Na tropie polis Unit-Linked 2 | LifeWays | world famous money ideas

Na tropie polis Unit-Linked 2

CzA�A�A� II

Zasady opodatkowania zyskA?w kapitaA�owych

A�

Produkty Unit-Linked stanowiA� ubezpieczenie na A?ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitaA�owymi. Taka konstrukcja prawna niesie ze sobA� korzyA�ci prawno-podatkowe.

RozwaA?ania rozpoczniemy od kwestii ustalania dochodu oraz zasad pobierania podatku od zyskA?w kapitaA�owych na przykA�adzie polis Unit-Linked.

Pytanie:

Czy dochody uzyskiwane przez inwestowanie w UFK sA� opodatkowane?

A�OdpowiedA?:

OgA?lnie wpA�ywy finansowe otrzymywane z ubezpieczeA� majA�tkowych i osobowych sA� zwolnione z podatku dochodowego, jednakA?e zgodnie z art. 21 ust.1 pkt.4 ustawy o podatku dochodowym od osA?b fizycznych dochody uzyskiwane z inwestycji w UFK sA� wyjA�tkiem, ktA?ry podlega opodatkowaniu.

O koniecznoA�ci zapA�acenia podatku od dochodA?w uzyskanych z inwestycji w UFK upewnia nas rA?wnieA? art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatku dochodowym od osA?b fizycznych, ktA?ry informuje, A?e przychody z inwestycji w fundusze kapitaA�owe podlegajA� opodatkowaniu. Pozostaje tylko pytanie, czy UFK mieszczA� siA� w definicji funduszy kapitaA�owych. W kolejnej czA�A�ci przywoA�anej ustawy, a mianowicie w art. 5 a pkt. 14 znajduje siA� zapis potwierdzajA�cy, A?e UFK mieszczA� siA� w definicji funduszy kapitaA�owych. W zwiA�zku z tym podlegajA� opodatkowaniu. O wysokoA�ci opodatkowania informuje nas art. 30 a ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatku dochodowym od osA?b fizycznych, zgodnie z ktA?rym od uzyskanych dochodA?w z funduszy kapitaA�owych pobiera siA� 19% zryczaA�towanego podatku dochodowego.

UA�atwieniem dla podatnika jest fakt, A?e obowiA�zek rozliczenia powyA?szego podatku spoczywa na pA�atniku, czyli ubezpieczycielu.

A�Podsumowanie:

Od dochodA?w uzyskanych z inwestycji w UFK pA�acimy podatek w wysokoA�ci 19%. ObowiA�zek jego odprowadzenia do UrzA�du Skarbowego naleA?y do Towarzystwa UbezpieczeA�.

Pytanie:

W jaki sposA?b ustalany jest dochA?d uzyskiwany dziA�ki produktom Unit-Linked?

OdpowiedA?:

WedA�ug art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osA?b fizycznych: a�zdochodem z tytuA�u inwestowania skA�adki ubezpieczeniowej w zwiA�zku z umowA� ubezpieczenia zawartA� na podstawie przepisA?w o dziaA�alnoA�ci ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeA� zwiA�zanych z funduszami kapitaA�owymi, jest rA?A?nica miA�dzy wypA�aconA� kwotA� A�wiadczenia a sumA� skA�adek wpA�aconych do zakA�adu ubezpieczeA�, ktA?re zostaA�y przekazane na fundusz kapitaA�owy.a�?

DochA?d do opodatkowania = wypA�acona kwota – suma wpA�aconych skA�adek

Taki sposA?b liczenia dochodu jest bardzo korzystny dla inwestora, poniewaA? pozwala mu na a�zzaliczanie strat z poszczegA?lnych wpA�at w kosztya�?.

PrzykA�ad 1

ZaA�oA?enia: zaA�oA?yliA�my produkt UL, na ktA?ry dokonaliA�my 3 wpA�at, kaA?da po 10.000 zA�. Przebieg inwestycji ksztaA�towaA� siA� nastA�pujA�co:

W przypadku UFK jest inaczej, poniewaA? dochA?d ustala siA� od rA?A?nicy miA�dzy sumA� wpA�aconych skA�adek i sumA� wypA�aconych skA�adek. W opisanym powyA?ej przykA�adzie nie zapA�acimy A?adnego podatku, poniewaA? rA?A?nica wynosi 0 zA�.W sumie wpA�aciliA�my 30.000 zA� i wypA�aciliA�my rA?wnieA? 30.000 zA�. Gdyby kaA?da wpA�ata byA�a rozliczana osobno, to w przypadku pierwszej wpA�aty powstaA� zysk i naleA?aA�oby zapA�aciA� 19% z 10.000 zA�, czyli 1.900 zA�, mimo A?e A�A�czny wynik inwestycji jest zerowy.

A�Pytanie:

Jakie sA� zasady opodatkowania, podczas dokonywania konwersji (transferu) pomiA�dzy funduszami?

A�PrzykA�ad 2

Na poczA�tku zaA�oA?onego programu inwestycyjnego wpA�aciliA�my 10.000 zA� do funduszu Arka BZ WBK Akcji. Po pewnym czasie stwierdziliA�my, A?e juA? nie chcemy dA�uA?ej lokowaA� pieniA�dzy w tym funduszu, lecz w funduszu Legg Mason Akcji.

Pytanie:

JeA?eli w powyA?szym przykA�adzie na funduszu Arki powstaA�by zysk, tzn. z 10.000 zA� wpA�aconych na rachunku byA�oby 12.000 zA�, to czy w takiej sytuacji do funduszu Legg Mason transferuje 12.000 zA�, czy 12.000 zA� minus podatek dochodowy od 2.000 zA� zysku?

OdpowiedA?:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 c ustawy o podatku dochodowym od osA?b fizycznych nie pobiera siA� podatku dochodowego, poniewaA? nie doszA�o do wypA�aty gotA?wki z produktu, a nastA�piA�a jedynie zmiana funduszu w ramach produktu. W zwiA�zku z tym transfer pieniA�dzy na fundusz Legg Mason Akcji wyniesie 12.000 zA�.

A�W kolejnej czA�A�ci artykuA�u znajdziemy odpowiedA? na pytanie, czy jest moA?liwa egzekucja sA�dowa lub administracyjna z ubezpieczenia na A?ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitaA�owymi.A�

CzA�A�A� IIIA�ZajA�cia sA�dowe i administracyjne

CzA�A�A� IVA�Aswiadczenie ubezpieczeniowe z polisy Unit-Linked jako spadek lub darowizna

 

Katarzyna Wilkowska

ZespA?A� Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaA�owych