Kto siA� boi HFT? | LifeWays | world famous money ideas

Kto siA� boi HFT?

High Frequency Trading (HFT) oznacza zawieranie transakcji gieA�dowych z bardzo wysokA� czA�stotliwoA�ciA�. Ta wysoka czA�stotliwoA�A� moA?e okazaA� siA� dla indywidualnego klienta biura maklerskiego wrA�cz niewyobraA?alnie duA?a. Co za tym idzie, rA?wnieA? okres utrzymywania w portfelu inwestycyjnym zakupionych w ramach HFT instrumentA?w finansowych zdecydowanie odbiega od analogicznego parametru u inwestorA?w indywidualnych. Jest niezwykle krA?tki.

HFT polega na wykorzystaniu najszybszych komputerA?w. PiszA�cy algorytmy matematycy i statystycy tworzA� oprogramowanie dokonujA�ce transakcji na gieA�dzie bez udziaA�u czynnika ludzkiego. PodstawowA� bazA� do tych algorytmA?w nie sA� dane makroekonomiczne, czy cykle koniunkturalne w gospodarce, ale zachowanie cen poszczegA?lnych instrumentA?w finansowych. Nawet jeA�li te ceny sA� mocno oderwane od rzeczywistej ekonomicznej wartoA�ci praw do okreA�lonego rodzaju majA�tku. W HFT najwaA?niejsze jest wykorzystanie krA?tkoterminowych trendA?w przewagi popytu lub podaA?y i uprzedzenie konkurencji. A walka idzie juA? o tysiA�czne, a nawet milionowe czA�A�ci sekundy. W takiej sytuacji instrumentom finansowym, ktA?re wykorzystuje siA� przy HFT stawia siA� jedno podstawowe wymaganie a�� obrA?t nimi musi byA� bardzo pA�ynny, tj. skala wymiany gieA�dowej danym walorem musi byA� odpowiednio duA?a.

Taki sposA?b handlowania instrumentami finansowymi oznacza raczej dA�A?enie do perfekcji w samym zawieraniu transakcji (chodzi o szybkoA�A� reakcji) niA? odpowiednim doborze instrumentA?w finansowych ze wzglA�du na rzeczywistA� wartoA�A� praw, jakie zapewniajA� one ich posiadaczowi. Jednak szacuje siA�, A?e na najwiA�kszych gieA�dach HFT generuje juA? wiA�kszoA�A� obrotu. Ku radoA�ci samych gieA�d, ktA?re osiA�gajA� wiA�ksze zyski z opA�at gieA�dowych oraz opA�at za udostA�pnienie specjalnych superszybkich A�A�czy dla podmiotA?w stosujA�cych HFT.

Jednak jest i ciemna strona takiego stanu rzeczy. Najlepiej obrazujA� to wydarzenia z 6 maja 2010 r. na nowojorskiej gieA�dzie. Przed godz. 15.00 tego dnia rozpoczA�A� siA�, trwajA�cy zaledwie kilka minut, bardzo silny ruch cen akcji najwiA�kszych spA?A�ek w dA?A�. Indeks Dow Jones straciA� w tak krA?tkim czasie ok. 900 pkt. (9 proc.), co byA�o najwiA�kszym dziennym spadkiem w historii tego indeksu. Jednak juA? 15 minut pA?A?niej wiA�kszoA�A� kursA?w wrA?ciA�a do poziomA?w przed tak gwaA�townA� wyprzedaA?A�. To wydarzenie nazwano Flash Crash, a jego przyczynA� byA�o wA�aA�nie zadziaA�anie jednoczeA�nie wielu systemA?w HFT. Te systemy zadziaA�aA�y tego dnia wyjA�tkowo zgodnie co do momentu zawierania transakcji i kierunku (podaA?/popyt). Flash Crash jest od tej pory sztandarowym przykA�adem zagroA?enia, jakie stanowi HFT dla normalnego funkcjonowania gieA�d papierA?w wartoA�ciowych. Mimo to niewiele wskazuje na szanse delegalizacji takich systemA?w inwestycyjnych, poniewaA? przynoszA� one spore korzyA�ci i gieA�dom, i wielkim instytucjom finansowym, ktA?re zainwestowaA�y duA?e pieniA�dze w HFT.

Czy HFT zagraA?a dA�ugoterminowym strategiom inwestycyjnym i portfelom inwestorA?w powierzajA�cym swoje kapitaA�y funduszom inwestycyjnym? Wiele wskazuje na minimalny negatywny wpA�yw takich systemA?w zawierania transakcji na wyniki inwestycji dA�ugoterminowych inwestorA?w, nawet gdyby zdarzenia typu Flash Crash miaA�y siA� jeszcze powtarzaA�. Jednak warunkiem minimalizacji negatywnego wpA�ywu jest konsekwentne trzymanie siA� kilku podstawowych zasad dA�ugoterminowego inwestowania:
a�? opieranie siA� na danych makroekonomicznych, cyklach koniunkturalnych i dA�ugoterminowych trendach gieA�dowych a nie na krA?tkotrwaA�ych impulsach w notowaniach akcji, czy indeksA?w gieA�dowych;
a�? odpowiednio duA?a dywersyfikacja portfela na poziomie instrumentA?w alokowanych do funduszu inwestycyjnego;
a�? wysoki poziom dywersyfikacji portfela na poziomie wyboru poszczegA?lnych funduszy inwestycyjnych, zrA?A?nicowanie geograficzne, rA?A?norodnoA�A� gieA�d, na ktA?rych notowane sA� instrumenty finansowe;
a�? dywersyfikacja rodzajA?w instrumentA?w finansowych w portfelu (instrumenty dA�uA?ne, udziaA�owe, hybrydowe, inne).

Wszystkie te czynniki powodujA� znaczA�ce zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego w dA�uA?szym okresie. Wprawdzie stanowi to rA?wnieA? pewien element ograniczajA�cy zyski, tym niemniej warto poA�wiA�ciA� nieco potencjaA�u krA?tkoterminowego zysku, aby w dA�uA?szym terminie odnieA�A� korzyA�ci z sukcesywnego powiA�kszania kapitaA�u przy unikaniu powaA?niejszych strat jednostkowych. WA?wczas i HFT, i Flash Crash nie bA�dA� straszne nawet dla mniej wprawnych inwestorA?w.

Alfred Adamiec

GA�A?wny Ekonomista LifeWays