Na tropie polis Unit-Linked 3 | LifeWays | world famous money ideas

Na tropie polis Unit-Linked 3

CzA�A�A� III

ZajA�cia sA�dowe i administracyjne

Ubezpieczeniowy charakter polis Unit-Linked daje rA?wnieA? w pewnym stopniu ochronA� przed zajA�ciem komorniczym.

Na poczA�tku artykuA�u dwie bardzo waA?ne kwestie.

Po pierwsze, egzekucja z ubezpieczenia na A?ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitaA�owymi moA?e byA� sA�dowa lub administracyjna.

Po drugie, egzekucja z ubezpieczenia na A?ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitaA�owymi moA?e dotyczyA� wartoA�ci polisy lub A�wiadczenia ubezpieczeniowego.

 

Egzekucja ze A�wiadczenia ubezpieczeniowego

Aswiadczenie ubezpieczeniowe – suma, ktA?ra jest wypA�acana osobie uprawnionej w razie zajA�cia okreA�lonego zdarzenia przewidzianego ogA?lnymi warunkami ubezpieczenia. W produktach Unit-Linked najczA�A�ciej jest to kwota, jakA� dostaje osoba uposaA?ona w momencie A�mierci osoby ubezpieczonej.

PrzykA�ad

Pan Maciej posiada polisA� Unit-Linked. OsobA� uposaA?onA�, ktA?ra w momencie jego A�mierci ma otrzymaA� A�rodki zgromadzone na tej polisie, jest jego A?ona Ania. Kwota, jakA� otrzyma Ania z powyA?szej polisy po A�mierci mA�A?a, jest wA�aA�nie A�wiadczeniem ubezpieczeniowym.

Egzekucja sA�dowa

A�Zgodnie z art. 831 ust. 1 pkt. 5 Kodeksu PostA�powania Cywilnego nie podlegajA� egzekucji sA�dowej: a�zA�wiadczenia z ubezpieczeA� osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeA� majA�tkowych, w granicach okreA�lonych w drodze rozporzA�dzenia przez MinistrA?w FinansA?w i SprawiedliwoA�ci; nie dotyczy celu zaspokojenia roszczeA� z tytuA�u alimentA?w.a�?

Zgodnie z rozporzA�dzeniem Ministra FinansA?w i SprawiedliwoA�ci A�wiadczenia ubezpieczeniowe sA� wolne w A? od egzekucji sA�dowych za wyjA�tkiem zaspokojenia roszczeA� alimentacyjnych oraz skA�adki naleA?nej zakA�adowi ubezpieczeA�.

A�Egzekucja administracyjna

A�W przypadku egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny (najczA�A�ciej Naczelnik UrzA�du Skarbowego lub Dyrektor OddziaA�u ZakA�adu UbezpieczeA� SpoA�ecznych) moA?e przeprowadziA� egzekucjA� z caA�ego A�wiadczenia ubezpieczeniowego przypadajA�cego dA�uA?nikowi.

 

Egzekucja z wartoA�ci polisy

WartoA�A� polisy – kwota zgromadzonych na polisie A�rodkA?w finansowych, jakA� otrzymuje w momencie rozwiA�zania umowy ubezpieczajA�cy, czyli osoba, ktA?ra zawarA�a z towarzystwem ubezpieczeniowym umowA� ubezpieczenia.

PrzykA�ad

Pan Maciej posiada polisA� Unit-Linked. Gromadzi na niej pieniA�dze od 10 lat. Zgromadzona na tej polisie kwota jest wA�aA�nie wartoA�ciA� polisy.

Egzekucja sA�dowa i administracyjna z wartoA�ci polisy

W przypadku zarA?wno egzekucji sA�dowej jak i administracyjnej wartoA�A� polisy moA?e byA� zajA�ta w caA�oA�ci do wysokoA�ci zobowiA�zaA� ubezpieczajA�cego powiA�kszonych o koszty egzekucyjne. Ponadto komornik bA�dA? organ administracyjny moA?e w imieniu ubezpieczajA�cego zA�oA?yA� oA�wiadczenia o rozwiA�zaniu umowy ubezpieczenia i wypA�acie wartoA�ci polisy.

W ostatniej czA�A�ci serii artykuA�A?w a�zNa tropie polis typu Unit-Linkeda�? skupimy siA� na A�wiadczeniu ubezpieczeniowym z polis Unit-Linked, jako spadku lub darowizny.A�

 

CzA�A�A� IVA�Aswiadczenie ubezpieczeniowe z polisy Unit-Linked jako spadek lub darowizna

A�

Katarzyna Wilkowska

ZespA?A� Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaA�owych