Na tropie polis Unit-Linked 1 | LifeWays | world famous money ideas

Na tropie polis Unit-Linked 1

CzA�A�A� I

Definicja i dywersyfikacja

A�

Przeznaczeniem produktA?w ubezpieczeniowych jest zapewnienie bezpieczeA�stwa finansowego ich posiadaczom. NastA�pna bardzo waA?na wA�aA�ciwoA�A� produktA?w ubezpieczeniowych dotyczy moA?liwoA�ci inwestowania zaoszczA�dzonego kapitaA�u. PoniA?szy artykuA� rozpoczyna cykl artykuA�A?w na temat polis Unit-Linked. Pod lupA� weA?miemy definicjA� tych obco brzmiA�cych umA?w oraz jednA� z ich najwaA?niejszych korzyA�ci.

Rozpocznijmy od definicji. Unit-Linked a�� w dosA�ownym tA�umaczeniu na jA�zyk polski znaczy: a�zpoA�A�czona jednostkaa�?. Zgodnie z definicjA�, znajdujA�cA� siA� na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych, jest to umowa ubezpieczenia na A?ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitaA�owym, gdzie ubezpieczony lokuje skA�adkA� w jednostki funduszy inwestycyjnych oferowanych przez ubezpieczyciela. W powyA?szej definicji pojawiA�o siA� pojA�cie, ktA?re rA?wnieA? wymaga wyjaA�nienia. Mowa o Ubezpieczeniowym Funduszu KapitaA�owym (UFK). A�

Zgodnie z art. 2 pkt. 13 Ustawy o DziaA�alnoA�ci Ubezpieczeniowej UFK to wydzielony fundusz aktywA?w, stanowiA�cy rezerwA� tworzonA� ze skA�adek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposA?b okreA�lony w umowie ubezpieczenia.

PrzykA�ad

A�Klient:

  1. Kupuje polisA� inwestycyjnA� Unit-Linked w jednym z Towarzystw Ubezpieczeniowych na A�ycie (np. Aegon, AXA, Skandia).A�
  2. Wybiera oraz okreA�la procentowy udziaA� lokowanej skA�adki ubezpieczeniowej w poszczegA?lnych funduszach inwestycyjnych (np. Arka BZ WBK Akcji 33%, Legg Mason Akcji 33%, UniKorona Akcji 34%), w ktA?rych bA�dzie inwestowany jego kapitaA�.
  3. WpA�aca regularnie skA�adki z tytuA�u zakupionego produktu.

A�

Towarzystwo UbezpieczeA�:

  1. Lokuje wpA�acone przez Klienta A�rodki finansowe w UFK.
  2. Przeznacza zgromadzony w UFK kapitaA� na zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ktA?re ubezpieczonyA� wskazaA� w umowie.

A�

Produkt Unit-Linked sprzedawany jest w formie ubezpieczenia w celu uzyskania pewnych korzyA�ci prawno – podatkowych, o ktA?rych bA�dzie mowa w kolejnych czA�A�ciach artykuA�u.

PrzejdA?my teraz do wyjaA�nienia jednej z gA�A?wnych zalet omawianego produktu.

PrzekA�ad terminu unit-linked na jA�zyk polski (poA�A�czona jednostka) wskazuje na zasadniczA� zaletA� produktu, ktA?ra polega na dywersyfikacji A?rA?deA� inwestycyjnych.

W ramach jednego produktu pieniA�dze Klienta mogA� byA� inwestowane jednoczeA�nie w kilku funduszach inwestycyjnych zarzA�dzanych przez rA?A?ne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Z zaprezentowanego mechanizmu funkcjonowania polis Unit-Linked wywodzi siA� krajowe okreA�lenie produktu a�� a�zpoA�A�czona jednostkaa�?.

PrzykA�ad:

Klient wpA�aca co miesiA�c 1.000 zA�. Z wachlarza funduszy, jakie miaA� do wyboru, wyselekcjonowaA� 5 funduszy akcyjnych rA?A?nych TFI. PoniA?ej zamieszczono skA�ad portfela inwestycyjnego.

W kaA?dym funduszu Klient ulokowaA� po 20% wpA�acanego kapitaA�u. Oznacza to, A?e co miesiA�c do kaA?dego z wybranych funduszy bA�dzie wpA�ywaA� po 200 zA� (20% z 1.000 zA�).

Analiza historii kilku najstarszych funduszy inwestycyjnych prowadzi do wniosku, A?e warto zdywersyfikowaA� miejsca lokalizacji swoich oszczA�dnoA�ci. PoniA?ej przedstawiono wyniki inwestycyjne piA�ciu funduszy akcji polskich za ostatnie 10 lat.

A�A�A?rA?dA�o: Money.pl

A�NajsA�abszy fundusz zarobiA� przez dziesiA�A� lat 24,67%, czyli A�redniorocznie: 2,23%. Najlepszy fundusz zarobiA� 221,32%, co daje A�redniorocznie: 12,38%[1]. Gdyby zainwestowaA� 100.000 zA� 10 lat temu w taki sposA?b, A?e wpA�ywy do kaA?dego funduszu wynosiA�yby po 20.000 zA�, to wA?wczas, przy stopie zwrotu z powyA?szego portfela wynoszA�cej 157,33%[2], czyli A�redniorocznie: 9,91%, uzyskalibyA�my: 257.330 zA� brutto.

 

Komentarz:

MoA?na dojA�A� do wniosku, A?e w przypadku niewpA�acania A?adnych pieniA�dzy do najsA�abiej zarabiajA�cego funduszu, a lokowania caA�oA�ci kapitaA�u jedynie w najlepiej prosperujA�cym z piA�ciu powyA?szych funduszy, to zysk mA?gA�by osiA�gnA�A� duA?o wyA?szy poziom, aniA?eli w przypadku konstrukcji portfela z kilku funduszy. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego na dzieA� 10 paA?dziernika 2012 roku zgodnie z raportem Analizy Online, to wA�aA�nie w Pioneer Pekao TFI ulokowanych jest najwiA�cej A�rodkA?w finansowych.

A?rA?dA�o: Analizy Online 10.10.2012r.

MoA?liwoA�A� dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, jakA� oferujA� polisy Unit-Linked to ich podstawowa zaleta. W kolejnych czA�A�ciach artykuA�u zostanA� omA?wione korzyA�ci prawno-podatkowe, jakie wiA�A?A� siA� z tymi produktami.

A�

CzA�A�A� IIA�Zasady opodatkowania zyskA?w kapitaA�owych

CzA�A�A� IIIA�ZajA�cia sA�dowe i administracyjne

CzA�A�A� IVA�Aswiadczenie ubezpieczeniowe z polisy Unit-Linked jako spadek lub darowizna

 


[1] Do obliczenia A�redniorocznej stopy zwrotu nie moA?na uA?yA� wzoru na zwykA�A� A�redniA� geometrycznA�, naleA?y uA?yA� wzoru na ciA�g geometryczny lubA� posA�uA?yA� siA�A� kalkulatorem finansowym, ktA?ry ma zaprogramowane wzory.

[2] (221,32 + 132,02+ 216,70 + 24,67+ 191,96)/5 = 157,33A�

 

Katarzyna Wilkowska

ZespA?A� Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaA�owych