Na tropie polis Unit-Linked 3 | LifeWays | world famous money ideas

Na tropie polis Unit-Linked 3

Część III

Zajęcia sądowe i administracyjne

Ubezpieczeniowy charakter polis Unit-Linked daje również w pewnym stopniu ochronę przed zajęciem komorniczym.

Na początku artykułu dwie bardzo ważne kwestie.

Po pierwsze, egzekucja z ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi może być sądowa lub administracyjna.

Po drugie, egzekucja z ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi może dotyczyć wartości polisy lub świadczenia ubezpieczeniowego.

 

Egzekucja ze świadczenia ubezpieczeniowego

Świadczenie ubezpieczeniowe – suma, która jest wypłacana osobie uprawnionej w razie zajścia określonego zdarzenia przewidzianego ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W produktach Unit-Linked najczęściej jest to kwota, jaką dostaje osoba uposażona w momencie śmierci osoby ubezpieczonej.

Przykład

Pan Maciej posiada polisę Unit-Linked. Osobą uposażoną, która w momencie jego śmierci ma otrzymać środki zgromadzone na tej polisie, jest jego żona Ania. Kwota, jaką otrzyma Ania z powyższej polisy po śmierci męża, jest właśnie świadczeniem ubezpieczeniowym.

Egzekucja sądowa

 Zgodnie z art. 831 ust. 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego nie podlegają egzekucji sądowej: „świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy celu zaspokojenia roszczeń z tytułu alimentów.”

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów i Sprawiedliwości świadczenia ubezpieczeniowe są wolne w ¾ od egzekucji sądowych za wyjątkiem zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń.

 Egzekucja administracyjna

 W przypadku egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny (najczęściej Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) może przeprowadzić egzekucję z całego świadczenia ubezpieczeniowego przypadającego dłużnikowi.

 

Egzekucja z wartości polisy

Wartość polisy – kwota zgromadzonych na polisie środków finansowych, jaką otrzymuje w momencie rozwiązania umowy ubezpieczający, czyli osoba, która zawarła z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę ubezpieczenia.

Przykład

Pan Maciej posiada polisę Unit-Linked. Gromadzi na niej pieniądze od 10 lat. Zgromadzona na tej polisie kwota jest właśnie wartością polisy.

Egzekucja sądowa i administracyjna z wartości polisy

W przypadku zarówno egzekucji sądowej jak i administracyjnej wartość polisy może być zajęta w całości do wysokości zobowiązań ubezpieczającego powiększonych o koszty egzekucyjne. Ponadto komornik bądź organ administracyjny może w imieniu ubezpieczającego złożyć oświadczenia o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia i wypłacie wartości polisy.

W ostatniej części serii artykułów „Na tropie polis typu Unit-Linked” skupimy się na świadczeniu ubezpieczeniowym z polis Unit-Linked, jako spadku lub darowizny. 

 

Część IV Świadczenie ubezpieczeniowe z polisy Unit-Linked jako spadek lub darowizna

 

Katarzyna Wilkowska

Zespół Analiz Rynkowych i Inwestycji Kapitałowych