Jaki kredyt wybraA�? | LifeWays | world famous money ideas

Jaki kredyt wybraA�?

A�

Kredyt: z prowizjA� i z niA?szA� marA?A� czy bez prowizji i z wyA?szA� marA?A�?

Aby odpowiedzieA� na pytanie zadane w tytule rozpatrzmy poniA?szy przypadek.

Bierzemy kredyt na 350.000 zA� na 30 lat. W tym samym banku dostaliA�my dwie oferty:

Oferta 1A�

Prowizja za udzielenie kredytu: 2 % Oprocentowanie: WIBOR 6M + 1,4 marA?a.

OfertaA�2A�

Prowizja za udzielenie kredytu: 0 % Oprocentowanie: WIBOR 6M + 1,6 marA?aUwaga: PozostaA�e parametry kredytu jednakowe dla obu ofert.

W celu dokonania wyboru najlepszej oferty rozpatrzmy dwa scenariusze.

Scenariusz 1 Pozostajemy przy kredycie przez 30 lat.

 

Tabela : PorA?wnanie ofert.

Scenariusz 2 SpA�acamy kredyt wczeA�niej.A�

PoniA?sza tabela prezentuje, gdzie zapA�acimy wiA�cej, w zaleA?noA�ci od tego, po jakim czasie spA�acimy kredyt.

Tabela : KtA?ra oferta jest droA?sza przy wczeA�niejszej spA�acie.

*PoniewaA? kwoty 1.653,48 zA� (oraz analogicznych kwot w kolejnych latach) nie pA�acimy dzisiaj tylko w ciA�gu 3 lat, dlatego naleA?y uwzglA�dniA� inflacjA�. W tym celu dyskontujemy wydane przez 3 lata pieniA�dze na dzieA� dzisiejszy. ZakA�adany poziom inflacji na poziomie 3%.A�

Podsumowanie: Aby wybraA� najlepszA� dla nas ofertA�, naleA?y wziA�A� pod uwagA� fakt, czy bA�dziemy wczeA�niej spA�acaA� kredyt. Powodem wczeA�niejszej spA�aty moA?e byA� np. refinansowanie kredytu czyli skorzystanie za jakiA� czas z lepszych warunkA?w kredytowych w innym banku.A�

JeA?eli zamierzamy spA�aciA� kredyt wczeA�niej, to zdecydowanie korzystniejsza jest oferta nr 2.A�

JeA?eli pozostaniemy przy wybranym kredycie przez 30 lat, to oferta nr 2 jest na dzieA� brania kredytu realnie o 3.895,18 zA� ( 10.895,18 zA� a�� 7.000 zA� ) droA?sza. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, A?e prowizjA� pA�acimy od razu, a koszt wyA?szych odsetek bA�dzie rozA�oA?ony na 30 lat.A�

PowinniA�my zadaA� sobie pytanie, czy mamy dzisiaj pieniA�dze, aby zapA�aciA� za prowizjA�? Czy sytuacja, w ktA?rej wydamy pieniA�dze na prowizjA�, nie spowoduje, A?e w konsekwencji bA�dziemy zmuszeni wziA�A� kredyt gotA?wkowy na zakup lodA?wki i pralki do nowego mieszkania?

Katarzyna Wilkowska

ZespA?A� Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaA�owych