Na tropie polis Unit-Linked 4 | LifeWays | world famous money ideas

Na tropie polis Unit-Linked 4

CzAi??Ai??Ai?? IV

Aswiadczenie ubezpieczeniowe z polisy Unit-Linked jako spadek lub darowizna

Ai??

Ostatnia czAi??Ai??Ai?? artykuAi??u poAi??wiAi??conego produktom Unit-Linked dotyczy Ai??wiadczeAi?? ubezpieczeniowych z polisy Unit-Linked w formie spadku lub darowizny.Ai??

Zgodnie z art. 831 ust. 3 Kodeksu Cywilnego suma ubezpieczenia przypadajAi??ca uprawnionemu nie naleA?y do spadku po ubezpieczonym. PoniA?szy przykAi??ad obrazuje, z jakimi korzyAi??ciami dla spadkobiercy wiAi??A?e siAi?? forma prawna produktu typu ubezpieczenie na A?ycie.

PrzykAi??ad

Pan Maciej A?yje z PaniAi?? MonikAi?? w zwiAi??zku nieformalnym. Pan Maciej posiada program inwestycyjny Unit-Linked, na ktA?ry wpAi??aciAi?? 100.000 zAi??. Pani Monika jest osobAi?? uposaA?onAi?? na powyA?szej polisie tzn. osobAi??, ktA?ra po Ai??mierci Pana Macieja otrzyma zgromadzone Ai??rodki. W momencie Ai??mierci Pana Macieja na gieAi??dzie panowaAi??y spadki i na polisie jest 90.000 zAi??. JakAi?? kwotAi?? otrzyma Pani Monik,a jako osoba uposaA?ona?

 

SposA?b inwestycji

Program Unit-Linked

WpAi??acony kapitaAi??

100.000 zAi??

KapitaAi?? w momencie Ai??mierci

90.000 zAi??

(strata 10.000 zAi?? z powodu panujAi??cych na gieAi??dzie spadkA?w)

Forma wypAi??aty

Aswiadczenie ubezpieczeniowe

Kto otrzymuje
pieniAi??dze

Pani Monika

Komentarz: PoniewaA? Ai??wiadczenia ubezpieczeniowe nie wchodzAi?? do masy spadkowej po ubezpieczonym, rodzina Pana Macieja nie ma prawa do zachowku. NaleA?ne Ai??wiadczenie jest w caAi??oAi??ci wypAi??acane osobie uposaA?onej wskazanej na polisie.

Ewentualne zajAi??cie komornicze

Aswiadczenie ubezpieczeniowe jest misoprostol rezeptfrei kaufen. w A? wolne od egzekucji sAi??dowej.

Podatek od spadkA?w

Nie wystAi??puje

Komentarz: W tego typu programach A?adna grupa spadkowa nie pAi??aci podatku od spadkA?w.

Podatek od zyskA?w kapitaAi??owych

NIE

Komentarz: Brak podatku, poniewaA? nie ma zysku.

Podatek byAi??by do zapAi??acenia, gdyby miaAi?? miejsce faktyczny zysk, np. wpAi??acono 100.000 zAi??, w momencie Ai??mierci na koncie jest 130.000 zAi??, to w takim przypadku od 30.000 zAi?? byAi??by do zapAi??acenia podatek od zyskA?w kapitaAi??owych.

Czas wypAi??aty

PieniAi??dze osoba uposaA?ona dostaje od razu, poniewaA? nie wchodzAi?? one do spadku po ubezpieczonym. To znaczy, A?e nie jest przeprowadzane postAi??powanie spadkowe.

Ostateczna wypAi??ata

100.000 zAi??

Uwaga: Dlaczego 100.000 zAi?? a nie 90.000 zAi???

Komentarz: W wiAi??kszoAi??ci programA?w Unitai??i??Linked jako Ai??wiadczenie ubezpieczeniowe wypAi??acana jest jedna z wyA?szych kwot: suma wpAi??aconych skAi??adek lub wartoAi??Ai?? polisy. W opisywanym przykAi??adzie suma wpAi??aconych skAi??adek (100.000 zAi??) jest wyA?sza od wartoAi??ci polisy (90.000 zAi??), dlatego osoba uposaA?ona otrzymuje 100.000 zAi??.

 

Gdyby Ai??wiadczenie ubezpieczeniowe byAi??o wypAi??acane w formie darowizny, to rA?wnieA? byAi??oby zwolnione z podatku od darowizn. JednakA?e, aby tak siAi?? staAi??o, to wypAi??acona kwota musi byAi?? Ai??wiadczeniem ubezpieczeniowym a nie wartoAi??ciAi?? wykupu.

WypAi??ata z polisy dla ubezpieczonego za jego A?ycia przyjmie formAi?? Ai??wiadczenia ubezpieczeniowego jedynie w produktach, gdzie oprA?cz Ai??mierci ubezpieczonego zdarzeniem ubezpieczeniowym jest rA?wnieA? doA?ycie przez ubezpieczonego okreAi??lonej w umowie daty.Ai??

PrzykAi??ad

Pan Maciej postanowiAi?? oszczAi??dzaAi?? na polisach Unit-Linked dla swoich chrzeAi??niakA?w, ktA?rzy sAi?? synami jego najbliA?szego przyjaciela. W tym celu postanowiAi?? zaAi??oA?yAi?? dwie polisy w dwA?ch rA?A?nych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

W wybranych przez Pana Macieja Towarzystwach inaczej zdefiniowany jest zakres ubezpieczenia:

Towarzystwo 1

Zakres ubezpieczenia obejmuje nastAi??pujAi??ce zdarzenia ubezpieczeniowe:

1) doA?ycie przez Ubezpieczonego Daty DoA?ycia[1],

2) AsmierAi?? Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.

(uwaga: w tym przykAi??adzie datAi?? doA?ycia jest 15 rok trwania umowy ubezpieczenia).

Towarzystwo 2

Zakres ubezpieczenia obejmuje nastAi??pujAi??ce zdarzenie ubezpieczeniowe:

1) AsmierAi?? Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.

Kwestia podatku od darowizny w obu umowach:

Towarzystwo 1

Ubezpieczonym w tej umowie jest chrzeAi??niak, a ubezpieczajAi??cym Pan Maciej. JeA?eli Pan Maciej wypAi??aci pieniAi??dze przed datAi?? doA?ycia i przekaA?e je chrzeAi??niakowi, to ten zapAi??aci podatek od darowizn, poniewaA? formalnie bAi??dzie to wypAi??ata wartoAi??ci polisy. JednakA?e, jeA?eli pieniAi??dze bAi??dAi?? wypAi??acone chrzeAi??niakowi w dniu daty doA?ycia, to wA?wczas bAi??dAi?? one traktowane jako Ai??wiadczenie ubezpieczeniowe, od ktA?rego nie bAi??dzie pobrany podatek od darowizn.

Ai??Towarzystwo 2

RA?wnieA? w tej polisie Ubezpieczonym jest chrzeAi??niak, a ubezpieczajAi??cym Pan Maciej. W polisie jedynym dopuszczalnym Ai??wiadczeniem jest Ai??wiadczenie z tytuAi??u Ai??mierci. Oznacza to, A?e niezaleA?nie od momentu wypAi??aty pieniAi??dzy zawsze wypAi??ata ta stanowiAi?? bAi??dzie wartoAi??Ai?? polisy, ktA?ra jest wypAi??acana ubezpieczajAi??cemu, czyli Panu Maciejowi. Pan Maciej moA?e przekazaAi?? te pieniAi??dze chrzeAi??niakowi, ale on zapAi??aci od nich podatek od darowizn.

KorzyAi??ci prawno- podatkowe, jakie wynikajAi?? z formy ubezpieczenia na A?ycie w programach Unit-Linked, mogAi?? stanowiAi?? bardzo waA?ny argument za wyborem wAi??aAi??nie tego rodzaju formy oszczAi??dzania i inwestowania.


[1] Data DoA?ycia – okreAi??lony w Umowie dzieAi??, w ktA?rym koAi??czy siAi?? Okres Ubezpieczenia i UbezpieczonyAi??nabywa prawo do Aswiadczenia z tytuAi??u DoA?ycia.Ai??

 

Katarzyna Wilkowska

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych