qip | LifeWays | world famous money ideas

qip

A�

GRA NA EMOCJACH

a�zW jaki sposA?b PaA�ska A?ona utrzymaA�aby rodzinA� i dom, gdyby nagle zostaA�a wdowA�?a�?

a�zCzym bA�dzie Pani jeA?dziA�a, gdy ktoA� ukradnie to piA�kne auto bez solidnej polisy AC?a�?

a�zNa jakA� kwotA� ubezpieczacie PaA�stwo majA�tek swojej firmy, ktA?ra ma takie wspaniaA�e, wielopokoleniowe tradycje?a�?

NajczA�A�ciej spotykane pytania stanowiA�ce centralny punkt gry na emocjach, w ktA?rej do dziaA�ania ma KlientA?w motywowaA� dramatycznie odmalowana wizja A�mierci, choroby, wypadku, kradzieA?y, poA?aru itd.

____________________

A�

A�

SYSTEM a�zqipa�?

a�zqipa�? to przeA�omowe podejA�cie w oferowaniu polis ubezpieczeniowych. W systemie a�zqipa�? wszystko a�� rodzaj polisy, zakres ubezpieczenia i wysokoA�A� sum ubezpieczenia a�� wynika z algorytmu finansowo-probabilistycznego, ktA?ry odnosi siA� do bieA?A�cej sytuacji Klienta mierzonej w unikatowy sposA?b. I tak np. w przypadku polis na wypadek utraty osobistej pA�ynnoA�ci finansowej, kalkulacja sum ubezpieczenia jest pochodnA� analizy wysokoA�ci miesiA�cznych przepA�ywA?w pieniA�A?nych oraz poziomu wskaA?nika wypA�acalnoA�ci wA�asnej.

____________________

A�

A�

NAJPIERW SPRAWY NAJWAA�NIEJSZE
A�
W systemie a�zqipa�? brane sA� pod uwagA� jedynie te ryzyka ubezpieczeniowe, ktA?re dotyczA� bieA?A�cej sytuacji danego Klienta. NastA�pnie analizie poddawany jest ich rozkA�ad w rachunku prawdopodobieA�stwa. NajwiA�cej uwagi poA�wiA�ca siA� ubezpieczeniu skutkA?w tych zdarzeA�, ktA?re sA� najbardziej prawdopodobne, a ich potencjalne wystA�pienie zrodziA�oby najpowaA?niejsze konsekwencje finansowe. PozostaA�e ryzyka sA� zabezpieczane dopiero wtedy, gdy wszystko to, co najwaA?niejsze, jest juA? chronione na optymalnym poziomie.

____________________

A�

A�

UA?ATWIONY WYBA�R
A�
Klient dokonuje wyboru jedynie spoA�rA?d polis, ktA?re speA�niajA� kryteria ustalone przez LifeWays i przez zespA?A� biegA�ych – prawnikA?w, lekarzy, inA?ynierA?w, aktuariuszy itp. Umowy ubezpieczenia, ktA?re nie speA�niajA� tych kryteriA?w, nie bA�dA� brane pod uwagA� podczas przygotowywania oferty dla Klienta. Wraz z rekomendacjA� Klient otrzymuje listA� towarzystw ubezpieczeA�, ktA?rych polisy zostaA�y wykluczone z rozwaA?aA� z powodA?w merytorycznych. Bo przecieA? jeA�li wybieraA�, to tylko spoA�rA?d najlepszych.

____________________

A�

WYGODA

Kto powiedziaA�, ze zawieranie umA?w ubezpieczenia musi siA� wiA�zaA� z odbyciem 3-4 spotkaA�, przegadaniem 5-8 godzin i przejechaniem kilkudziesiA�ciu kilometrA?w? PrzecieA? absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, by polisy ubezpieczeniowe byA�y oferowane jak produkty, ktA?re moA?na obejrzeA� ze wszystkich stron, a�zprzymierzyA�a�? i dopiero wtedy zdecydowaA� o zakupie. W systemie a�zqipa�? wszystko jest obsesyjnie redukowane do granic niezbA�dnego minimum, co pozwala Klientom zawieraA� korzystniejsze umowy w wygodniejszy sposA?b.

____________________

A�

A�

POLISY, KTA�RE DZIAA?AJA�
A�
LifeWays ponosi finansowA� odpowiedzialnoA�A� za podpisywane przez KlientA?w umowy do kwoty 1,5 miliona EUR. Ponosi rA?wnieA? odpowiedzialnoA�A� wizerunkowo-reputacyjnA�, ktA?rej wyrazem jest m.in. bezprecedensowa umowa serwisowa z Klientami indywidualnymi i umowa ramowa z Klientami biznesowymi. Jednak tym, co najbardziej motywuje WspA?A�pracownikA?w LifeWays do dziaA�ania, jest odpowiedzialnoA�A� moralno-etyczna streszczajA�ca siA� w pytaniu: a�zCzy sam kupiA�bym dla siebie takA� polisA�, gdybym byA� na miejscu Klienta?a�?. DziA�ki takiemu podejA�ciu do kwestii odpowiedzialnoA�ci, wybA?r dziaA�ajA�cych polis pozostaje jedynA� opcjA�.

____________________

A�

JeA?eli zainteresowaA�o CiA� to, co wA�aA�nie przeczytaA�eA� i zobaczyA�eA�, a chcesz dowiedzieA� siA� wiA�cej, to wypeA�nienie poniA?szego formularza z pewnoA�ciA� Ci w tym pomoA?e.

LifeWays bojkotuje kaA?dA� formA� handlu bazami danych, a pozyskiwane w ten sposA?b numery telefonA?w wykorzystuje jedynie do inicjujA�cego kontaktu z Klientami.

Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej ze WspA?A�pracownikiem LifeWays moA?esz dojA�A� do jednego z nastA�pujA�cych wnioskA?w:
1. „Rozmowa ciekawa, ale w tym momencie to nie jest to, czego szukam.”
2. „OczekiwaA�em czegoA� innego.”
3. „Brzmi zachA�cajA�co, kontynuujemy rozmowy.”

PoniewaA? wypeA�niony formularz oznacza niepowtarzalnA� szansA� na nawiA�zanie kontaktu, byA� moA?e lepiej wypeA�niA� go teraz, niA? czekaA� na nastA�pnA� okazjA�, ktA?ra moA?e zwyczajnie nie nadejA�A�.