Bank vs. Fundusz Inwestycyjny-caA�a prawda o bezpieczeA�stwie naszych pieniA�dzy. | LifeWays | world famous money ideas

Bank vs. Fundusz Inwestycyjny-caA�a prawda o bezpieczeA�stwie naszych pieniA�dzy.

A�a�zPieniA�dze nie sA� w A?yciu najwaA?niejsze, ale na liA�cie rzeczy niezbA�dnych do A?ycia znajdujA� siA� niebezpiecznie blisko tlenua�?1. Dlatego tak waA?ne sA� rozmowy, na tematy dotyczA�ce pieniA�dzy, a wA�rA?d tych tematA?w merytoryczna odpowiedA? na nastA�pujA�ce pytania:

Dlaczego wkA�adajA�c pieniA�dze do Funduszu Inwestycyjnego (FI), ten pobiera opA�aty, podczas gdy Bank za deponowanie pieniA�dzy na lokatach, nie pobiera opA�at?

Kto moA?e zbankrutowaA�: Bank czy FI?

OdpowiedA?, na pierwsze pytanie kryje siA� w wytA�umaczeniu tego, na czym zarabia Bank, a co jest A?rA?dA�em przychodA?w FI.

Czym jest lokata dla Banku, a czym sA� odsetki dla Klienta? WkA�adajA�c pieniA�dze na lokatA� do Banku, udzielamy jemu poA?yczki, w zamian za to, jak kaA?dy poA?yczkodawca otrzymujemy odsetki2. Oprocentowanie lokaty to nic innego, jak odsetki, jakie otrzymujemy w zamian za udzielenie poA?yczki Bankowi. A lokata to nic innego, jak poA?yczka, za ktA?rA� Bank pA�aci odsetki.A�

W przypadku FI3 jest inaczej, poniewaA? wkA�adajA�c pieniA�dze do FI on zobowiA�zuje siA� do inwestowania powierzonych pieniA�dzy w naszym imieniu. FI zatrudnia profesjonalistA?w, ktA?rzy zarzA�dzajA� naszymi pieniA�dzmi tak, aby wypracowaA� dla nas jak najwyA?sze zyski. W zamian za wykonywanA� dla nas usA�ugA�, jak kaA?dy usA�ugodawca, pobiera opA�atA�. Jest to tzw. opA�ata za zarzA�dzanie (waA?nA� informacjA� jest fakt, A?e wyniki FI pokazywane sA�, juA? po odliczeniu opA�aty za zarzA�dzanie).

PodsumowujA�c, Bank nie pobiera opA�at za deponowanie pieniA�dzy na lokatach, poniewaA? zarabia na dalszym inwestowaniu poA?yczonych od KlientA?w pieniA�dzy np. poprzez udzielanie kredytA?w. Stare przysA�owie: a�zKasyno zawsze wygrywaa�? sprawdza siA� i w tym wypadku, poniewaA? gdy przychodzimy do Banku po kredyt, to pA�acimy za niego o wiele wiA�cej, niA? Bank zapA�aci za poA?yczkA�, ktA?rej udzieliliA�my mu w postaci lokaty. Skoro, dziA�ki pieniA�dzom KlientA?w Bank zarabia na dodatkowych operacjach, to czy wA�aA�ciwe byA�oby gryA?A� rA�kA�, ktA?ra go karmi, poprzez ustanowienie opA�aty za prowadzenie lokat?

W przeciwieA�stwie do Banku, FI moA?e jedynie zarzA�dzaA� naszymi pieniA�dzmi i za to pobiera opA�aty. FI dostaje jedynie procent od kapitaA�u za wykonywanA� usA�ugA�, tak samo jak Klienci Banku dostajA� procent za to, A?e wA�oA?A� pieniA�dze na lokatA�.

Nie ulega wA�tpliwoA�ci, A?e obie instytucje Bank i FI dziaA�ajA� po to, aby zarabiaA� dla swoich wA�aA�cicieli. Powstaje tylko pytanie, ktA?ra z tych instytucji zarobi wiA�cej dla swoich KlientA?w?

OdpowiedA? na drugie pytanie: a�zKto moA?e zbankrutowaA� Bank czy FI?a�?, kryje siA� w konstrukcji prawnej obu omawianych podmiotA?w rynku finansowego.

Banki to nie tylko instytucje komercyjne, ale rA?wnieA? instytucje zaufania publicznego. Sytuacja, w ktA?rej ktA?ryA� z BankA?w bankrutuje i przepadajA� depozyty KlientA?w, powodowaA�aby utratA� zaufania ludzi do caA�ego systemu bankowego i masowego wycofywania gotA?wki z BankA?w, co z pewnoA�ciA� przeA�oA?yA�oby siA� na rozregulowanie funkcjonowania gospodarki. Funkcjonowanie BankA?w jest A�ciA�le kontrolowane, dlatego powiedzenie, A?e a�zBank A�atwiej obrabowaA� niA? zaA�oA?yA�a�? znajduje swoje uzasadnienie.

Mimo wszystko Bank moA?e zbankrutowaA�. W przypadku upadA�oA�ci Banku, pieniA�dze wA�oA?one na lokatA� wchodzA� w jego masA� upadA�oA�ciowA�. NaleA?y w tym miejscu podkreA�liA�, A?e pieniA�dze w Banku do 100.000 EUR podlegajA� ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od daty wejA�cia w A?ycie Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tj. od 17 lutego 1995 roku, zbankrutowaA�y juA? 94 Banki, w tym 5 komercyjnych i 89 spA?A�dzielczych4.

W przeciwieA�stwie do Banku, Fundusz Inwestycyjny w praktyce nie moA?e zbankrutowaA�, gdyA? nie posiada zdolnoA�ci upadA�oA�ciowej. FI podzielony jest na jednostki uczestnictwa, ktA?rych wA�aA�cicielami sA� Klienci5. BezpieczeA�stwo funkcjonowania FI opiera siA� na kilku okreA�lonych ustawowo filarach, a mianowicie:

- Podmiotem, ktA?ry zarzA�dza FI6 jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). TFI jako spA?A�ka zarzA�dzajA�ca FI moA?e upaA�A�. SzczegA?lnie waA?ny jest fakt, A?e dla bezpieczeA�stwa KlientA?w wpA�aty do FI nie mogA� byA� przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko TFI i nie wchodzA� do masy upadA�oA�ci TFI oraz nie mogA� byA� objA�te postA�powaniem naprawczym7. Wydzielenie aktywA?w FI z aktywA?w spA?A�ki zarzA�dzajA�cej (TFI) ma na celu wzmocnienie bezpieczeA�stwa KlientA?w, bowiem ewentualna niekorzystna sytuacja finansowa TFI nie ma bezpoA�redniego wpA�ywu na wyniki FI, a tym samym na sytuacjA� KlientA?w.

- DodatkowA� gwarancjA� bezpieczeA�stwa aktywA?w FI jest wprowadzenie instytucji Banku Depozytariusza, gdzie przechowywane sA� pieniA�dze KlientA?w. Ustawa o FI okreA�la wymogi jakie musi speA�niaA� Bank, aby mA?gA� peA�niA� funkcjA� Depozytariusza8. Depozytariusz i TFI dziaA�ajA� niezaleA?nie i w interesie FI9.

W przypadku upadA�oA�ci TFI, pieniA�dza KlientA?w sA� bezpieczne, poniewaA? nie wchodzA� w masA� upadA�oA�ciowA� TFI10A�oraz przechowywane sA� w Banku Depozytariuszu. Gdy TFI upada Komisja Nadzoru Finansowego oraz Depozytariusz czuwajA� nad tym, aby zarzA�dzanie FI przejA�A�o inne TFI. W przypadku, gdy nie znajdzie siA� podmiot przejmujA�cy, nastA�puje likwidacja funduszu, a jego aktywa sA� spieniA�A?ane i przydzielane uczestnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych jednostek uczestnictwa.

WracajA�c do opA�at za zarzA�dzanie pobieranych przez FI, naleA?y poddaA� pod dyskusjA� nastA�pujA�cA� opiniA�: a�zFI sA� niesprawiedliwe, poniewaA? pobierajA� opA�aty za zarzA�dzanie zawsze, niezaleA?nie od tego, czy tracA�, czy zarabiajA�.a�? A gdyby tak postawiA� tezA�: Fundusze Inwestycyjne zarabiajA�, jedynie Klienci nie potrafiA� wykorzystaA� ich wszystkich moA?liwoA�ci? Obrona tej tezy zostanie podjA�ta w kolejnym artykule pt. a�zKup drogo, sprzedaj tanio a�� jak zrobiA� milion inwestujA�c w fundusze inwestycyjnea�?.

_____

1A�Autor sA�A?w: Zig Ziglar
2A�WiA�cej na temat systemu bankowego: http://www.nbportal.pl/pl/np/animacje/prezentacje/system_bankowy
3A�WiA�cej na temat FI: http://www.nbportal.pl/pl/np/animacje/prezentacje/rynek_kapitalowy/fundusze-inwestycyjne
4A�A?rA?dA�o: http://www.bfg.pl/dotychczasowe-doswiadczenia
5A�Art. 5 Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych
6A�Art. 4 Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych
7A�Art. 28 pkt. 4 Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych
8A�Art. 9 Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych oraz art. 71 okreA�lajA�ce szczegA?lne wymogi wzglA�dem Depozytariusza
9A�Art.10 Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych
10A�Art. 28 pkt. 4 Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych

 

Katarzyna Wilkowska

ZespA?A� Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaA�owych