Na tropie polis Unit-Linked 3 | LifeWays | world famous money ideas

Na tropie polis Unit-Linked 3

CzAi??Ai??Ai?? III

ZajAi??cia sAi??dowe i administracyjne

Ubezpieczeniowy charakter polis Unit-Linked daje rA?wnieA? w pewnym stopniu ochronAi?? przed zajAi??ciem komorniczym.

Na poczAi??tku artykuAi??u dwie bardzo waA?ne kwestie.

Po pierwsze, egzekucja z ubezpieczenia na A?ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitaAi??owymi moA?e byAi?? sAi??dowa lub administracyjna.

Po drugie, egzekucja z ubezpieczenia na A?ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitaAi??owymi moA?e dotyczyAi?? wartoAi??ci polisy lub Ai??wiadczenia ubezpieczeniowego.

 

Egzekucja ze Ai??wiadczenia ubezpieczeniowego

Aswiadczenie ubezpieczeniowe – suma, ktA?ra jest wypAi??acana osobie uprawnionej w razie zajAi??cia okreAi??lonego zdarzenia przewidzianego ogA?lnymi warunkami ubezpieczenia. W produktach Unit-Linked najczAi??Ai??ciej jest to kwota, jakAi?? dostaje osoba uposaA?ona w momencie Ai??mierci osoby ubezpieczonej.

PrzykAi??ad

Pan Maciej posiada polisAi?? Unit-Linked. OsobAi?? uposaA?onAi??, ktA?ra w momencie jego Ai??mierci ma otrzymaAi?? Ai??rodki zgromadzone na tej polisie, jest jego A?ona Ania. Kwota, jakAi?? otrzyma Ania z powyA?szej polisy po Ai??mierci mAi??A?a, jest wAi??aAi??nie Ai??wiadczeniem ubezpieczeniowym.

Egzekucja sAi??dowa

Ai??Zgodnie z art. 831 ust. 1 pkt. 5 Kodeksu PostAi??powania Cywilnego nie podlegajAi?? egzekucji sAi??dowej: ai??zAi??wiadczenia z ubezpieczeAi?? osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeAi?? majAi??tkowych, w granicach okreAi??lonych w drodze rozporzAi??dzenia przez MinistrA?w FinansA?w i SprawiedliwoAi??ci; nie dotyczy celu zaspokojenia roszczeAi?? z tytuAi??u alimentA?w.ai???

Zgodnie z rozporzAi??dzeniem Ministra FinansA?w i SprawiedliwoAi??ci Ai??wiadczenia ubezpieczeniowe sAi?? wolne w A? od egzekucji sAi??dowych za wyjAi??tkiem zaspokojenia roszczeAi?? alimentacyjnych oraz skAi??adki naleA?nej zakAi??adowi ubezpieczeAi??.

Ai??Egzekucja administracyjna

Ai??W przypadku egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny (najczAi??Ai??ciej Naczelnik UrzAi??du Skarbowego lub Dyrektor OddziaAi??u ZakAi??adu UbezpieczeAi?? SpoAi??ecznych) moA?e przeprowadziAi?? egzekucjAi?? z caAi??ego Ai??wiadczenia ubezpieczeniowego przypadajAi??cego dAi??uA?nikowi.

 

Egzekucja z wartoAi??ci polisy

WartoAi??Ai?? polisy – kwota zgromadzonych na polisie Ai??rodkA?w finansowych, jakAi?? otrzymuje w momencie rozwiAi??zania umowy ubezpieczajAi??cy, czyli osoba, ktA?ra zawarAi??a z towarzystwem ubezpieczeniowym umowAi?? ubezpieczenia.

PrzykAi??ad

Pan Maciej posiada polisAi?? cialis prices costco. Unit-Linked. Gromadzi na niej pieniAi??dze od 10 lat. Zgromadzona na tej polisie kwota jest wAi??aAi??nie wartoAi??ciAi?? polisy.

Egzekucja sAi??dowa i administracyjna z wartoAi??ci polisy

W przypadku zarA?wno egzekucji sAi??dowej jak i administracyjnej wartoAi??Ai?? polisy moA?e byAi?? zajAi??ta w caAi??oAi??ci do wysokoAi??ci zobowiAi??zaAi?? ubezpieczajAi??cego powiAi??kszonych o koszty egzekucyjne. Ponadto komornik bAi??dA? organ administracyjny moA?e w imieniu ubezpieczajAi??cego zAi??oA?yAi?? oAi??wiadczenia o rozwiAi??zaniu umowy ubezpieczenia i wypAi??acie wartoAi??ci polisy.

W ostatniej czAi??Ai??ci serii artykuAi??A?w ai??zNa tropie polis typu Unit-Linkedai??? skupimy siAi?? na Ai??wiadczeniu ubezpieczeniowym z polis Unit-Linked, jako spadku lub darowizny.Ai??

 

CzAi??Ai??Ai?? IVAi??Aswiadczenie ubezpieczeniowe z polisy Unit-Linked jako spadek lub darowizna

Ai??

Katarzyna Wilkowska

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych