Utopijna lokata | LifeWays | world famous money ideas

Utopijna lokata

JAKA PIA?KNA KATASTROFA… NA LOKACIE.

Polacy coraz bardziej niwelujA� dystans do EuropejczyjA?w mierzony iloA�ciA� oszczA�dnoA�ci. Suma pieniA�dzy zgromadzona przez naszych rodakA?w w bankach urosA�a znaczA�co – zA�200 mld zA� A�w 2002 roku do 500 mld zA� w 2012. I wszystkie prognozy wskazujA�, A?e bakcyl na oszczA�dzanie chwyciA� i nie zawrA?cimy juA? zA�drogi budowania kapitaA�u na rzecz nieodpowiedzialnej konsumpcji wszelkich nadwyA?ek finansowych. ChwaA�a nam za to!

Jest tylko jedno powaA?ne a�zalea�?…

To przywoA�ane kilka zdaA� temu 500 mld zA�otych to kwota pieniA�dzy trzymanych przez nas w bankach a�� w przewaA?ajA�cej czA�A�ci na lokatach, w mniejszej na kontach oszczA�dnoA�ciowych i najmniejszej, ale jednoczeA�nie niemaA�ej – na zwykA�ych rachunkach.
A�aden zA�tych trzech wyborA?w nie zaprzA�ga jednak naszych pieniA�dzy do pracy. Brutalna prawda jest taka, A?e im dalej w las i im dA�uA?ej zgromadzony przez nas kapitaA� gnuA�nieje na lokacie, tym trudniej bA�dzie mu obroniA� siA� przed inflacjA�, a co dopiero przynieA�A� zysk.

Modelowa utopia
Wrzucamy 100.000 zA� na lokatA� bankowA� na okres 1 roku, 3 i 5 lat. Oprocentowanie lokaty wynosi 5%, kapitalizacja odsetek nastA�puje raz do roku. Inflacja w tym czasie to tak jak Pan BA?g przykazaA� i NBP poprzysiA�gA� sobie broniA� – 3,5% A�redniorocznie.

A�

Dopisywanie zyskA?w na lokacie bankowej staje siA� zatem niestety mrzonkA�, a i utrzymanie realnej wartoA�ci pieniA�dza w czasie staje siA� nie lada wyzwaniem i wymaga umiejA�tnoA�ci niemal detektywistycznych i sporej determinacji w slalomie pomiA�dzy gA?rA� rA?A?nych a�� mniej i bardziej ciekawych a�� ofert. Do upartych A�wiat naleA?y!

Ten artykuA� to nie paszkwil na lokatA�. Bo lokata sama w sobie stanowi instrument finansowy, jak kaA?dy inny. SA�uA?y swojemu celowi, tj. utrzymywaniu wartoA�ci zgromadzonych na niej pieniA�dzy – a nie, jak mylnie przyjmuje duA?a czA�A�A� PolakA?w, ich pomnaA?aniu.
I rA?wnieA?, jak kaA?dy inny instrument boleA�nie nas rozczaruje, jeA�li wykaA?emy siA� ignorancjA� w jego doborze.

Wystarczy ustosunkowaA� siA� do trzech poniA?szych stwierdzeA� A?eby sprawdziA�, czy lokata to dobre rozwiA�zanie:
- zaA�oA?yA�em sobie cel, na ktA?ry planujA� oszczA�dzaA� dA�ugoterminowo (10 lat i wiA�cej);
- skupienie siA� tylko i wyA�A�cznie na utrzymaniu realnej wartoA�ci pieniA�dza w czasie mnie nie satysfakcjonuje;
- chcA� A?eby moja inwestycja przyniosA�a realny zysk.

JeA?eli chociaA? raz w odpowiedziach pojawiA�o siA� a�ztaka�?, wA?wczas odrzucenie lokaty jest A�wiadectwem finansowej inteligencji.

Ala Moderska

ZespA?A� Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaA�owych