Kup drogo, sprzedaj tanio a�� jak zrobiA� milion inwestujA�c w fundusze inwestycyjne? | LifeWays | world famous money ideas

Kup drogo, sprzedaj tanio a�� jak zrobiA� milion inwestujA�c w fundusze inwestycyjne?

Opinia z jakA� moA?na siA� spotkaA�: a�zFundusze Inwestycyjne sA� niesprawiedliwe, poniewaA? pobierajA� opA�aty za zarzA�dzanie zawsze, niezaleA?nie od tego, czy tracA�, czy zarabiajA�.a�? Celem poniA?szego artykuA�u jest obrona tezy: Fundusze Inwestycyjne (FI) zarabiajA�, jedynie Klienci nie potrafiA� wykorzystaA� ich wszystkich moA?liwoA�ci.

Zgodnie z art. 18 pkt. 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, kaA?dy fundusz w swoim statucie musi okreA�liA� cel inwestycyjny oraz politykA� inwestycyjnA�, ktA?ra ma zrealizowaA� wyznaczony cel. Pod wzglA�dem celu inwestycyjnego, moA?na wyrA?A?niA� trzy bardzo podstawowe rodzaje FI: akcji, obligacji i pieniA�A?ne. JeA?eli celem funduszu jest ochrona wartoA�ci realnej aktywA?w, to fundusz w swojej polityce inwestycyjnej zapisze, A?e bA�dzie inwestowaA� w instrumenty rynku pieniA�A?nego (bezpieczne), bA�dzie to tzw. fundusz pieniA�A?ny. JeA?eli celem innego FI bA�dzie znaczny wzrost wartoA�ci aktywA?w, powyA?ej lokat bankowych, to w polityce inwestycyjnej bA�dA� zapisy o inwestowaniu w instrumenty o wyA?szym stopniu ryzyka, takie jak np. akcje, i bA�dzie to tzw. fundusz akcyjny.

Klienci w ramach jednego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych majA� do wyboru rA?A?nego rodzaju fundusze, czyli akcji, obligacji, pieniA�A?ne i mieszane. PrzykA�adowo FI akcyjny, zgodnie ze swoim statutem, bA�dzie inwestowaA� w akcje, niezaleA?enie od tego, czy na gieA�dzie panuje hossa czy bessa. DziA�ki tzw. funduszom parasolowym Klient ma moA?liwoA�A� a�zprzenosiA� siA�a�? miA�dzy funduszami akcji, obligacji i rynku pieniA�A?nego beA? A?adnych opA�at i podatkA?w. Aby wykorzystywaA� w peA�ni moA?liwoA�ci FI nie wystarczy do nich wpA�acaA�, ale zalecane jest, aby przenosiA� siA� miA�dzy funduszami w zaleA?noA�ci od fazy cyklu koniunkturalnego. Nie chodzi tu o codzienne dokonywanie zmian na funduszach, a jedynie dokonywanie odpowiednich ruchA?w w newralgicznych momentach cyklu koniunkturalnego.

A�Niestety niewielu KlientA?w wykorzystuje peA�ne spektrum moA?liwoA�ci inwestowania w FI. Bardzo czA�sto jest tak, A?e niezaleA?nie od tego, co siA� dzieje na gieA�dzie, Klienci a�zprzesiadujA�a�? caA�y czas w tym samym funduszu. Co gorsza, wchodzA� w FI akcji w najmniej odpowiednim momencie. a�zKup drogo, sprzedaj tanioa�? wydaje siA� byA� schematem postA�powania wielu KlientA?w, ktA?rzy rozpoczynajA� swojA� przygodA� z funduszami. PoniA?ej dowody tej absurdalnej, lecz autentycznej strategii inwestycyjnej.

 

A�

A?rA?dA�o: MateriaA�y ze szkolenia z DoradcA� Inwestycyjnym: Alfred Adamiec nr licencji 138,

W supermarketach najchA�tniej kupujemy na wyprzedaA?ach. W handlu stosujemy zA�otA� zasadA� a�zkup tanio, sprzedaj drogoa�?. Jak to jest, A?e podczas kupowania akcji, robimy dokA�adnie odwrotnie i stosujemy zasadA� a�zKup drogo, sprzedaj tanioa�?? AnalizujA�c powyA?szy wykres widaA�, A?e najwiA�cej jednostek funduszy akcyjnych byA�o zakupionych w momencie, gdy ceny akcji byA�y najwyA?sze (lipiec 2007). Natomiast najwiA�cej jednostek funduszy akcyjnych zostaA�o umorzonych po najniA?szych cenach (koniec roku 2008). Gdy po kryzysie internetowym w 2001 roku akcje byA�y tanie, zbytniego zainteresowania nim nie widaA�. Saldo wpA�at w okresie 2001 a�� 2003 jest bliskie zeru lub zerowe. Natomiast, gdy rozpoczA�A�y siA� reklamy funduszy, informujA�ce KlientA?w, A?e przykA�adowo: od maja 2002 r. do maja 2006 r. fundusze zarobiA�y dla swoich KlientA?w ok. 200 % (podczas, gdy na funduszach obligacyjnych moA?na byA�o zarobiA� okoA�o 35%), to nagle rozpoczA�A�y siA� masowe wpA�aty do funduszy akcji. Saldo wpA�at do funduszy akcji zaczyna byA� dodatnie i caA�y czas roA�nie.

Zarabianie na akcjach polega na kupowaniu ich tanio, a potem sprzedawaniu droA?ej. JeA?eli kupujemy akcje, kiedy juA? sA� drogie, a potem kieruje nami chciwoA�A� i czekamy w nieskoA�czonoA�A� myA�lA�c, a moA?e jeszcze trochA� urosnA�, to wynik moA?e byA� tylko jeden a�� stracimy. NaleA?y patrzeA� na to, w jaki fundusz i w jakim momencie wpA�acamy pieniA�dze. A nie beztrosko wpA�acaA� pieniA�dze do funduszy akcyjnych, w momencie, gdy akcje sA� bardzo drogie.

OczywiA�cie duA?o rolA� odgrywajA� tu media, ktA?re w okresie hossy podsycajA� naszA� chciwoA�A�, zaA� w czasach kryzysu potA�gujA� nasz strach. Jak tu myA�leA� racjonalnie, gdy dookoA�a tyle szumu, a my pochA�oniA�ci swoimi obowiA�zkami zawodowymi i rodzinnymi nie mam czasu na chwilA� finansowej zadumy.

W obliczu takich decyzji, na koA�cu i tak za fatalny wyniki naszej inwestycji obwiniamy fundusz – a�znie doA�A�, A?e straciliA�my, to jeszcze pobraA� opA�atya�?. O tym, A?e zawA�adnA�A�a nami rzA�dza zyskA?w i odebraA�a nam zdrowy rozsA�dek, szybko zapominamy.
Teraz, kiedy warto kupowaA�, znowu jest cisza. Za kilka lat, gdy ceny akcji pA?jdA� w gA?rA�, ponownie rozpocznA� siA� masowe wpA�aty do funduszy akcji.

A?rA?dA�o: opracowanie wA�asne na podstawie: raportA?w Izby ZarzA�dzajA�cych Funduszami i Aktywami.

To, A?e saldo w sierpniu 2011 roku byA�o ujemne i wynosiA�o -1.585 mln zA� (raport Izby ZarzA�dzajA�cych Funduszami i Aktywami: http://www.izfa.pl/pl/index.php?id=10094), nie oznacza, A?e nikt wtedy nie kupowaA�. Wprost przeciwnie – do funduszA?w akcji tego miesiA�ca wpA�ynA�A�o: 2.437mln zA�, jednakA?e z drugiej strony wypA�ynA�A�o: 4.022 mln, co daA�o ujemne saldo: -1.585 mln zA�.

Dla przykA�adu przeanalizujmy wyniki jednego z najbardziej znanych funduszy akcji – Arka BZ WBK Akcji. JeA?eli ktoA� 10 lat temu zainwestowaA� w ArkA� Akcji, to zarobiA� 228,63%, co daje A�redniorocznie zysk w wysokoA�ci: 12,65% (wyniki funduszy pokazywane sA� po uwzglA�dnieniu opA�at za zarzA�dzanie pobieranych przez fundusz). W tym samy czasie na instrumentach bezpiecznych moA?na byA�o zarobiA� okoA�o 5 – 6%.

JeA?eli ktoA� zainwestowaA� w ArkA� Akcji w lipcu 2007 (najwyA?sze saldo wpA�at i umorzeA� do funduszy akcji), a zakoA�czyA� inwestycje w we wrzeA�niu 2008 (najniA?sze saldo: a�� 500 mln) to straciA�: -39,74%.

Wyniki wybranych FI za ostatnie 10 lat (12.2002 a�� 12.2012)

Wyniki wybranych funduszy za okres lipiec 2007r. a�� wrzesieA� 2008r.

Ten sam fundusz akcji, tylko dwie rA?A?ne osoby, ktA?re wpA�aciA�y i wypA�aciA�y kapitaA� w dwA?ch rA?A?nych momentach. Czy aby zadoA�A� uczyniA� tym, ktA?rzy mA?wiA�: a�znie doA�A�, A?e straciA�em o jeszcze pobrali opA�atya�?, Arka Akcji w pierwszym przypadku powinna pobraA� opA�aty, a w drugim przypadku nie? Czy moA?e jednak to jest tak, A?e fundusze zarabiajA�, tylko niektA?rzy wpA�acajA� do nieodpowiednich funduszy w nieodpowiednich momentach?

Zapewne wielu czytelnikA?w, myA�li: SkA�d mam wiedzieA�, w ktA?rym momencie i w co inwestowaA�? SkA�d mam wiedzieA�, w ktA?rej fazie cyklu koniunkturalnego obecnie jesteA�my?
MoA?na A�ledziA� wskaA?niki makroekonomiczne, takie jak: bilans obrotA?w bieA?A�cych, PKB, inflacja, koniunktura w budownictwie, Pengab, produkcja budowano- montaA?owa, sprzedaA? nowych aut, wskaA?nik bezrobocia, wskaA?nik optymizmu konsumentA?w, przeciA�tne wynagrodzenie. Pozostaje jedynie pytanie, czy mamy czas na to, aby byA� ekspertem w kaA?dej dziedzinie? Goethe powiedziaA�: kaA?dy z nas ma w dobie dokA�adnie tyle samo czasu i kaA?dy sam decyduje, na co ten czas przeznaczy. Leonardo da Vinci z kolei jest autorem zdania: a�zDoA�wiadczenie dowiodA�o, A?e kto nigdy nie ufa, bA�dzie oszukanya�?. MoA?e jednak warto wykorzystywaA� wiedzA� i czas innych osA?b do tego, aby zarabiaA�.

Problem jest w tym, A?e zamiast korzystaA� z wiedzy i czasu prawdziwych specjalistA?w, ktA?rzy majA� licencje na doradzanie (http://www.knf.gov.pl/Images/DI_lista_13_12_2012_tcm75-11751.pdf), korzystamy z rad znajomych, telewizji i pseudo-doradcA?w. Skoro mamy ograniczonA� iloA�A� czasu w dobie, to czy przypadkiem swojego czasu nie powinniA�my przeznaczyA� na to, aby staA� siA� ekspertem w swojej dziedzinie, tak aby zarabiaA� jeszcze wiA�cej i mieA� co inwestowaA�?

PodsumowujA�c, aby zarabiaA� na funduszach naleA?y przenosiA� siA� w odpowiednich momentach miedzy rA?A?nymi klasami aktywA?w a�� skoro mamy takie moA?liwoA�ci, to trzeba je wykorzystywaA�. Po drugie, poniewaA? nie mamy wystarczajA�co duA?o czasu, aby zgA�A�biaA� temat rynkA?w kapitaA�owych, to czy nie naleA?aA�oby raczej korzystaA� z czasu i wiedzy tych ekspertA?w, ktA?rzy znajA� siA� na rzeczy?

Jak zrobiA� milion inwestujA�c w fundusze inwestycyjne zgodnie z zasadA� a�zKup drogo, sprzedaj tanioa�?? To proste, wystarczy zainwestowaA� dwa miliony swoich oszczA�dnoA�ci a�� i straciA� milion.

A�

Katarzyna Wilkowska

ZespA?A� Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaA�owych