Systematyczne oszczAi??dzanie pieniAi??dzy na lokacie | LifeWays | world famous money ideas

Systematyczne oszczAi??dzanie pieniAi??dzy na lokacie

czAi??sto wywoAi??uje mylne wraA?enie osiAi??ganych zyskA?w. Podobne wraA?enie moA?na odnieAi??Ai?? podczas numeru Uno magikA?w pt.ai???PrzepiAi??owanie kobiety na pA?Ai??ai???. W obu przypadkach jest to tylko iluzja.

NiepokojAi??cym jest fakt, A?e lokata bankowa staAi??a siAi?? nie tylko podstawowym miejscem do przechowywania pieniAi??dzy w krA?tkim terminie, ale coraz wiAi??cej osA?b wybiera tAi?? formAi?? oszczAi??dzania jako inwestycje dAi??ugoterminowAi??. Ai??
Rynek finansowy dzielmy na krA?tkoterminowy (rynek pieniAi??A?ny) i dAi??ugoterminowy (rynek kapitaAi??owy). Zadaniem rynku pieniAi??A?nego (np. lokaty) jest utrzymanie pAi??ynnoAi??ci pieniAi??dza i zachowanie jego realnej wartoAi??ci. JeA?eli naszym celem jest nie tylko utrzymanie realnej wartoAi??ci pieniAi??dza, ale i zarabianie powyA?ej inflacji, to powinniAi??my udaAi?? siAi?? w kierunku rynku kapitaAi??owego, gdzie mamy realne szanse na pokonanie inflacji.

Czy lokaty bankowe to dobre miejsce na oszczAi??dzanie pieniAi??dzy w dAi??ugim terminie?

SprawdA?my to analizujAi??c moA?liwe zyski. Oprocentowanie lokat bankowych zmienia siAi?? wraz z poziomem inflacji. Wysoka inflacja powoduje decyzjAi?? Rady Polityki PieniAi??A?nej o podwyA?szeniu oficjalnych stA?p procentowych Narodowego Banku Polskiego. PodwyA?szenie oficjalnych stA?p Banku Centralnego z kolei powoduje wzrost stA?p rynkowych (WIBOR i WIBID), okreAi??lajAi??cych oprocentowanie kredytA?w i depozytA?w pomiAi??dzy bankami
(wiAi??cej na http://www.nbportal.pl/pl/np/animacje/prezentacje/pieniadz/stopy-inflacja)
PodwyA?szenie rynkowych stA?p procentowych powoduje podwyA?kAi?? oprocentowania kredytA?w oraz wzrost oprocentowania lokat bankowych.Ai?? Jest to system naczyAi?? poAi??Ai??czonych przedstawiony poniA?ej:

Ai??

Opracowanie wAi??asne. Stopy procentowe, a inflacja.

PoniA?szy wykres przedstawia zaleA?noAi??Ai?? miAi??dzy stopAi?? procentowAi?? WIBOR[i]a inflacjAi??:

Opracowanie wAi??asne na podstawie danych historycznych z www.money.pl

Oprocentowanie dzisiejszych lokat na 12 miesiAi??cy: jest w przedziale od 3 ai??i??do 5,5% co dajAi?? Ai??rednio wartoAi??Ai??: 4,25%. JeA?eli od 4,25 0dejmniemy podatek od zyskA?w kapitaAi??owych 19% od zyskA?w otrzymamy: 3,44% (4,25 ai??i?? 0,19*4,25). OdejmujAi??c od tego inflacjAi?? inflacja za ostatni rok wynosi: 3,8%, otrzymujemy: ai??i?? 0,36%. Przy nominalnym oprocentowaniu lokaty 5% realne oprocentowanie po odjAi??ciu podatku od zyskA?w kapitaAi??owych oraz inflacji wynosiAi??oby: 0,25%.

Lokata nie sprawi, A?e bAi??dziemy mieAi?? wiAi??cej pieniAi??dzy ona utrzyma jedynie ich realnAi?? wartoAi??Ai??.
Ai??
PoniA?ej realne krA?tkoterminowe stopy procentowe, w najwiAi??kszych krajach rozwiniAi??tych:

PoniewaA? oprocentowanie lokat zaleA?y od poziomu inflacji, o ai??zeldorado lokatowymai??? nie moA?e byAi?? mowy. JeA?eli inflacja wynosi 3,8%, to naturalne, A?e lokaty bankowe bAi??dAi?? oprocentowane na poziomie 3%-5%. Gdy jednak inflacja bAi??dzie niA?sza ai??i?? jak w krajach rozwiniAi??tych takich jak np. Szwajcaria, Niemcy, Francja czy USA ai??i?? to oprocentowanie lokat bAi??dzie niA?sze.Ai??

To spowoduje, A?e gAi??A?wnym kryterium wyboru lokaty bankowej nie bAi??dzie zysk, lecz najmniejsza realna strata.

Tabela poniA?ej przedstawia zbiA?r najatrakcyjniejszych CertyfikatA?w Depozytowych (nasze odpowiedniki lokat bankowych) w USA (stan na 14 stycznia 2013 r.).

http://www.bankrate.com/finance/cd/current-interest-rates.aspx

SprawdA?my jak wyglAi??daAi?? by wynik naszej inwestycji uwzglAi??dniajAi??cAi?? oszczAi??dzanie pieniAi??dzy na lokacie bankowej w dAi??ugim terminie.

ZaAi??oA?enia:
1. Ai??- staAi??e oprocentowanie lokaty 4%
2. – podatek od zyskA?w kapitaAi??owych: 19%
3. – staAi??aAi?? inflacja na poziomie 3%.
4. – okres inwestycji: 12 lat
5. – co miesiAi??czna wpAi??ata na lokatAi??: 1.000 zAi??

Podsumowanie inwestycji:

Suma wpAi??aconych skAi??adek

144.000 zAi??

Nominalny wynik inwestycji

184.435,48 zAi??

Wyniki inwestycji po uwzglAi??dnieniu podatku od zyskA?w kapitaAi??owych:

176.752,74 zAi??

Wyniki inwestycji po uwzglAi??dnieniu inflacji:

123.970,81 zAi??

Realna strata:

-20.029,19 zAi??

Co miesiAi??c ai??zprzynosiliAi??myai??? do banku 1.000 zAi??. W sumie wpAi??aciliAi??my 144.000 zAi??. Po 12 latach na koncie mamy nominalnie 176.752,74 zAi??,Ai?? co realnie daje kwotAi?? 123.970,81 zAi??.

Jak to moA?liwe, skoro zakAi??adana inflacja jest niA?sza niA? oprocentowanie lokaty?

OdpowiedA?: realna wartoAi??Ai?? pieniAi??dzy zostaje policzona na koniec inwestycji.

Dzisiejsze 176.752,74 zAi?? ma siAi??Ai?? nabywczAi?? 123.970,81 zAi?? sprzed 12 lat.
Ai??
OszczAi??dzanie pieniAi??dzy, a bezpieczeAi??stwo.
OtA?A? nie ma rozwiAi??zaAi?? wolnych od ryzyka. PotwierdzAi?? to nabywcy greckich obligacji i obligacji korporacyjnych takich firm, jak: PBG, DSS czy Polimeks. OszczAi??dzanie pieniAi??dzy wiAi??A?e siAi?? z ryzykiem w kaA?dej formie. Od daty wejAi??cia w A?ycie Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tj. od 17 lutego 1995 roku, zbankrutowaAi??y juA? 94 Banki, w tym 5 komercyjnych i 89 spA?Ai??dzielczych.

Lokaty sAi?? niezastAi??pionym miejscem lokowania pieniAi??dzy na krA?tki okres. Natomiast w dAi??ugim terminie nie sAi?? w stanie obroniAi?? siAi?? przed inflacjAi??, co wyklucza je jako formAi?? dAi??ugoterminowego oszczAi??dzania. W dAi??uA?szym okresie lokata daje nam zerowe szanse naAi?? pokonanie inflacji i dowiedliAi??my tego powyA?ej.
Ai??

[i] WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) ai??i?? wysokoAi??Ai?? oprocentowania kredytA?w na polskim rynku miAi??dzybankowym.
Ai??

SpodobaAi?? Ci siAi?? ten artykuAi?? ?

Inne teA? sAi?? ciekawe

Ai??

PaweAi?? Kowalski

doxycycline cheapest site. ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych