Na tropie polis Unit-Linked 1 | LifeWays | world famous money ideas

Na tropie polis Unit-Linked 1

CzAi??Ai??Ai?? I

Definicja i dywersyfikacja

Ai??

Przeznaczeniem produktA?w ubezpieczeniowych jest zapewnienie bezpieczeAi??stwa finansowego ich posiadaczom. NastAi??pna bardzo waA?na wAi??aAi??ciwoAi??Ai?? produktA?w ubezpieczeniowych dotyczy moA?liwoAi??ci inwestowania zaoszczAi??dzonego kapitaAi??u. PoniA?szy artykuAi?? rozpoczyna cykl artykuAi??A?w na temat polis Unit-Linked. Pod lupAi?? weA?miemy definicjAi?? tych obco brzmiAi??cych umA?w oraz jednAi?? z ich najwaA?niejszych korzyAi??ci.

Rozpocznijmy od definicji. Unit-Linked ai??i?? w dosAi??ownym tAi??umaczeniu na jAi??zyk polski znaczy: ai??zpoAi??Ai??czona jednostkaai???. Zgodnie z definicjAi??, znajdujAi??cAi?? siAi?? na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych, jest to umowa ubezpieczenia na A?ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaAi??owym, gdzie ubezpieczony lokuje skAi??adkAi?? w jednostki funduszy inwestycyjnych oferowanych przez ubezpieczyciela. W powyA?szej definicji pojawiAi??o siAi?? pojAi??cie, ktA?re rA?wnieA? wymaga wyjaAi??nienia. Mowa o Ubezpieczeniowym Funduszu KapitaAi??owym (UFK). Ai??

Zgodnie z art. 2 pkt. 13 Ustawy o DziaAi??alnoAi??ci Ubezpieczeniowej UFK to wydzielony fundusz aktywA?w, stanowiAi??cy rezerwAi?? tworzonAi?? ze skAi??adek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposA?b okreAi??lony w umowie ubezpieczenia.

PrzykAi??ad

Ai??Klient:

  1. Kupuje polisAi?? inwestycyjnAi?? Unit-Linked w jednym z Towarzystw Ubezpieczeniowych na Ai??ycie (np. Aegon, AXA, Skandia).Ai??
  2. Wybiera oraz okreAi??la procentowy udziaAi?? lokowanej skAi??adki ubezpieczeniowej w poszczegA?lnych funduszach inwestycyjnych (np. Arka BZ WBK Akcji 33%, Legg Mason Akcji 33%, UniKorona Akcji 34%), w ktA?rych bAi??dzie inwestowany jego kapitaAi??.
  3. WpAi??aca regularnie skAi??adki z tytuAi??u zakupionego produktu.

Ai??

Towarzystwo UbezpieczeAi??:

  1. Lokuje wpAi??acone przez Klienta Ai??rodki finansowe w UFK.
  2. Przeznacza zgromadzony w UFK kapitaAi?? na zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ktA?re ubezpieczonyAi?? wskazaAi?? w umowie.

Ai??

Produkt Unit-Linked sprzedawany jest w formie ubezpieczenia w celu uzyskania pewnych korzyAi??ci prawno – podatkowych, o ktA?rych bAi??dzie mowa w kolejnych czAi??Ai??ciach artykuAi??u.

PrzejdA?my teraz do wyjaAi??nienia jednej z gAi??A?wnych zalet omawianego produktu.

PrzekAi??ad terminu unit-linked na jAi??zyk polski (poAi??Ai??czona jednostka) wskazuje na zasadniczAi?? zaletAi?? produktu, ktA?ra polega na dywersyfikacji A?rA?deAi?? inwestycyjnych.

W ramach jednego produktu pieniAi??dze Klienta mogAi?? byAi?? inwestowane jednoczeAi??nie w kilku funduszach inwestycyjnych zarzAi??dzanych przez rA?A?ne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Z zaprezentowanego mechanizmu funkcjonowania polis Unit-Linked wywodzi siAi?? krajowe okreAi??lenie produktu ai??i?? ai??zpoAi??Ai??czona jednostkaai???.

PrzykAi??ad:

Klient wpAi??aca co miesiAi??c 1.000 zAi??. Z wachlarza funduszy, jakie miaAi?? do wyboru, wyselekcjonowaAi?? 5 funduszy akcyjnych rA?A?nych TFI. PoniA?ej zamieszczono skAi??ad portfela inwestycyjnego.

W kaA?dym funduszu Klient ulokowaAi?? po 20% wpAi??acanego kapitaAi??u. Oznacza to, A?e co miesiAi??c do kaA?dego z wybranych funduszy bAi??dzie wpAi??ywaAi?? po 200 zAi?? (20% z 1.000 zAi??).

Analiza historii kilku najstarszych funduszy inwestycyjnych prowadzi do wniosku, A?e warto zdywersyfikowaAi?? miejsca lokalizacji swoich oszczAi??dnoAi??ci. PoniA?ej przedstawiono wyniki inwestycyjne piAi??ciu funduszy akcji polskich za ostatnie 10 lat.

Ai??Ai??A?rA?dAi??o: Money.pl

Ai??NajsAi??abszy fundusz zarobiAi?? przez dziesiAi??Ai?? lat 24,67%, czyli Ai??redniorocznie: 2,23%. Najlepszy fundusz zarobiAi?? 221,32%, co daje Ai??redniorocznie: 12,38%[1]. Gdyby zainwestowaAi?? 100.000 zAi?? 10 lat temu w taki sposA?b, A?e wpAi??ywy do kaA?dego funduszu wynosiAi??yby po 20.000 zAi??, to wA?wczas, przy stopie zwrotu z powyA?szego portfela wynoszAi??cej 157,33%[2], czyli Ai??redniorocznie: 9,91%, uzyskalibyAi??my: 257.330 zAi?? brutto.

 

Komentarz:

MoA?na dojAi??Ai?? do wniosku, A?e w przypadku niewpAi??acania A?adnych pieniAi??dzy do najsAi??abiej zarabiajAi??cego funduszu, a lokowania caAi??oAi??ci kapitaAi??u jedynie w najlepiej prosperujAi??cym z piAi??ciu powyA?szych funduszy, to zysk mA?gAi??by osiAi??gnAi??Ai?? duA?o wyA?szy poziom, aniA?eli w przypadku konstrukcji portfela z kilku funduszy. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego na dzieAi?? 10 paA?dziernika 2012 roku zgodnie z raportem Analizy Online, to wAi??aAi??nie w Pioneer Pekao TFI ulokowanych jest najwiAi??cej Ai??rodkA?w finansowych.

A?rA?dAi??o: Analizy Online 10.10.2012r.

MoA?liwoAi??Ai?? dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, jakAi?? oferujAi?? polisy Unit-Linked to ich podstawowa zaleta. W kolejnych czAi??Ai??ciach artykuAi??u zostanAi?? omA?wione korzyAi??ci prawno-podatkowe, jakie wiAi??A?Ai?? siAi?? z tymi produktami.

Ai??

CzAi??Ai??Ai?? IIAi??Zasady opodatkowania zyskA?w kapitaAi??owych

CzAi??Ai??Ai?? IIIAi??ZajAi??cia sAi??dowe i administracyjne

CzAi??Ai??Ai?? IVAi??Aswiadczenie ubezpieczeniowe z polisy Unit-Linked jako spadek lub darowizna

 


[1] Do obliczenia Ai??redniorocznej stopy zwrotu nie moA?na uA?yAi?? wzoru na zwykAi??Ai?? Ai??redniAi?? geometrycznAi??, naleA?y uA?yAi?? wzoru na ciAi??g geometryczny lubAi?? posAi??uA?yAi?? siAi??Ai?? kalkulatorem finansowym, ktA?ry ma zaprogramowane wzory.

[2] (221,32 + 132,02+ 216,70 + 24,67+ 191,96)/5 = 157,33Ai??

 

Katarzyna Wilkowska jr strength acetaminophen.

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych