qip | LifeWays | world famous money ideas

qip

Ai??

GRA NA EMOCJACH

ai??zW jaki sposA?b PaAi??ska A?ona utrzymaAi??aby rodzinAi?? i dom, gdyby nagle zostaAi??a wdowAi???ai???

ai??zCzym bAi??dzie Pani jeA?dziAi??a, gdy ktoAi?? ukradnie to piAi??kne auto bez solidnej polisy AC?ai???

ai??zNa jakAi?? kwotAi?? ubezpieczacie PaAi??stwo majAi??tek swojej firmy, ktA?ra ma takie wspaniaAi??e, wielopokoleniowe tradycje?ai???

NajczAi??Ai??ciej spotykane pytania stanowiAi??ce centralny punkt gry na emocjach, w ktA?rej do dziaAi??ania ma KlientA?w motywowaAi?? dramatycznie odmalowana wizja Ai??mierci, choroby, wypadku, kradzieA?y, poA?aru itd.

____________________

Ai??

Ai??

SYSTEM ai??zqipai???

ai??zqipai??? to przeAi??omowe podejAi??cie w oferowaniu polis ubezpieczeniowych. W systemie ai??zqipai??? wszystko ai??i?? rodzaj polisy, zakres ubezpieczenia i wysokoAi??Ai?? sum ubezpieczenia ai??i?? wynika z algorytmu finansowo-probabilistycznego, ktA?ry odnosi siAi?? do bieA?Ai??cej sytuacji Klienta mierzonej w unikatowy sposA?b. I tak np. w przypadku polis na wypadek utraty osobistej pAi??ynnoAi??ci finansowej, kalkulacja sum ubezpieczenia jest pochodnAi?? analizy wysokoAi??ci miesiAi??cznych przepAi??ywA?w pieniAi??A?nych oraz poziomu wskaA?nika wypAi??acalnoAi??ci wAi??asnej.

____________________

Ai??

Ai??

NAJPIERW SPRAWY NAJWAAi??NIEJSZE
Ai??
W systemie ai??zqipai??? brane sAi?? pod uwagAi?? jedynie te ryzyka ubezpieczeniowe, ktA?re dotyczAi?? bieA?Ai??cej sytuacji danego Klienta. NastAi??pnie analizie poddawany jest ich rozkAi??ad w rachunku prawdopodobieAi??stwa. NajwiAi??cej uwagi poAi??wiAi??ca siAi?? ubezpieczeniu skutkA?w tych zdarzeAi??, ktA?re sAi?? najbardziej prawdopodobne, a ich potencjalne wystAi??pienie zrodziAi??oby najpowaA?niejsze konsekwencje finansowe. PozostaAi??e ryzyka sAi?? zabezpieczane dopiero wtedy, gdy wszystko to, co najwaA?niejsze, jest juA? chronione na optymalnym poziomie.

____________________

Ai??

Ai??

UA?ATWIONY WYBAi??R
Ai??
Klient dokonuje wyboru jedynie spoAi??rA?d polis, ktA?re speAi??niajAi?? kryteria ustalone przez LifeWays i przez zespA?Ai?? biegAi??ych – prawnikA?w, lekarzy, inA?ynierA?w, aktuariuszy itp. Umowy ubezpieczenia, ktA?re nie speAi??niajAi?? tych kryteriA?w, nie bAi??dAi?? brane pod uwagAi?? podczas przygotowywania oferty dla Klienta. Wraz z rekomendacjAi?? Klient otrzymuje listAi?? towarzystw ubezpieczeAi??, ktA?rych polisy zostaAi??y wykluczone z rozwaA?aAi?? z powodA?w merytorycznych. Bo przecieA? jeAi??li wybieraAi??, to tylko spoAi??rA?d najlepszych.

____________________

Ai??

WYGODA

Kto powiedziaAi??, ze zawieranie umA?w ubezpieczenia musi siAi?? wiAi??zaAi?? z odbyciem 3-4 spotkaAi??, przegadaniem 5-8 godzin i przejechaniem kilkudziesiAi??ciu kilometrA?w? PrzecieA? absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, by polisy ubezpieczeniowe byAi??y oferowane jak produkty, ktA?re moA?na obejrzeAi?? ze wszystkich stron, ai??zprzymierzyAi??ai??? i dopiero wtedy zdecydowaAi?? o zakupie. W systemie ai??zqipai??? wszystko jest obsesyjnie redukowane do granic niezbAi??dnego minimum, co pozwala Klientom zawieraAi?? korzystniejsze umowy w wygodniejszy sposA?b.

____________________

Ai??

Ai??

POLISY, KTAi??RE DZIAA?AJAi??
Ai??
LifeWays ponosi finansowAi?? odpowiedzialnoAi??Ai?? za podpisywane przez KlientA?w umowy do kwoty 1,5 miliona EUR. Ponosi rA?wnieA? odpowiedzialnoAi??Ai?? wizerunkowo-reputacyjnAi??, ktA?rej wyrazem jest m.in. bezprecedensowa umowa serwisowa z Klientami indywidualnymi i umowa ramowa z Klientami biznesowymi. Jednak tym, co najbardziej motywuje WspA?Ai??pracownikA?w LifeWays do dziaAi??ania, jest odpowiedzialnoAi??Ai?? moralno-etyczna streszczajAi??ca siAi?? w pytaniu: ai??zCzy sam kupiAi??bym dla siebie takAi?? polisAi??, gdybym byAi?? na miejscu Klienta?ai???. DziAi??ki takiemu podejAi??ciu do kwestii odpowiedzialnoAi??ci, wybA?r dziaAi??ajAi??cych polis pozostaje jedynAi?? opcjAi??.

____________________

Ai??

JeA?eli zainteresowaAi??o CiAi?? to, co wAi??aAi??nie przeczytaAi??eAi?? i zobaczyAi??eAi??, a chcesz dowiedzieAi?? siAi?? wiAi??cej, to wypeAi??nienie poniA?szego formularza z pewnoAi??ciAi?? Ci w tym pomoA?e.

LifeWays bojkotuje kaA?dAi?? formAi?? handlu bazami danych, a pozyskiwane w ten sposA?b numery telefonA?w wykorzystuje jedynie do inicjujAi??cego kontaktu z Klientami.

Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej ze WspA?Ai??pracownikiem LifeWays moA?esz dojAi??Ai?? do jednego z nastAi??pujAi??cych wnioskA?w:
1. „Rozmowa ciekawa, ale w tym momencie to nie jest to, czego szukam.”
2. „OczekiwaAi??em czegoAi?? innego.”
3. „Brzmi zachAi??cajAi??co, kontynuujemy rozmowy.”

PoniewaA? wypeAi??niony formularz oznacza niepowtarzalnAi?? szansAi?? na nawiAi??zanie kontaktu, byAi?? moA?e lepiej wypeAi??niAi?? go teraz, niA? czekaAi?? na nastAi??pnAi?? okazjAi??, ktA?ra moA?e zwyczajnie nie nadejAi??Ai??.