Na tropie polis Unit-Linked 2 | LifeWays | world famous money ideas

Na tropie polis Unit-Linked 2

CzAi??Ai??Ai?? II

Zasady opodatkowania zyskA?w kapitaAi??owych

Ai??

Produkty Unit-Linked stanowiAi?? ubezpieczenie na A?ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitaAi??owymi. Taka konstrukcja prawna niesie ze sobAi?? korzyAi??ci prawno-podatkowe.

RozwaA?ania rozpoczniemy od kwestii ustalania dochodu oraz zasad pobierania podatku od zyskA?w kapitaAi??owych na przykAi??adzie polis Unit-Linked.

Pytanie:

Czy dochody uzyskiwane przez inwestowanie w UFK sAi?? opodatkowane?

Ai??OdpowiedA?:

OgA?lnie wpAi??ywy finansowe otrzymywane z ubezpieczeAi?? majAi??tkowych i osobowych sAi?? zwolnione z podatku dochodowego, jednakA?e zgodnie z art. 21 ust.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osA?b fizycznych dochody uzyskiwane z inwestycji w UFK sAi?? wyjAi??tkiem, ktA?ry podlega opodatkowaniu.

O koniecznoAi??ci zapAi??acenia podatku od dochodA?w uzyskanych z inwestycji w UFK upewnia nas rA?wnieA? art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatku dochodowym od osA?b fizycznych, ktA?ry informuje, A?e przychody z inwestycji w fundusze kapitaAi??owe podlegajAi?? opodatkowaniu. Pozostaje tylko pytanie, czy UFK mieszczAi?? siAi?? w definicji funduszy kapitaAi??owych. W kolejnej czAi??Ai??ci przywoAi??anej ustawy, a mianowicie w art. 5 a pkt. 14 znajduje siAi?? zapis potwierdzajAi??cy, A?e UFK mieszczAi?? siAi?? w definicji funduszy kapitaAi??owych. W zwiAi??zku z tym podlegajAi?? opodatkowaniu. O wysokoAi??ci opodatkowania informuje nas art. 30 a ust. how does amitriptyline make you feel. 1 pkt. 5 ustawy o podatku dochodowym od osA?b fizycznych, zgodnie z ktA?rym od uzyskanych dochodA?w z funduszy kapitaAi??owych pobiera siAi?? 19% zryczaAi??towanego podatku dochodowego.

UAi??atwieniem dla podatnika jest fakt, A?e obowiAi??zek rozliczenia powyA?szego podatku spoczywa na pAi??atniku, czyli ubezpieczycielu.

Ai??Podsumowanie:

Od dochodA?w uzyskanych z inwestycji w UFK pAi??acimy podatek w wysokoAi??ci 19%. ObowiAi??zek jego odprowadzenia do UrzAi??du Skarbowego naleA?y do Towarzystwa UbezpieczeAi??.

Pytanie:

W jaki sposA?b ustalany jest dochA?d uzyskiwany dziAi??ki produktom Unit-Linked?

OdpowiedA?:

WedAi??ug art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osA?b fizycznych: ai??zdochodem z tytuAi??u inwestowania skAi??adki ubezpieczeniowej w zwiAi??zku z umowAi?? ubezpieczenia zawartAi?? na podstawie przepisA?w o dziaAi??alnoAi??ci ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeAi?? zwiAi??zanych z funduszami kapitaAi??owymi, jest rA?A?nica miAi??dzy wypAi??aconAi?? kwotAi?? Ai??wiadczenia a sumAi?? skAi??adek wpAi??aconych do zakAi??adu ubezpieczeAi??, ktA?re zostaAi??y przekazane na fundusz kapitaAi??owy.ai???

DochA?d do opodatkowania = wypAi??acona kwota – suma wpAi??aconych skAi??adek

Taki sposA?b liczenia dochodu jest bardzo korzystny dla inwestora, poniewaA? pozwala mu na ai??zzaliczanie strat z poszczegA?lnych wpAi??at w kosztyai???.

PrzykAi??ad 1

ZaAi??oA?enia: zaAi??oA?yliAi??my produkt UL, na ktA?ry dokonaliAi??my 3 wpAi??at, kaA?da po 10.000 zAi??. Przebieg inwestycji ksztaAi??towaAi?? siAi?? nastAi??pujAi??co:

W przypadku UFK jest inaczej, poniewaA? dochA?d ustala siAi?? od rA?A?nicy miAi??dzy sumAi?? wpAi??aconych skAi??adek i sumAi?? wypAi??aconych skAi??adek. W opisanym powyA?ej przykAi??adzie nie zapAi??acimy A?adnego podatku, poniewaA? rA?A?nica wynosi 0 zAi??.W sumie wpAi??aciliAi??my 30.000 zAi?? i wypAi??aciliAi??my rA?wnieA? 30.000 zAi??. Gdyby kaA?da wpAi??ata byAi??a rozliczana osobno, to w przypadku pierwszej wpAi??aty powstaAi?? zysk i naleA?aAi??oby zapAi??aciAi?? 19% z 10.000 zAi??, czyli 1.900 zAi??, mimo A?e Ai??Ai??czny wynik inwestycji jest zerowy.

Ai??Pytanie:

Jakie sAi?? zasady opodatkowania, podczas dokonywania konwersji (transferu) pomiAi??dzy funduszami?

Ai??PrzykAi??ad 2

Na poczAi??tku zaAi??oA?onego programu inwestycyjnego wpAi??aciliAi??my 10.000 zAi?? do funduszu Arka BZ WBK Akcji. Po pewnym czasie stwierdziliAi??my, A?e juA? nie chcemy dAi??uA?ej lokowaAi?? pieniAi??dzy w tym funduszu, lecz w funduszu Legg Mason Akcji.

Pytanie:

JeA?eli w powyA?szym przykAi??adzie na funduszu Arki powstaAi??by zysk, tzn. z 10.000 zAi?? wpAi??aconych na rachunku byAi??oby 12.000 zAi??, to czy w takiej sytuacji do funduszu Legg Mason transferuje 12.000 zAi??, czy 12.000 zAi?? minus podatek dochodowy od 2.000 zAi?? zysku?

OdpowiedA?:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 c ustawy o podatku dochodowym od osA?b fizycznych nie pobiera siAi?? podatku dochodowego, poniewaA? nie doszAi??o do wypAi??aty gotA?wki z produktu, a nastAi??piAi??a jedynie zmiana funduszu w ramach produktu. W zwiAi??zku z tym transfer pieniAi??dzy na fundusz Legg Mason Akcji wyniesie 12.000 zAi??.

Ai??W kolejnej czAi??Ai??ci artykuAi??u znajdziemy odpowiedA? na pytanie, czy jest moA?liwa egzekucja sAi??dowa lub administracyjna z ubezpieczenia na A?ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitaAi??owymi.Ai??

CzAi??Ai??Ai?? IIIAi??ZajAi??cia sAi??dowe i administracyjne

CzAi??Ai??Ai?? IVAi??Aswiadczenie ubezpieczeniowe z polisy Unit-Linked jako spadek lub darowizna

 

Katarzyna Wilkowska

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych