Na tropie polis Unit-Linked 2 | LifeWays | world famous money ideas

Na tropie polis Unit-Linked 2

Część II

Zasady opodatkowania zysków kapitałowych

 

Produkty Unit-Linked stanowią ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Taka konstrukcja prawna niesie ze sobą korzyści prawno-podatkowe.

Rozważania rozpoczniemy od kwestii ustalania dochodu oraz zasad pobierania podatku od zysków kapitałowych na przykładzie polis Unit-Linked.

Pytanie:

Czy dochody uzyskiwane przez inwestowanie w UFK są opodatkowane?

 Odpowiedź:

Ogólnie wpływy finansowe otrzymywane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych są zwolnione z podatku dochodowego, jednakże zgodnie z art. 21 ust.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskiwane z inwestycji w UFK są wyjątkiem, który podlega opodatkowaniu.

O konieczności zapłacenia podatku od dochodów uzyskanych z inwestycji w UFK upewnia nas również art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który informuje, że przychody z inwestycji w fundusze kapitałowe podlegają opodatkowaniu. Pozostaje tylko pytanie, czy UFK mieszczą się w definicji funduszy kapitałowych. W kolejnej części przywołanej ustawy, a mianowicie w art. 5 a pkt. 14 znajduje się zapis potwierdzający, że UFK mieszczą się w definicji funduszy kapitałowych. W związku z tym podlegają opodatkowaniu. O wysokości opodatkowania informuje nas art. 30 a ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od uzyskanych dochodów z funduszy kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ułatwieniem dla podatnika jest fakt, że obowiązek rozliczenia powyższego podatku spoczywa na płatniku, czyli ubezpieczycielu.

 Podsumowanie:

Od dochodów uzyskanych z inwestycji w UFK płacimy podatek w wysokości 19%. Obowiązek jego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego należy do Towarzystwa Ubezpieczeń.

Pytanie:

W jaki sposób ustalany jest dochód uzyskiwany dzięki produktom Unit-Linked?

Odpowiedź:

Według art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.”

Dochód do opodatkowania = wypłacona kwota – suma wpłaconych składek

Taki sposób liczenia dochodu jest bardzo korzystny dla inwestora, ponieważ pozwala mu na „zaliczanie strat z poszczególnych wpłat w koszty”.

Przykład 1

Założenia: założyliśmy produkt UL, na który dokonaliśmy 3 wpłat, każda po 10.000 zł. Przebieg inwestycji kształtował się następująco:

W przypadku UFK jest inaczej, ponieważ dochód ustala się od różnicy między sumą wpłaconych składek i sumą wypłaconych składek. W opisanym powyżej przykładzie nie zapłacimy żadnego podatku, ponieważ różnica wynosi 0 zł.W sumie wpłaciliśmy 30.000 zł i wypłaciliśmy również 30.000 zł. Gdyby każda wpłata była rozliczana osobno, to w przypadku pierwszej wpłaty powstał zysk i należałoby zapłacić 19% z 10.000 zł, czyli 1.900 zł, mimo że łączny wynik inwestycji jest zerowy.

 Pytanie:

Jakie są zasady opodatkowania, podczas dokonywania konwersji (transferu) pomiędzy funduszami?

 Przykład 2

Na początku założonego programu inwestycyjnego wpłaciliśmy 10.000 zł do funduszu Arka BZ WBK Akcji. Po pewnym czasie stwierdziliśmy, że już nie chcemy dłużej lokować pieniędzy w tym funduszu, lecz w funduszu Legg Mason Akcji.

Pytanie:

Jeżeli w powyższym przykładzie na funduszu Arki powstałby zysk, tzn. z 10.000 zł wpłaconych na rachunku byłoby 12.000 zł, to czy w takiej sytuacji do funduszu Legg Mason transferuje 12.000 zł, czy 12.000 zł minus podatek dochodowy od 2.000 zł zysku?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pobiera się podatku dochodowego, ponieważ nie doszło do wypłaty gotówki z produktu, a nastąpiła jedynie zmiana funduszu w ramach produktu. W związku z tym transfer pieniędzy na fundusz Legg Mason Akcji wyniesie 12.000 zł.

 W kolejnej części artykułu znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy jest możliwa egzekucja sądowa lub administracyjna z ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. 

Część III Zajęcia sądowe i administracyjne

Część IV Świadczenie ubezpieczeniowe z polisy Unit-Linked jako spadek lub darowizna

 

Katarzyna Wilkowska

Zespół Analiz Rynkowych i Inwestycji Kapitałowych