Emerytalny rosA?A� | LifeWays | world famous money ideas

Emerytalny rosA?A�

a�zCzy chcesz zjadaA� zupA� innych?a�?A�

czyli o obawach emerytalnych rosnA�cych proporcjonalnie do permanentnego braku dziaA�ania.

Postanawiasz ugotowaA� rosA?A�. Rozpoczynasz od biegu po zakupy. ZA�rozpiskA� wpadasz na najlepszy targ w mieA�cie. Kupujesz A�wieA?e miA�so zA�kurczaka, wA�oszczyznA�, tuzin wiejskich jajek i kilogram mA�ki na makaron. Wkraczasz do akcji w kuchni i rozpoczynasz caA�y rytuaA� zwiA�zany z przyrzA�dzaniemA�bulionu. Dodajesz wszystkie skA�adniki po kolei do garnka, starannie dobierasz przyprawy. PoA�wiA�casz zupie kilka godzin, ale wiesz, A?e warto a�� bA�dzie wyA�mienita. ZwieA�czasz swoje dzieA�o natkA� pietruszki, przygotowujesz talerz, podnosisz pokrywkA� i juA? prawie witasz siA� zA�gA�skA�, ale… TwojA� porcjA� dostaje ktoA� inny.

Analogia miA�dzy kulejA�cym systemem emerytalnym a popisami w kuchni jest prosta. Do garnka ZUS-u najlepsze kA�ski wrzucajA� osoby aktywne zawodowo. SkA�adki odprowadzane przez kaA?dego zA�nas nie czekajA� jednak aA? przestaniemy pracowaA�. Te skA�adki dajA� talerz rosoA�u teraA?niejszym emerytom. No to nam kiedyA� teA? ktoA� ugotuje garnek zupy!

Ale o tA�ustym rosole moA?emy zapomnieA�. Dzisiaj w Polsce dla jednego emeryta gotujA� cztery osoby, za 30 lat proporcje bA�dA� wynosiA� 1:1. NajrozsA�dniejszA� decyzjA� wydaje siA� zatem zbieranie zapasA?w na wA�asnA� rA�kA�.

A�

Badanie przeprowadzone przez firmA� a�zAccenturea�? w 2012 roku, pokazuje A?e na tle innych paA�stw uczestniczA�cych w ankiecie, Polacy pokA�adajA� zdecydowanie najwiA�ksze zaufanie w systemie emerytalnym.A�

Tylko 12% zA�nas uwaA?a, A?e na emeryturze bA�dzie musiaA�o polegaA� wyA�A�cznie na sobie. JesteA�my przekonani, A?e o nasz finansowy byt po zakoA�czeniu kariery zawodowej zadba paA�stwo. Dla kontrastu, prawie 1/3 AmerykanA?w czuje siA� stuprocentowo odpowiedzialna za stan swojego konta na emeryturze, a 42% twierdzi, A?e aby utrzymaA� zaA�oA?ony poziom A?ycia, bA�dzie musiaA�o pokryA� ponad poA�owA� kosztA?w zA�wA�asnej kieszeni. RA?wnieA? w spoA�eczeA�stwach krajA?w mniej rozwiniA�tych niA? Stany Zjednoczone a�� Indiach, Meksyku czy Rosji – poziom odpowiedzialnoA�ci za siebie i swoje finanse znaczA�co przewyA?sza ten, ktA?ry reprezentujA� Polacy.A�

A�

Niestety, biorA�c pod uwagA� przywoA�any wyA?ej galopujA�cy niA? demograficzny, musimy czym prA�dzej zdjA�A� zA�nosa rA?A?owe okulary. Tym bardziej, iA? to samo badanie wykazaA�o, A?e aA? 82% wszystkich respondentA?w przyznaA�o, A?e obawia siA� o gruboA�A� swojego portfela na emeryturze. Wniosek zatem jest doA�A� prosty: boimy siA�, A?e egzystencja od pierwszego do pierwszego bA�dzie po zakoA�czeniu kariery zawodowej luksusem, na ktA?ry nie bA�dzie nas staA�. ZA�drugiej jednak strony liczymy, A?e jakoA� to bA�dzie!A�

A�Dalsza czA�A�A� raportu a�zAccenturea�? potwierdza, A?e mamy do czynienia z ogromnym problemem globalnym.A�

AA? 57% respondentA?w jest przekonanych, A?e ich poziom A?ycia na emeryturze ulegnie znacznemu obniA?eniu i zaledwie 29% wierzy, A?e paA�stwowe A�wiadczenia pozwolA� im na utrzymanie dotychczasowych standardA?w. JednoczeA�nie, jeA�li badani juA? decydujA� siA� na podjA�cie wyzwania zabezpieczenia emerytury na wA�asnA� rA�kA�, tylko 16% zA�nich czuje siA� pewnie w swoich dziaA�aniach, a aA? 60% ma A�wiadomoA�A�, A?e oszczA�dza za maA�o, by po ukoA�czeniu wieku emerytalnego A?yA�, a nie tylko egzystowaA� na krawA�dzi. Powodem takiego stanu w duA?ej mierze jest dobA?r nieodpowiednich produktA?w finansowych. I tak jak w przyrodzie nie istnieje coA� takiego jak najlepsze rozwiA�zanie finansowe, tak istnieje najlepsze rozwiA�zanie finansowe do danej sytuacji,warunkA?w i okolicznoA�ci.A�

ChA�A� oszczA�dzania na emeryturA� ma aA? 95% uczestnikA?w badaA�. 32% zA�nich deklaruje, A?e rozpocznie takowe w ciA�gu najbliA?szych trzech lat. Co czwarta osoba deklaruje, A?e odkA�adaA�aby w tym celu 20% swoich miesiA�cznych przychodA?w przed opodatkowaniem, a 1/5 badanych nawet wiA�cej.A�

Problem tkwi jednak w wyborze A�rodka transportu, ktA?ry ma dowieA?A� do celu podrA?A?y. AA? 64% badanych jako pierwsze miejsce lokowania pieniA�dzy wskazuje konto oszczA�dnoA�ciowe w banku, 30% kupiA�oby dodatkowA� nieruchomoA�A� oprA?cz gA�A?wnej, w ktA?rej zamieszkuje, a 29% po prostu miaA�oby dom na wA�asnoA�A� a�� w jaki sposA?b ma on zabezpieczyA� ich wydatki na emeryturze, tego nie wiedzA� chyba nawet oni sami, a tym bardziej ja.

Zatrzymajmy siA� jednak na chwilA� przy wyborze zdecydowanej wiA�kszoA�ci badanych a�� koncie oszczA�dnoA�ciowym, ktA?re wystawimy na prA?bA� w nierA?wnej walce.

PRZYKA?AD
Przyjmijmy, A?e pozostaA�o nam 30 lat do przejA�cia na emeryturA�. ChcielibyA�my otrzymywaA� co miesiA�c dodatek do emerytury zA�ZUS-u w wysokoA�ci 1.500 zA�.
Ile bA�dzie wart 1.500 zA� za 30 lat?
PieniA�dze zamkniA�te w najlepszym sejfie nie sA� bezpieczne. Nawet jeA�li uda siA� je ochroniA� przed rabunkiem, niechybnie poddadzA� siA� wpA�ywowi inflacji.

Na potrzeby wyliczeA� przyjmujemy inflacjA� na poziomie 3,5% rocznie.
Zatem 1.500 zA� za 30 lat bA�dzie miaA� siA�A� nabywczA� rA?wnA� dzisiejszej kwocie
534,42 zA�.
Jaka suma bA�dzie rA?wnowartoA�ciA� dzisiejszego 1.500 zA� za 30 lat?
RA?wnowartoA�ciA� dzisiejszej kwoty 1.500 zA�, bA�dzie za 30 lat 4.210,19 zA�.

JeA�li chcemy co miesiA�c dostawaA� do emerytury realne 1.500 zA�, oznacza to,
A?e rocznie potrzebowaA� bA�dziemy 50.522,28 zA� (4.210,19 zA� x 12 m-cy).
ZakA�adamy, A?e sA� to coroczne odsetki od kapitaA�u pracujA�cego na lokacie 5%.

Ile pieniA�dzy musimy w takim ukA�adzie umieA�ciA� w banku?A�

KwotA� wyliczamy zA�proporcji i wyniesie ona 1.010.445,60 zA�. Znamy zatem juA? cel a�� celem jest uzbieranie w ciA�gu 30 lat, ktA?re pozostaA�y do przejA�cia na emeryturA�, kwoty 1.010.445,60 zA�, ktA?rA� bA�dzie moA?na umieA�ciA� na lokacie bankowej i na emeryturze A?yA� tylko i wyA�A�cznie zA�odestek, nie konsumujA�c kapitaA�u, ktA?ry moA?e byA� pA?A?niej przekazany dzieciom, wnukom lub sA�uA?yA� jako ewentualny ratunek finansowy w trudnych okolicznoA�ciach.

Znamy juA? cel podrA?A?y, teraz pozostaje wybraA� A�rodek transportu. JeA�li wybieramy rower (konto oszczA�dnoA�ciowe w banku oprocentowane na 3,5%) to przez 30 lat musimy co miesiA�c odkA�adaA� kwotA� 1.585,59 zA�. JeA�li decydujemy siA� na podrA?A? PKS-em (lokata bankowa/obligacje oprocentowane na 6%) to comiesiA�czne zobowiA�zanie zmniejsza siA� do 1.000,90 zA�. JeA�li natomiast decydujemy siA� Bugatti Veyrona wA�rA?d przedstawionych tutaj rozwiA�zaA� a�� formA� oszczA�dzania opartA� o fundusze inwestycyjne – i przyjmujemy zysk na poziomie 8% A�redniorocznie, to skA�adka zjeA?dA?a do 673,50 zA�.

Pewnie wielu zA�Was krA�ci siA� teraz na krzeA�le, myA�lA�c, A?e przecieA? fundusze to wariant strasznie ryzykowny. A ja powiem a�� tak samo ryzykownym jest wsiadanie za kierownicA� Bugatti Veyrona osoby, ktA?ra dzieA� wczeA�niej rzutem na taA�mA�, zdaA�a egzamin na prawo jazdy. W rA�kach doA�wiadczonego kierowcy, ten sam Veyron bA�dzie niesamowicie przyjemnym, bezpiecznym i szybkim A�rodkiem transportu.
Bugatti moA?e siA� nie podobaA� mimo oszaA�amiajA�cych osiA�gA?w i wyglA�du, jest drogie w utrzymaniu i pali wiA�cej niA? auta wszystkich mieszkaA�cA?w Szwajcarii razem wziA�tych. MoA?na zostaA� w klimatach PKS-u, bp w koA�cu w erze powstajA�cych masowo bus pasA?w, pozwala na omijanie korkA?w, a wtedy nawet zapachy draA?niA�ce nozdrza wydajA� siA� mniej straszne. MoA?na w koA�cu cieszyA� siA� podrA?A?A� rowerem i wdychaA� A�wieA?e powietrze, ale jednoczeA�nie marznA�A�, kiedy zacina deszcz i hula wiatr.

Najgorsze, co moA?na zrobiA�, to nie rozpoczA�A� podrA?A?y w ogA?le.

Ala Moderska

ZespA?A� Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaA�owych