Matematyka produktów strukturyzowanych | LifeWays | world famous money ideas

Matematyka produktów strukturyzowanych

W jaki sposób, wykorzystując obliczenia matematyczne i dynamiczną strukturę portfela inwestycyjnego, zarobić więcej niż na lokacie bankowej, nie ryzykując najmniejszą utratą kapitału.

 

Czy można już opuszczać „lokatowe schrony” i wybrać się w podróż po większe zyski?

Źródło: www.Money.pl / Indeks WIG20 lata: 2001 – 2013

Zgodnie z książkową wiedzą, którą ilustruje poniższy rysunek, pieniądze na lokatach powinniśmy trzymać przy wysokim PKB i dużej inflacji. W takich czasach przegrzanie gospodarki zwiastuje ryzyko spadku ceny akcji, a wysoka inflacja jest powodem dla RPP do podniesienia stóp procentowych, czego skutkiem jest wzrost oprocentowania lokat bankowych.

Źródło: opracowanie własne.

Patrząc na dzisiejszy poziom inflacji i PKB daleko nam do wysokiej inflacji i przegrzanej gospodarki. Jest to raczej czas niskiej inflacji i spadku wzrostu gospodarczego, co mogłoby wskazywać na dobry moment, w którym należałoby regularnie zacząć kupować akcje.

 

 

Jednakże, podczas gdy w Polsce daleko dzisiaj do historycznej wartości Indeksu Giełdy Warszawskiej z 2007 roku, Indeks Dow Jones Giełdy Nowojorskiej przebija wartości z 2007 roku.

Źródło: www.Money.pl / Indeks Dow Jones Industrial lata: 2001 – 2013.

——————–

Indeks Dow Jones na rekordowym poziomie. Efekt drukowania dolarów?

„… wpompowanie dodatkowych pieniędzy na rynek przez amerykański Bank Centralny. Mamy większą płynność, czyli więcej gotówki. Problem w tym, że towarów, czyli akcji, nie przybyło, a pieniędzy – tak. Efektem musiał być wzrost cen…”

Alfred Adamiec Główny Ekonomista LifeWays.

Przeczytaj więcej >>>

——————–

Czekając na idealny moment, może okazać się, że przebudzimy się, gdy największe wzrosty będą już za nami. Metoda „kup drogo, sprzedaj tanio” już nie raz zebrała krwawe żniwa wśród inwestorów. Więcej na ten temat w artykule pt. „Kup drogo, sprzedaj tanio. Jak zrobić milion na Funduszach Inwestycyjnych”: http://lifeways.pl/publikacje/kup-drogo-sprzedaj-tanio-jak-zrobic-milion-inwestujac-w-fundusze-inwestycyjne/

Zgodnie z raportem Analiz Online obecnie najwięcej oszczędności Polacy posiadają na lokatach bankowych, które są niezastąpionym miejscem lokowania pieniędzy w krótkim okresie. Natomiast w dłuższej perspektywie czasu lokaty bankowe nie są w stanie obronić zgromadzonych środków pieniężnych przed inflacją, co wyklucza je jako formę długoterminowego oszczędzania. Z doświadczeń historycznych można wywnioskować, że w dłuższym okresie lokata bankowa nie daje szans na przeciwdziałanie inflacji, co zostało udowodnione w artykule pt. „Oszczędzanie pieniędzy na lokacie”: http://lifeways.pl/publikacje/oszczedzanie-pieniedzy-na-lokacie/.

 

Jak zarobić więcej niż na lokacie, nie ryzykując najmniejszą utratą kapitału?

Wielu klientów zrażonych do inwestowania w jednostki funduszy inwestycyjnych po spadkach w latach 2007-2008, spojrzało przychylnym okiem na produkty strukturyzowane.

Produkty strukturyzowane to instrumenty o charakterze inwestycyjnym, składające się z części „bezpiecznej” i „ryzykownej”. Dzięki specyficznej konstrukcji zapewniają one ochronę kapitału i jednocześnie dają możliwość (choć nie pewność) uzyskania dochodu. Podobnie jak w przypadku innych produktów inwestycyjnych stopa zwrotu jest znana ex post. Poniższa ilustracja przedstawia konstrukcję produktu strukturyzowanego:

Źródło: opracowanie własne

Istota produktu strukturyzowanego polega na uzyskaniu w dniu zapadalności produktu zysku z części bezpiecznej o wartości pozwalającej na wypłatę co najmniej równowartości wpłaconych środków pieniężnych, nawet w przypadku straty na instrumencie ryzykownym i po uwzględnieniu opłat.

Raport Komisji Nadzoru Finansowego przekonuje, że „struktury” gwarantują kapitał,  ale bez satysfakcjonujących zysków. Podsumowanie wyników produktów strukturyzowanych za lata 2000 – 2010 dowodzi, że zdecydowana większość produktów dała stopę zwrotu na poziomie 0%, czyli na poziomie stopy gwarantowanej.

 

Źródło: www.knf.gov.pl „Produkty strukturyzowane w Polsce w latach: 2000 – 2010.”

Jak za pomocą Funduszy Inwestycyjnych stworzyć portfel inwestycyjny z dużym potencjałem zysku i gwarancją wpłaconego kapitału?

W przypadku wątpliwości przy wyborze między inwestowaniem w fundusze akcji a inwestowaniem w fundusze bezpieczne (obligacyjne, pieniężne) pomocna może okazać się dynamiczna struktura portfela inwestycyjnego, która z jednej strony pozwoli wykorzystać potencjał wzrostowy akcji, a z drugiej strony utrzymuje wartość zgromadzonego kapitału.

W sytuacji zainwestowania w równych częściach w cztery znane polskie fundusze akcji w czasie, kiedy akcje były zdecydowanie przewartościowane, czyli w lipcu 2007 roku, po 5 latach zainwestowany kapitał wynosiłby o 40,65 % mniej (obliczenia: (50,08% + 37,18% + 41,87% + 33,48%)/4 = 40,65%).

Źródło: Money.pl

W tym samym czasie inwestycja w cztery bezpieczne fundusze pieniężne przyniosłaby zysk na poziomie 24,87% (obliczenia: (21,68% + 21,36% + 24,24% + 32,21%)/4 = 24,87%). Z kolei inwestując w fundusze obligacji (opartych głównie na obligacjach Skarbu Państwa) średni zysk z czterech funduszy obligacji wynosiłby 34,07% (obliczenia: (35,42% + 25,84% + 30,63% + 44,40%)/4 = 34,07%). Tworząc portfel w połowie złożony z funduszy pieniężnych i w połowie z funduszy obligacyjnych stopa zwrotu wynosiłaby 29,47% (obliczenia: (24,87% + 34,07%)/4 = 29,47%).

 

Podsumowując: w okresie 5 lat (23.07.2007-23.07.2012), który rozpoczął się w najmniej odpowienim momencie do inwestycji w fundusze akcji, na czterech znanych funduszach akcji polskich można było średno stracić -40,68 %. Natomiast na funduszach pieniężnych i obligacyjnych można było średnio zarobić +29,47 %.

Na podstawie powyższych danych można skonstruować taki portfel inwestycyjny, który pozwoli wykorzytać potencjał wzrostowy funduszy akcji, a w najgorszym wypadku ochroni wpłacony kapitał przed niechcianymi stratami. Bazą do stworzenia takiego portfela jest dywersyfikacja oraz odpowiednie obliczenia matematyczne.

Jeżeli przyjmiemy, że całość portfela inwestycyjnego to 1, a udział części dynamicznej w portfelu to X, to udział części bezpiecznej w portfelu będzie wynosił 1-X. Strukturę portfela inwestycyjnego przedstawia poniższa ilustracja:

 

W celu ustalenia maksymalnej wielkości kapitału przeznaczonego do zainwestowania w część dynamiczną portfela, tak aby nie dopuścić przynajmniej do utraty zainwestowanego kapitału, należy rozwiązać poniższe równanie:

 

OBLICZENIA:

-40,65% X + 29,47% (1-X) = 0

-40,65% X + 29,47% – 29,47 X = 0

29,47% = 70,12% X

X = 29,47% / 70,12%

X = 42%

Oznacza to, że przy maksymalnej stracie kapitału na funduszach dynamicznych portfela na poziomie
-40,65% i przy maksymalnym zysku z funduszy bezpiecznych na poziomie +29,47% można zainwestować 42% kapitału w fundusze akcji, przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji, że po 5 latach nastąpi wypłata środków pieniężnych stanowiących co najmniej równowartość zainwestowanego 5 lat wcześniej kapitału.

Przykład: Inwestujemy 100.000 zł. 

Dywersyfikujemy portfel inwestycyjny tak, że 42% kapitału inwestujemy w fundusze dynamiczne a 58% w fundusze bezpieczne. Po 5 latach można spodziewać się jednego z trzech scenariuszy:

 

Scenariusz 1 pesymistyczny – fundusze akcji po 5 latach ponownie o 40,65% w dół.

 

Scenariusz 2 „ historia lubi się powtarzać”  – fundusze akcji po 5 latach ponownie o 113% w górę.

Średnia stopa zwrotu z czterech znanych polskich funduszy akcji za ostatnie 10 lat (marzec 2003 – marzec 2013) wynosi 226% (obliczenia: (238,39% + 221,24% + 194,18% + 249,75%)/4 = 226%). Dzieląc powyższy wynik na dwa (w celu uzyskania wyniku dla okresu 5 letniego) uzyskujemy stopę zwrotu na poziomie 113%.

 

Źródło: Money.pl

Scenariusz 3 „ to były piękne czasy”

Średnia stopa zwrotu z czterech znanych polskich funduszy akcji za okres 5 lat (lipiec 2002 – lipiec 2007) wynosi 396,03% (obliczenia: (505,76% + 377,54% + 357,01% + 343,80%)/4 = 396%).

 Źródło: www.money.pl

 

Poniższy rysunek przedstawia zasadę działania portfela inwestycyjnego, który jednocześnie wykorzystuje potencjał zysku funduszy akcyjnych oraz gwarantuje wpłacony kapitał. 

 

Źródło: opracowanie własne (uwaga: Opłaty za zarządzanie ujęte są już w cenie jednostki funduszu)

Scenariusze drugi i trzeci dowodzą, że nadmierna ostrożność mocno hamuje potencjalne zyski.

Śledząc historie dotychczasowych kryzysów ekonomicznych, począwszy od wielkiego kryzysu przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, można zauważyć powtarzający się schemat, w którym zawsze następowały po sobie kolejno cztery fazy: faza silnych spadków, po niej silne odbicie, następnie korekta a w końcu faza wzrostu.

 

W Polsce miała miejsce faza silnych spadków, faza silnego odbicia, faza konsolidacji, więc przyszła kolej na……

Źródło: www.money.pl / WIG 20

Zaproponowana konstrukcja portfela inwestycyjnego wydaje się być rozsądnym sposobem inwestowania pieniędzy w dzisiejszych czasach, ponieważ jednocześnie chroniony jest kapitał oraz istnieje szansa powstania zysków z funduszy akcji. Innymi słowy: właściwa konstrukcja portfela inwestycyjnego nie pozwala na marnotrawienie potencjału pieniędzy z powodu ulokowania ich na niskooprocentowanych lokatach, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka utraty zainwestowanego kapitału, dzięki wykorzystaniu dywersyfikacji.

Scharakteryzowana forma inwestowania cechuje się dużym poziomem bezpieczeństwa, ze względu na fakt, iż fundusze inwestycyjne w świetle prawa nie mają możliwości ogłoszenia upadłości. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w artykule pt. „Bank vs. Fundusz Inwestycyjny – cała prawda o bezpieczeństwie naszych pieniędzy: http://lifeways.pl/publikacje/bank-vs-fundusz-inwestycyjny-cala-prawda-o-bezpieczenstwie-naszych-pieniedzy/.

 

Posiadaną wiedzę z dziedziny inwestowania pieniędzy w tradycyjnie znane produkty finansowe można poszerzyć o znajomość bardziej złożonych produktów finansowych, które umożliwiają jednoczesne lokowanie pieniędzy w różnych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Świadomość funkcjonowania takiego mechanizmu stwarza możliwości inwestowania kapitału jednocześnie w Polsce, jak i w innych rejonach świata. Kolejną zaletą tego typu produktów finansowych są bezpłatne konwersje pomiędzy różnymi FI, a także możliwość uniknięcia zapłaty tzw. podatku Belki. Korzystanie z omawianych produktów finansowych wiąże się również z ułatwieniem polegającym na pominięciu postępowania spadkowego. Zaprezentowane rozwiązania inwestowania pieniędzy są powszechnie dostępne na rynku finansowym, jednak brak dostatecznej wiedzy sprzedawców oferujących produkty finansowe oraz niska świadomość potencjalnych nabywców, sprowadza omawiane rozwiązania finansowe jedynie do narzekania na opłaty likwidacyjne, które po udanej interwencji UOKiK i SOKiK są obecnie zdecydowanie niższe.   

Katarzyna Wilkowska

Zespół Analiz Rynkowych i Inwestycji Kapitałowych