

W przypadku wAi??tpliwoAi??ci przy wyborze miAi??dzy inwestowaniem w fundusze akcji a inwestowaniem w fundusze bezpieczne (obligacyjne, pieniAi??A?ne) pomocna moA?e okazaAi?? siAi?? dynamiczna struktura portfela inwestycyjnego, ktA?ra z jednej strony pozwoli wykorzystaAi?? potencjaAi?? wzrostowy akcji, a z drugiej strony utrzymuje wartoAi??Ai?? zgromadzonego kapitaAi??u.

W sytuacji zainwestowania w rA?wnych czAi??Ai??ciach w cztery znane polskie fundusze akcji w czasie, kiedy akcje byAi??y zdecydowanie przewartoAi??ciowane, czyli w lipcu 2007 roku, po 5 latach zainwestowany kapitaAi?? wynosiAi??by o 40,65 % mniej (obliczenia: (50,08% + 37,18% + 41,87% + 33,48%)/4 = 40,65%).

A?rA?dAi??o: Money.pl

W tym samym czasie inwestycja w cztery bezpieczne fundusze pieniAi??A?ne przyniosAi??aby zysk na poziomie 24,87% (obliczenia: (21,68% + 21,36% + 24,24% + 32,21%)/4 = 24,87%). Z kolei inwestujAi??c w fundusze obligacji (opartych gAi??A?wnie na obligacjach Skarbu PaAi??stwa) Ai??redni zysk z czterech funduszy obligacji wynosiAi??by 34,07% (obliczenia: (35,42% + 25,84% + 30,63% + 44,40%)/4 = 34,07%). TworzAi??c portfel w poAi??owie zAi??oA?ony z funduszy pieniAi??A?nych i w poAi??owie z funduszy obligacyjnych stopa zwrotu wynosiAi??aby 29,47% (obliczenia: (24,87% + 34,07%)/4 = 29,47%).

 

PodsumowujAi??c: w okresie 5 lat (23.07.2007-23.07.2012), ktA?ry rozpoczAi??Ai?? siAi?? w najmniej odpowienim momencie do inwestycji w fundusze akcji, na czterech znanych funduszach akcji polskich moA?na byAi??o Ai??redno straciAi?? -40,68 %. Natomiast na funduszach pieniAi??A?nych i obligacyjnych moA?na byAi??o Ai??rednio zarobiAi?? +29,47 %.

Na podstawie powyA?szych danych moA?na skonstruowaAi?? taki portfel inwestycyjny, ktA?ry pozwoli wykorzytaAi?? potencjaAi?? wzrostowy funduszy akcji, a w najgorszym wypadku ochroni wpAi??acony kapitaAi?? przed niechcianymi stratami. BazAi?? do stworzenia takiego portfela jest dywersyfikacja oraz odpowiednie obliczenia matematyczne.

JeA?eli przyjmiemy, A?e caAi??oAi??Ai?? portfela inwestycyjnego to 1, a udziaAi?? czAi??Ai??ci dynamicznej w portfelu to X, to udziaAi?? czAi??Ai??ci bezpiecznej w portfelu bAi??dzie wynosiAi?? 1-X. StrukturAi?? portfela inwestycyjnego przedstawia poniA?sza ilustracja:

Ai??

W celu ustalenia maksymalnej wielkoAi??ci kapitaAi??u przeznaczonego do zainwestowania w czAi??Ai??Ai?? dynamicznAi?? portfela, tak aby nie dopuAi??ciAi?? przynajmniej do utraty zainwestowanego kapitaAi??u, naleA?y rozwiAi??zaAi?? poniA?sze rA?wnanie:

Ai??

OBLICZENIA:

-40,65% X + 29,47% (1-X) = 0

-40,65% X + 29,47% – viagra professional canadian pharmacy. 29,47 X = 0

29,47% = 70,12% X

X = 29,47% / 70,12%

X = 42%

Oznacza to, A?e przy maksymalnej stracie kapitaAi??u na funduszach dynamicznych portfela na poziomie
-40,65% i przy maksymalnym zysku z funduszy bezpiecznych na poziomie +29,47% moA?na zainwestowaAi?? 42% kapitaAi??u w fundusze akcji, przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji, A?e po 5 latach nastAi??pi wypAi??ata Ai??rodkA?w pieniAi??A?nych stanowiAi??cych co najmniej rA?wnowartoAi??Ai?? zainwestowanego 5 lat wczeAi??niej kapitaAi??u.

PrzykAi??ad: Inwestujemy 100.000 zAi??.Ai??

Dywersyfikujemy portfel inwestycyjny tak, A?e 42% kapitaAi??u inwestujemy w fundusze dynamiczne a 58% w fundusze bezpieczne. Po 5 latach moA?na spodziewaAi?? siAi?? jednego z trzech scenariuszy:

 

Scenariusz 1 pesymistyczny ai??i?? fundusze akcji po 5 latach ponownie o 40,65% w dA?Ai??.

 

Scenariusz 2 ai??z historia lubi siAi?? powtarzaAi??ai??? Ai??ai??i?? fundusze akcji po 5 latach ponownie o 113% w gA?rAi??.

Asrednia stopa zwrotu z czterech znanych polskich funduszy akcji za ostatnie 10 lat (marzec 2003 ai??i?? marzec 2013) wynosi 226% (obliczenia: (238,39% + 221,24% + 194,18% + 249,75%)/4 = 226%). DzielAi??c powyA?szy wynik na dwa (w celu uzyskania wyniku dla okresu 5 letniego) uzyskujemy stopAi?? zwrotu na poziomie 113%.

Ai??

A?rA?dAi??o: Money.pl

Scenariusz 3 ai??z to byAi??y piAi??kne czasyai???

Asrednia stopa zwrotu z czterech znanych polskich funduszy akcji za okres 5 lat (lipiec 2002 ai??i?? lipiec 2007) wynosi 396,03% (obliczenia: (505,76% + 377,54% + 357,01% + 343,80%)/4 = 396%).

Ai??A?rA?dAi??o: www.money.pl

 

PoniA?szy rysunek przedstawia zasadAi?? dziaAi??ania portfela inwestycyjnego, ktA?ry jednoczeAi??nie wykorzystuje potencjaAi?? zysku funduszy akcyjnych oraz gwarantuje wpAi??acony kapitaAi??.Ai??

Ai??

A?rA?dAi??o: opracowanie wAi??asne (uwaga: OpAi??aty za zarzAi??dzanie ujAi??te sAi?? juA? w cenie jednostki funduszu)

Scenariusze drugi i trzeci dowodzAi??, A?e nadmierna ostroA?noAi??Ai?? mocno hamuje potencjalne zyski.

AsledzAi??c historie dotychczasowych kryzysA?w ekonomicznych, poczAi??wszy od wielkiego kryzysu przeAi??omu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, moA?na zauwaA?yAi?? powtarzajAi??cy siAi?? schemat, w ktA?rym zawsze nastAi??powaAi??y po sobie kolejno cztery fazy: faza silnych spadkA?w, po niej silne odbicie, nastAi??pnie korekta a w koAi??cu faza wzrostu.

Ai??

W Polsce miaAi??a miejsce faza silnych spadkA?w, faza silnego odbicia, faza konsolidacji, wiAi??c przyszAi??a kolej naai??i??ai??i??

A?rA?dAi??o: www.money.pl / WIG 20

Zaproponowana konstrukcja portfela inwestycyjnego wydaje siAi?? byAi?? rozsAi??dnym sposobem inwestowania pieniAi??dzy w dzisiejszych czasach, poniewaA? jednoczeAi??nie chroniony jest kapitaAi?? oraz istnieje szansa powstania zyskA?w z funduszy akcji. Innymi sAi??owy: wAi??aAi??ciwa konstrukcja portfela inwestycyjnego nie pozwala na marnotrawienie potencjaAi??u pieniAi??dzy z powodu ulokowania ich na niskooprocentowanych lokatach, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka utraty zainwestowanego kapitaAi??u, dziAi??ki wykorzystaniu dywersyfikacji.

Scharakteryzowana forma inwestowania cechuje siAi?? duA?ym poziomem bezpieczeAi??stwa, ze wzglAi??du na fakt, iA? fundusze inwestycyjne w Ai??wietle prawa nie majAi?? moA?liwoAi??ci ogAi??oszenia upadAi??oAi??ci. WiAi??cej informacji na ten temat moA?na przeczytaAi?? w artykule pt. ai??zBank vs. Fundusz Inwestycyjny ai??i?? caAi??a prawda o bezpieczeAi??stwie naszych pieniAi??dzy: http://lifeways.pl/publikacje/bank-vs-fundusz-inwestycyjny-cala-prawda-o-bezpieczenstwie-naszych-pieniedzy/.

Ai??

PosiadanAi?? wiedzAi?? z dziedziny inwestowania pieniAi??dzy w tradycyjnie znane produkty finansowe moA?na poszerzyAi?? o znajomoAi??Ai?? bardziej zAi??oA?onych produktA?w finansowych, ktA?re umoA?liwiajAi?? jednoczesne lokowanie pieniAi??dzy w rA?A?nych funduszach inwestycyjnych zarzAi??dzanych przez rA?A?ne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. AswiadomoAi??Ai?? funkcjonowania takiego mechanizmu stwarza moA?liwoAi??ci inwestowania kapitaAi??u jednoczeAi??nie w Polsce, jak i w innych rejonach Ai??wiata. KolejnAi?? zaletAi?? tego typu produktA?w finansowych sAi?? bezpAi??atne konwersje pomiAi??dzy rA?A?nymi FI, a takA?e moA?liwoAi??Ai?? unikniAi??cia zapAi??aty tzw. podatku Belki. Korzystanie z omawianych produktA?w finansowych wiAi??A?e siAi?? rA?wnieA? z uAi??atwieniem polegajAi??cym na pominiAi??ciu postAi??powania spadkowego. Zaprezentowane rozwiAi??zania inwestowania pieniAi??dzy sAi?? powszechnie dostAi??pne na rynku finansowym, jednak brak dostatecznej wiedzy sprzedawcA?w oferujAi??cych produkty finansowe oraz niska Ai??wiadomoAi??Ai?? potencjalnych nabywcA?w, sprowadza omawiane rozwiAi??zania finansowe jedynie do narzekania na opAi??aty likwidacyjne, ktA?re po udanej interwencji UOKiK i SOKiK sAi?? obecnie zdecydowanie niA?sze. Ai??Ai??

Katarzyna Wilkowska

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych