Na tropie polis Unit-Linked 1 | LifeWays | world famous money ideas

Na tropie polis Unit-Linked 1

Część I

Definicja i dywersyfikacja

 

Przeznaczeniem produktów ubezpieczeniowych jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego ich posiadaczom. Następna bardzo ważna właściwość produktów ubezpieczeniowych dotyczy możliwości inwestowania zaoszczędzonego kapitału. Poniższy artykuł rozpoczyna cykl artykułów na temat polis Unit-Linked. Pod lupę weźmiemy definicję tych obco brzmiących umów oraz jedną z ich najważniejszych korzyści.

Rozpocznijmy od definicji. Unit-Linked – w dosłownym tłumaczeniu na język polski znaczy: „połączona jednostka”. Zgodnie z definicją, znajdującą się na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych, jest to umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie ubezpieczony lokuje składkę w jednostki funduszy inwestycyjnych oferowanych przez ubezpieczyciela. W powyższej definicji pojawiło się pojęcie, które również wymaga wyjaśnienia. Mowa o Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym (UFK).  

Zgodnie z art. 2 pkt. 13 Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej UFK to wydzielony fundusz aktywów, stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie ubezpieczenia.

Przykład

 Klient:

  1. Kupuje polisę inwestycyjną Unit-Linked w jednym z Towarzystw Ubezpieczeniowych na Życie (np. Aegon, AXA, Skandia). 
  2. Wybiera oraz określa procentowy udział lokowanej składki ubezpieczeniowej w poszczególnych funduszach inwestycyjnych (np. Arka BZ WBK Akcji 33%, Legg Mason Akcji 33%, UniKorona Akcji 34%), w których będzie inwestowany jego kapitał.
  3. Wpłaca regularnie składki z tytułu zakupionego produktu.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń:

  1. Lokuje wpłacone przez Klienta środki finansowe w UFK.
  2. Przeznacza zgromadzony w UFK kapitał na zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które ubezpieczony  wskazał w umowie.

 

Produkt Unit-Linked sprzedawany jest w formie ubezpieczenia w celu uzyskania pewnych korzyści prawno – podatkowych, o których będzie mowa w kolejnych częściach artykułu.

Przejdźmy teraz do wyjaśnienia jednej z głównych zalet omawianego produktu.

Przekład terminu unit-linked na język polski (połączona jednostka) wskazuje na zasadniczą zaletę produktu, która polega na dywersyfikacji źródeł inwestycyjnych.

W ramach jednego produktu pieniądze Klienta mogą być inwestowane jednocześnie w kilku funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Z zaprezentowanego mechanizmu funkcjonowania polis Unit-Linked wywodzi się krajowe określenie produktu – „połączona jednostka”.

Przykład:

Klient wpłaca co miesiąc 1.000 zł. Z wachlarza funduszy, jakie miał do wyboru, wyselekcjonował 5 funduszy akcyjnych różnych TFI. Poniżej zamieszczono skład portfela inwestycyjnego.

W każdym funduszu Klient ulokował po 20% wpłacanego kapitału. Oznacza to, że co miesiąc do każdego z wybranych funduszy będzie wpływać po 200 zł (20% z 1.000 zł).

Analiza historii kilku najstarszych funduszy inwestycyjnych prowadzi do wniosku, że warto zdywersyfikować miejsca lokalizacji swoich oszczędności. Poniżej przedstawiono wyniki inwestycyjne pięciu funduszy akcji polskich za ostatnie 10 lat.

  Źródło: Money.pl

 Najsłabszy fundusz zarobił przez dziesięć lat 24,67%, czyli średniorocznie: 2,23%. Najlepszy fundusz zarobił 221,32%, co daje średniorocznie: 12,38%[1]. Gdyby zainwestować 100.000 zł 10 lat temu w taki sposób, że wpływy do każdego funduszu wynosiłyby po 20.000 zł, to wówczas, przy stopie zwrotu z powyższego portfela wynoszącej 157,33%[2], czyli średniorocznie: 9,91%, uzyskalibyśmy: 257.330 zł brutto.

 

Komentarz:

Można dojść do wniosku, że w przypadku niewpłacania żadnych pieniędzy do najsłabiej zarabiającego funduszu, a lokowania całości kapitału jedynie w najlepiej prosperującym z pięciu powyższych funduszy, to zysk mógłby osiągnąć dużo wyższy poziom, aniżeli w przypadku konstrukcji portfela z kilku funduszy. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego na dzień 10 października 2012 roku zgodnie z raportem Analizy Online, to właśnie w Pioneer Pekao TFI ulokowanych jest najwięcej środków finansowych.

Źródło: Analizy Online 10.10.2012r.

Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, jaką oferują polisy Unit-Linked to ich podstawowa zaleta. W kolejnych częściach artykułu zostaną omówione korzyści prawno-podatkowe, jakie wiążą się z tymi produktami.

 

Część II Zasady opodatkowania zysków kapitałowych

Część III Zajęcia sądowe i administracyjne

Część IV Świadczenie ubezpieczeniowe z polisy Unit-Linked jako spadek lub darowizna

 


[1] Do obliczenia średniorocznej stopy zwrotu nie można użyć wzoru na zwykłą średnią geometryczną, należy użyć wzoru na ciąg geometryczny lub  posłużyć się  kalkulatorem finansowym, który ma zaprogramowane wzory.

[2] (221,32 + 132,02+ 216,70 + 24,67+ 191,96)/5 = 157,33 

 

Katarzyna Wilkowska

Zespół Analiz Rynkowych i Inwestycji Kapitałowych