Na tropie polis Unit-Linked 4 | LifeWays | world famous money ideas

Na tropie polis Unit-Linked 4

CzA�A�A� IV

Aswiadczenie ubezpieczeniowe z polisy Unit-Linked jako spadek lub darowizna

A�

Ostatnia czA�A�A� artykuA�u poA�wiA�conego produktom Unit-Linked dotyczy A�wiadczeA� ubezpieczeniowych z polisy Unit-Linked w formie spadku lub darowizny.A�

Zgodnie z art. 831 ust. 3 Kodeksu Cywilnego suma ubezpieczenia przypadajA�ca uprawnionemu nie naleA?y do spadku po ubezpieczonym. PoniA?szy przykA�ad obrazuje, z jakimi korzyA�ciami dla spadkobiercy wiA�A?e siA� forma prawna produktu typu ubezpieczenie na A?ycie.

PrzykA�ad

Pan Maciej A?yje z PaniA� MonikA� w zwiA�zku nieformalnym. Pan Maciej posiada program inwestycyjny Unit-Linked, na ktA?ry wpA�aciA� 100.000 zA�. Pani Monika jest osobA� uposaA?onA� na powyA?szej polisie tzn. osobA�, ktA?ra po A�mierci Pana Macieja otrzyma zgromadzone A�rodki. W momencie A�mierci Pana Macieja na gieA�dzie panowaA�y spadki i na polisie jest 90.000 zA�. JakA� kwotA� otrzyma Pani Monik,a jako osoba uposaA?ona?

 

SposA?b inwestycji

Program Unit-Linked

WpA�acony kapitaA�

100.000 zA�

KapitaA� w momencie A�mierci

90.000 zA�

(strata 10.000 zA� z powodu panujA�cych na gieA�dzie spadkA?w)

Forma wypA�aty

Aswiadczenie ubezpieczeniowe

Kto otrzymuje
pieniA�dze

Pani Monika

Komentarz: PoniewaA? A�wiadczenia ubezpieczeniowe nie wchodzA� do masy spadkowej po ubezpieczonym, rodzina Pana Macieja nie ma prawa do zachowku. NaleA?ne A�wiadczenie jest w caA�oA�ci wypA�acane osobie uposaA?onej wskazanej na polisie.

Ewentualne zajA�cie komornicze

Aswiadczenie ubezpieczeniowe jest w A? wolne od egzekucji sA�dowej.

Podatek od spadkA?w

Nie wystA�puje

Komentarz: W tego typu programach A?adna grupa spadkowa nie pA�aci podatku od spadkA?w.

Podatek od zyskA?w kapitaA�owych

NIE

Komentarz: Brak podatku, poniewaA? nie ma zysku.

Podatek byA�by do zapA�acenia, gdyby miaA� miejsce faktyczny zysk, np. wpA�acono 100.000 zA�, w momencie A�mierci na koncie jest 130.000 zA�, to w takim przypadku od 30.000 zA� byA�by do zapA�acenia podatek od zyskA?w kapitaA�owych.

Czas wypA�aty

PieniA�dze osoba uposaA?ona dostaje od razu, poniewaA? nie wchodzA� one do spadku po ubezpieczonym. To znaczy, A?e nie jest przeprowadzane postA�powanie spadkowe.

Ostateczna wypA�ata

100.000 zA�

Uwaga: Dlaczego 100.000 zA� a nie 90.000 zA�?

Komentarz: W wiA�kszoA�ci programA?w Unita��Linked jako A�wiadczenie ubezpieczeniowe wypA�acana jest jedna z wyA?szych kwot: suma wpA�aconych skA�adek lub wartoA�A� polisy. W opisywanym przykA�adzie suma wpA�aconych skA�adek (100.000 zA�) jest wyA?sza od wartoA�ci polisy (90.000 zA�), dlatego osoba uposaA?ona otrzymuje 100.000 zA�.

 

Gdyby A�wiadczenie ubezpieczeniowe byA�o wypA�acane w formie darowizny, to rA?wnieA? byA�oby zwolnione z podatku od darowizn. JednakA?e, aby tak siA� staA�o, to wypA�acona kwota musi byA� A�wiadczeniem ubezpieczeniowym a nie wartoA�ciA� wykupu.

WypA�ata z polisy dla ubezpieczonego za jego A?ycia przyjmie formA� A�wiadczenia ubezpieczeniowego jedynie w produktach, gdzie oprA?cz A�mierci ubezpieczonego zdarzeniem ubezpieczeniowym jest rA?wnieA? doA?ycie przez ubezpieczonego okreA�lonej w umowie daty.A�

PrzykA�ad

Pan Maciej postanowiA� oszczA�dzaA� na polisach Unit-Linked dla swoich chrzeA�niakA?w, ktA?rzy sA� synami jego najbliA?szego przyjaciela. W tym celu postanowiA� zaA�oA?yA� dwie polisy w dwA?ch rA?A?nych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

W wybranych przez Pana Macieja Towarzystwach inaczej zdefiniowany jest zakres ubezpieczenia:

Towarzystwo 1

Zakres ubezpieczenia obejmuje nastA�pujA�ce zdarzenia ubezpieczeniowe:

1) doA?ycie przez Ubezpieczonego Daty DoA?ycia[1],

2) AsmierA� Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.

(uwaga: w tym przykA�adzie datA� doA?ycia jest 15 rok trwania umowy ubezpieczenia).

Towarzystwo 2

Zakres ubezpieczenia obejmuje nastA�pujA�ce zdarzenie ubezpieczeniowe:

1) AsmierA� Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.

Kwestia podatku od darowizny w obu umowach:

Towarzystwo 1

Ubezpieczonym w tej umowie jest chrzeA�niak, a ubezpieczajA�cym Pan Maciej. JeA?eli Pan Maciej wypA�aci pieniA�dze przed datA� doA?ycia i przekaA?e je chrzeA�niakowi, to ten zapA�aci podatek od darowizn, poniewaA? formalnie bA�dzie to wypA�ata wartoA�ci polisy. JednakA?e, jeA?eli pieniA�dze bA�dA� wypA�acone chrzeA�niakowi w dniu daty doA?ycia, to wA?wczas bA�dA� one traktowane jako A�wiadczenie ubezpieczeniowe, od ktA?rego nie bA�dzie pobrany podatek od darowizn.

A�Towarzystwo 2

RA?wnieA? w tej polisie Ubezpieczonym jest chrzeA�niak, a ubezpieczajA�cym Pan Maciej. W polisie jedynym dopuszczalnym A�wiadczeniem jest A�wiadczenie z tytuA�u A�mierci. Oznacza to, A?e niezaleA?nie od momentu wypA�aty pieniA�dzy zawsze wypA�ata ta stanowiA� bA�dzie wartoA�A� polisy, ktA?ra jest wypA�acana ubezpieczajA�cemu, czyli Panu Maciejowi. Pan Maciej moA?e przekazaA� te pieniA�dze chrzeA�niakowi, ale on zapA�aci od nich podatek od darowizn.

KorzyA�ci prawno- podatkowe, jakie wynikajA� z formy ubezpieczenia na A?ycie w programach Unit-Linked, mogA� stanowiA� bardzo waA?ny argument za wyborem wA�aA�nie tego rodzaju formy oszczA�dzania i inwestowania.


[1] Data DoA?ycia – okreA�lony w Umowie dzieA�, w ktA?rym koA�czy siA� Okres Ubezpieczenia i UbezpieczonyA�nabywa prawo do Aswiadczenia z tytuA�u DoA?ycia.A�

 

Katarzyna Wilkowska

ZespA?A� Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaA�owych